Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En domarklubba som ligger på en svensk lagbok. Foto: Scandinav bildbyrå

Miljöjuridik

Efterbehandlingsarbetet i Sverige utgår från miljöbalken och de miljömål som är fastställda av riksdagen. Miljöbalkens tionde kapitel reglerar ansvaret för att utreda och efterbehandla förorenade områden och allvarliga miljöskador. I samma kapitel finns bestämmelser om bildandet av miljöriskområden.

I miljöbalkens tionde kapitel finns bestämmelser som reglerar vem som är ansvarig för att utreda, undersöka och efterbehandla områden som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvar för förorenade områden

För att vi ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö krävs att ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare tillsammans med tillsynsmyndigheter och andra aktörer driver arbetet framåt. För att arbetet ska bli effektivt är det viktigt att man känner till vem som är ansvarig för respektive förorenat område.

Enligt huvudregeln är det den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet, eller har vidtagit en åtgärd, som har bidragit till föroreningen, den så kallade verksamhetsutövaren, som är utrednings- och efterbehandlingsansvarig. Även en fastighetsägare kan bli ansvarig.
Läs mer om ansvar för förorenade områden.

Ansvar för allvarliga miljöskador

Det är inte bara förorenade områden som utgör ett hot mot människors hälsa och miljön, utan även så kallade allvarliga miljöskador måste förhindras eller begränsas. Reglerna om allvarliga miljöskador omfattar förorening av mark, skador på vattenområden och grundvatten samt skador på den biologiska mångfalden.
Läs mer om ansvar för allvarliga miljöskador.

Förorenade områden i fysisk planering och byggande

Det blir allt mer självklart att ta hänsyn till misstänkta och kända föroreningar när områden planläggs och när bygglov beviljas. En utveckling som vi välkomnar eftersom den bidrar till minskade risker för människors hälsa och miljön.

Den ökade uppmärksamheten på förorenade områden i fysisk planering har lett till bättre detaljplaner och säkrare markutnyttjande. Resultatet har också blivit bra vägledningsdokument, som hjälper kommuner och problemägare att hantera förorenade områden. 
Läs mer om förorenade områden i fysisk planering och byggande.

Miljöriskområden

Om det inte finns förutsättningar för att åtgärda ett förorenat område eller om en utförd efterbehandling inte har minskat riskerna tillräckligt kan länsstyrelsen förklara ett förorenat område som miljöriskområde. Till området knyts då begränsningar om hur det får användas, för att skydda människors hälsa och miljön från ytterligare negativ påverkan.
Läs mer om miljöriskområden.

Vägledande rättsfall

För att kunna förstå reglerna som rör ansvaret för förorenade områden behöver man känna till hur Mark- och miljööverdomstolen har tolkat dem.
Läs mer om de viktigaste vägledande rättsfallen.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-17
Hjälpte informationen dig?