Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Roller och ansvar

Lagstiftningen utgår från principen att det är förorenaren som betalar, men även en fastighetsägare kan göras ansvarig. När det inte finns någon ansvarig för ett förorenat område kan i vissa fall statliga bidrag sökas för efterbehandlingen.

The Polluter Pays Principle (PPP), innebär att det är i första hand den som har orsakat en förorening, dvs. verksamhetsutövaren, som är ansvarig för att undersöka och efterbehandla ett förorenat område. Under vissa förhållanden kan även en fastighetsägare göras ansvarig. När det inte finns någon ansvarig för ett förorenat område kan i vissa fall statliga bidrag sökas för efterbehandlingen.
Läs mer om ansvar.

En rad myndigheter, verksamhetsutövare och exploatörer är involverade i arbetet med att sanera och återställa förorenade områden. Här beskrivs roller och ansvar för de centrala myndigheterna samt länsstyrelserna och kommunerna.

SGI

SGI har på uppdrag av regeringen ett specifikt ansvar för forskning samt teknik- och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden i landet. Syftet är att höja kunskapsnivån och öka saneringstakten så att miljömålen kan uppnås. SGI utför uppdraget genom att:

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för att prioritera, samordna och följa upp arbetet med förorenade områden på nationell nivå. I uppdraget ingår även att administrera de statliga bidragen för efterbehandling samt att utvärdera vilka effekter de får. I Nationell plan för efterbehandling finns förutom urvalskriterier, som vägleder när man beslutar om bidrag, även en arbetsplan. Den innehåller inkomna bidragsansökningar, inkomna ansvarsutredningar, beslutade åtgärder samt en interaktiv karta med de objekt som har åtgärdats eller ska åtgärdas under året. 

SGU

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) arbetar på regeringens uppdrag med att inventera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av statlig organisation som inte längre finns kvar. SGU kan också vara huvudman för bidragsfinansierade åtgärdsprojekt om kommunen inte har möjlighet till det. 

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ansvarar för det övergripande regionala arbetet. De ansvarar för:

  • tillsyn av vissa förorenade områden,
  • tillsynsvägledning gentemot kommunerna,
  • inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden samt för
  • ansökningar och förmedling av bidrag för objekt som är berättigade till detta. 

Länsstyrelsen kan även vara huvudman för undersökningar och utredningar.

Vem som är tillsynsmyndighet (länsstyrelsen eller kommunen) beror på vilken typ av verksamhet som har orsakat föroreningarna och i vilken omfattning en kommun har tagit över tillsynen från länsstyrelsen. Tillsynen innebär att man driver krav på sanering av förorenade områden där det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Vem som är ansvarig grundas på en ansvarsutredning, som vid behov görs av tillsynsmyndigheten.  

Kommunerna

Kommunerna har främst fyra ansvarsområden när det gäller förorenade områden:

  • Man utövar tillsyn för vissa av de förorenade områdena.
  • Man kan vara huvudman för projekt som saneras med hjälp av statliga bidrag. Man genomför då utredningar och undersökningar samt gör projektuppföljning och rapportering till länsstyrelsen.
  • Man ansvarar för de miljöstörande verksamheter som man själv bedrivit, t.ex. kommunala deponier (då har länsstyrelserna tillsynsansvaret).
  • Man ansvarar för den fysiska planeringen inom kommunen, vilket bl.a. omfattar planering av, och frågor om bygglov på, förorenad mark. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö är tillsynsmyndighet för försvarets anläggningar.

Mer information

Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.  Regeringens proposition 2008/09:217 som beslutades 4 nov 2009. Innehåller bl.a. åtgärder för att förtydliga ansvarsfördelningen och den statliga organisationen för avhjälpande av förorenade områden.

Senast uppdaterad/granskad: 2021-09-06
Hjälpte informationen dig?