Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vägledning, verktyg och handböcker

Vi har ett uppdrag att ge stöd till länsstyrelser och kommuner om frågor som berör ras, skred och stranderosion. En del i det uppdraget är att ta fram kartunderlag, vägledningar, verktyg, checklistor och handböcker.

Vi arbetar med verktyg för att underlätta planerares och beslutsfattares användning av våra karteringar, analyser och forskning. Vi har en roll som "brobyggare" mellan klimatanpassningsforskning och hur intressenter arbetar med konkreta klimatanpassningsåtgärder inom markbyggande och fysisk planering.

Klimattjänster

Våra vägledningar, verktyg, checklistor och handböcker är en typ "klimattjänster" till våra användare. Klimattjänster (Climate services) inkluderar tillgänglighet av data, analyser och tjänster som behövs för arbetet med klimatanpassning och utsläppsminskning av växthusgaser.

Våra klimattjänster ska vara lätta att hantera och förstå för de som arbetar med allt från övergripande planering till faktiska anpassningsåtgärder. Det kan gälla klimatanpassning som underlag för planering, stöd i beslutsprocessen och expertstöd   vid konkreta anpassningsåtgärder.

Vägledning för planeringsunderlag om ras, skred och stranderosion

Vi vill göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning när det gäller ras, skred och stranderosion. Det finns många planeringsunderlag hos olika myndigheter som kan vara svåra att tolka. Därför arbetar vi tillsammans för att harmonisera tillgängliga kartunderlag. En vägledning för hur underlagen kan användas finns bland våra planeringsunderlag. Vägledningen ger en samlad bild av befintliga underlag, vad de ger för information och hur de är tänkta att användas. Kartunderlagen finns tillgängliga i en myndighetsgemensam kartvisningstjänst för ras, skred och erosion  som förvaltas av SGI. 

Verktyg som underlättar hållbara beslut

SGI har tagit fram verktyg för att underlätta genomförandet av beslutsprocessen och för att få med hållbarhet i beslutsfattandet. Att komma in i ett tidigt skede i planprocessen är viktigt för de flesta av våra beslutsverktyg. Ett exempel är SAMLA, ett matrisbaserat beslutsstödsverktyg för hållbarhetsbedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning (PDF, 1,58 MB). Verktyget ska göra det enklare för kommuner att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när de fattar beslut om samhällsplanering. Målet är att experter använder verktyget för att väga in hållbarhet som en faktor i sina beräkningar. Resultatet ska bli en bättre planering som tar hänsyn till miljö och klimatförändringar.

Det som skiljer det här beslutsstödsverktyget från andra verktyg är att användaren kan göra en jämförelse av risker och konsekvenser av konkreta åtgärdsalternativ tidigt i processen för att sedan upprepa dessa fram till det faktiska beslutet. Tanken är att såväl experter som beslutsfattare ska delta i arbetet för att på det sättet lyfta fram alla typer av konsekvenser.

Verktyget ska underlätta identifiering, utvärdering och sammanställning av tänkbara klimatanpassningsåtgärder. Det kan också förenkla framtagande av strategier för hur man använder marken. Dessutom har verktyget utvecklats för att kunna användas som diskussionsunderlag.

SGI har även utvecklat en variant av verktyget för val av åtgärd vid efterbehandling av förorenade områden, SAMLA – för förorenade områden .

Ett annat verktyg är Geokalkyl som gör det möjligt att i tidiga skeden ta hänsyn till geotekniska förutsättningar på en specifik plats. Geokalkyl kan hantera kombinerade problem med avseende på markanvändning. Det gäller till exempel geotekniska förhållanden, materialhushållning, förorenade markområden och förorenade massor samt anpassning till ett förändrat klimat.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-31
Hjälpte informationen dig?