Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fält med fåglar i förgrunden, vatten och industri i bakgrunden. Foto: Lars Owesson / Scandinav bildbyrå

Allvarlig miljöskada

Samtliga EU:s medlemsstater har åtagit sig att förebygga och avhjälpa skador i mark, skador på kvaliteten och kvantiteten hos vatten samt skador på den biologiska mångfalden. I Sverige kallas sådana skador för allvarliga miljöskador. Regler kring hur skadorna ska hanteras finns i miljöbalken, men än så länge har reglerna inte fått något genomslag i Sverige.

Redan år 2004 antog EU det så kallade miljöansvarsdirektivet, som ger medlemsstaterna en gemensam ram för hur allvarliga miljöskador ska hanteras. Först den 1 augusti 2007 blev direktivet svensk rätt genom ändringar och tillägg i 10 kap. miljöbalken.

Allvarliga miljöskador är det svenska samlingsnamnet för förorening av mark, skador på vattenområden och grundvatten samt skador på den biologiska mångfalden. Reglerna tar sikte på att skydda människors hälsa och miljön genom att sätta upp ansvarsregler för sådana skador.

Skadevållaren ska underrätta tillsynsmyndigheten

Utgångspunkten för ansvaret är principen om att förorenaren betalar. Det innebär att den som har orsakat den allvarliga miljöskadan ska se till att den avhjälps och också bekosta avhjälpandet. För att detta ska fungera är det viktigt att både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter är väl bekanta med reglerna och känner till vad man ska göra om en allvarlig miljöskada riskerar att inträffa eller redan har ägt rum.

Som framgår av bilden nedan är den som har orsakat skadan skyldig att agera omedelbart, bland annat genom att underrätta tillsynsmyndigheten.

En introduktion till att hantera allvarliga miljöskador

För att stimulera tillämpningen av reglerna om allvarliga miljöskador har vi deltagit i ett tillsynsprojekt som drevs av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Projektet resulterade i en rapport som beskriver de regler som gäller och som ger exempel på när en allvarlig miljöskada kan inträffa. I rapporten kan du också läsa om vad som åligger verksamhetsutövaren respektive tillsynsmyndigheten om det råder en överhängande fara för en allvarlig miljöskada eller om en sådan skada redan har inträffat.

Läs mer i rapporten: Allvarlig miljöskada – en introduktion (PDF) (PDF, 2,23 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-17
Hjälpte informationen dig?