Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förorenade områden i fysisk planering och byggande

För dig som arbetar med fysisk planering enligt plan- och bygglagen är det viktigt att känna till förorenade områden. De måste nämligen uppmärksammas i samband med planläggning och bygglov, framför allt detaljplaneläggning. När kommunen antar en detaljplan går den nämligen samtidigt i god för att den markanvändning som pekas ut i planen också är lämplig.

Mark ska vara lämplig för det den planläggs för. Den ska bland annat vara säker vad gäller geotekniska risker och föroreningar. Därför kan inte en plats planläggas utan att eventuella föroreningar kartläggs och riskerna med dem bedöms. Det är först när man vet hur föroreningssituationen ser ut, och om den behöver åtgärdas och i så fall hur, som kommunen kan bedöma om marken är lämplig för det planerade ändamålet. En outredd plats kan inte heller bebyggas. 

Kommunen bedömer markens lämplighet

Kommunen ansvarar för att bedöma om den aktuella marken är lämplig för det den planläggs för, till exempel byggande av bostäder. Därigenom är det också kommunens ansvar att en eventuell föroreningssituation utreds i tillräcklig omfattning. Vem det sedan är som utför och bekostar utredningarna är en annan fråga.

Observera att kommunen inte har rätt att lämna över ansvaret till någon annan, till exempel en exploatör. 

Förorenade områden i alla steg i den fysiska planeringen

Förekomsten av förorenade områden är ganska väl kartlagd. Det uppskattas att cirka 85 000 områden riskerar att vara förorenade runt om i Sverige. Stora delar av landet är fria från föroreningar, medan andra delar har många områden som är förorenade. Situationen varierar alltså mycket.

Att situationen varierar i landet innebär att alla kommuner måste hitta sitt eget sätt att hantera förorenade områden på. Det viktiga är att områdena beaktas i alla steg i den fysiska planeringen.

Redan i översiktsplaneringen bör förorenade områden finnas med på ett övergripande plan. I detaljplaneprocessen måste de utredas och vid bygglov måste hänsyn tas till om platsen som ska bebyggas kan vara förorenad. Speciellt viktigt blir detta vid hantering av bygglov inom äldre detaljplaner, eftersom dessa sällan har tagit hänsyn till eventuella föroreningar på platsen.

Läs vidare i det vägledningsmaterial som vi har samlat under Mer information (sist på denna sida). 

Du som vill exploatera ett område

Du bör tidigt ta reda på hur föroreningssituationen ser ut där du vill bygga. Detta gäller både dig som privatperson och dig som är exploatör i en vidare bemärkelse. Om du bygger på ett förorenat område utan att först ta reda på hur föroreningssituationen ser ut, riskerar du att utsätta dig själv och andra för onödiga risker. Du kan också bidra till en oönskad föroreningsspridning som påverkar miljön negativt. Dessutom kan en förorening som påträffas först i byggskedet medföra betydande merkostnader och förseningar. 

Om du i samband med markarbeten inför byggnationen ökar risken för att föroreningen sprids eller för att någon kommer i kontakt med den, kan du bli ansvarig för att sanera hela eller delar av marken. Tänk på att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, till exempel schaktar inom ett förorenat område, är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken . Dessa ställer bland annat krav på att man skaffar sig den kunskap som behövs och att man utför de skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet. 

Om du har frågor om föroreningssituationen i ditt område kan du vända dig till kommunen eller länsstyrelsen. 

Om du sanerar ett område som någon annan har förorenat

Ibland måste man sanera ett förorenat område innan man kan gå vidare med en tänkt byggnation. Då krävs det att du först lämnar in en saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten. Läs mer om saneringsanmälan på vår sida om Ansvar för efterbehandlingsåtgärder.

Om du tvingas sanera ett område som någon annan har förorenat, kan det finnas vissa möjligheter att få tillbaka hela eller delar av efterbehandlingskostnaden från den som ursprungligen förorenade området. Då måste du lämna in en så kallad stämningsansökan till mark- och miljödomstolen. Vi rekommenderar därför att du kontaktar en miljörättsspecialist för att diskutera förutsättningarna i just ditt fall.

Mer information

Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning (PDF, 5,8 MB). 2017. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser för att underlätta hanteringen av föroreningsfrågan i den fysiska planeringen (översikts- och detaljplanering) och vid lovgivningen (främst bygglov). Ger en kortfattad och konkret vägledning i vissa frågor där miljölbalken och PBL möts.

Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning (PDF, 29,49 MB), 2013. Länsstyrelsen Östergötland, Rapport nr 16. Riktar sig till kommunala handläggare och ger stöd i arbetet med att upprätta översiktsplaner och detaljplaner eller vid prövning av förhandsbesked och bygglov inom förorenade områden. Ger också kunskap om föroreningssituationen i Östergötlands län.

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis (PDF, 1,22 MB), 2012. Naturvårdsverket, Rapport 6501. Vänder sig främst till tillsynsmyndigheterna. Kan användas som uppslagsbok och referenslitteratur för regler och praxis på området.

Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel (PDF, 10,39 MB). 2018. Rapport 2018:7. Länsstyrelsen Östergötland och SGI. Rapporten har tagits fram för att fungera som stöd för planhandläggare och miljöhandläggare på kommunerna.

Flyktiga föroreningar i fysisk planering. Samlad information från ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Stockholm, SGI och Naturvårdsverket om flyktiga föroreningar i fysisk planering, framför allt vid exploatering för bostadsändamål.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-17
Hjälpte informationen dig?