Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stor vägskada intill ett vattendrag. Stor del av vägen är urgröpt. Foto: SGI

Roller och ansvar

Klimatanpassning är ett av våra kärnområden. Vi har ett särskilt myndighetsansvar och är statens sakkunnigorgan i skred- och rasfrågor samt stranderosion. Vi ska medverka till att minska riskerna orsakade av klimatet och klimatförändringen i samband med planering, markanvändning och byggande.

Vår roll

Vår roll är att ge stöd till länsstyrelser och kommuner i säkerhetsfrågor kring ras, skred och erosion, inom översiktsplanering och detaljplanering. Vår uppgift är att tydligt peka ut känsliga och kritiska punkter i kommunernas planering. Vi tar även hänsyn till ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Höjda grundvattennivåer eller erosion kan till exempel innebära en ökad känslighet för ras eller skred.

Varje år får vi regeringsuppdrag för att arbeta med frågor relaterade till klimatanpassning. Senast hade vi regeringens uppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämmning. Uppdraget redovisades den 31 maj 2021 och genomfördes i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under åren 2009-2012 fick vi i uppdrag att utreda skredriskerna i Göta älvdalen . Under senare år har vi vidareutvecklat och förenklat metoden från Göta älvutredningen för att skredriskkartera ett antal vattendrag i andra delar av landet. Skredriskkarteringen av Norsälven blev klar under 2015 och karteringen av Säveån blev klar 2017. Sedan 2015 pågår skredriskkartering av Ångermanälven. Vi har tagit hänsyn till ett förändrat klimat i alla dessa uppdrag.

Vi samordnar Delegationen för ras- och skredfrågor i samverkan med andra berörda myndigheter. Visionen är att människor, miljö och egendom inte ska skadas allvarligt till följd av ras och skred. Vi har också på regeringens uppdrag ansvar för samordning av stranderosionsfrågor i Sverige. Uppgiften för stranderosionsdelegationen är att verka för minskade risker för erosion.

Nationell samverkan om klimatanpassning

Klimatanpassning är en samhällsutmaning som sträcker sig över flera sektorer och ämnesområden. Den berör flera aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den nationella strategin för klimatanpassning från 2018 sätter ramarna för hur SGI och andra myndigheter ska arbeta med klimatanpassning.

Vi medverkar i Myndighetsnätverket för klimatanpassning  som står bakom webbportalen Klimatanpassning.se . Myndigheterna i nätverket arbetar tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Det handlar till exempel om att samverka kring utveckling av data och kunskap, eller att arrangera gemensamma kurser. Besök gärna webbportalen för mer information om aktuellt myndighetssamarbete med klimatanpassning.

Internationell samverkan

Aktörerna bakom Klimatanpassning.se har ett fortgående samarbete mellan de olika nordiska klimatanpassningsportalerna samt kontakter gentemot EUs klimatanpassningsportal.

Internationellt samarbete inom klimatanpassning är nödvändigt och FN:s klimatkonvention (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) är det viktiga forum för internationellt klimatarbete.

Europeiska kommissionen antog en ny klimatanpassningsstrategi den 24 februari 2021. Den nya klimatanpassningsstrategin bygger på den tidigare från 2013 men har nu skiftat fokus från att förstå vilka effekter och konsekvenser klimatförändringarna kommer ge, till att nu satsa mer på att utveckla lösningar. En förändring märks också vad gäller mer fokus på implementering av åtgärder, istället för på planering.

Även Östersjöregionen har en klimatanpassningsstrategi och handlingsplan för att öka medvetenhet om anpassningsfrågor och se till att kunskapsbasen för anpassningsarbetet är tillgängligt för alla länder runt om Östersjön. Transnationella projekt från Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, bidrar till att utbyta goda exempel, metodik och strategiskt arbete bland länderna. SGI har varit partner i Östersjöprojektet samt i projekt under Nordsjöprogrammet - Climate Proof Areas (CPA) och Strategic Alliance for Integrated Water Management Actions (SAWA).

Senast uppdaterad/granskad: 2023-03-03
Hjälpte informationen dig?