Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ras i en siltslänt längs Ångermanälven, Sollefteå 2009. Foto: SGI

I kapitel sex i vägledningen beskrivs lämpligt upplägg för att övervaka och kontrollera en slänt.

Vägledning för stabilitetsutredningar

För de som arbetar med ras och skred finns ett stort behov av vägledning om stabilitetsutredningar och hur de ska utföras på ett hållbart sätt. Under 2023 har vägledningen för stabilitetsutredningar uppdaterats.

Skredkommissionens anvisningar rapport 3:95 togs fram som en följd av Tuveskredet 1977. Sedan dess har rapporten använts som ett rättesnöre i Sverige för hur stabilitetsutredningar ska utföras. Allt sedan utgivningen 1995 har det tillkommit nya erfarenheter, standarder, utvärderingsmetoder, beräkningsmodeller, program samt klimatanpassningskrav.  Därför har 3:95 omarbetats och resultatet är en vägledning med aktuell kunskap och erfarenhet med syftet att geotekniska utredningar ska utföras anpassade för ändamålet och med hög kvalitet. 

Den första utgåvan publicerades i mars 2023 , en reviderad version av både huvudrapporten och fördjupningsbilagan "Temporära slänter" har därefter publicerats i juni 2023.

Om vägledningen

Omarbetningen innehåller nya fakta och rekommendationer samt information om hur stabilitetsutredningar kan utföras för ler- och siltjordar. Vägledningen har tagits fram av SGI i samarbete med branschrepresentanter från konsulter, entreprenörer, högskola, kommuner och myndigheter. Resultatet har blivit ett huvuddokument med sex kapitel och två tillämpningsbilagor, en för lerjord och en för siltjord samt en fördjupningsbilaga för temporära slänter. Den ger stöd  för genomförandet av släntstabilitetsutredningar.

Beskrivning av innehållet

Huvuddokumentet med kapitel 1 till 6 innehåller generell information om hur stabilitetsutredningar ska genomföras och vilka krav som ställs. Kapitel 1 ger en introduktion till stabilitetsutredningar med viktig bakgrundskunskap. Begrepp och definitioner ligger som en bilaga till vägledningen. Kapitel 2–4 beskriver arbetsgången i en stabilitetsutredning med en stegvis ökande detaljeringsgrad samt vilka underlag och beräkningsmetoder man bör använda för att utreda stabiliteten för ett område. Kapitel 5 redovisar grunderna för lämpliga bedömningar efter en analys samt gällande krav. Kapitel 6 beskriver lämpligt upplägg för att övervaka och kontrollera en slänt med avseende på rörelser och portryck.

I tillämpningsbilaga 1 och 2 beskrivs detaljerat om hur stabilitetsutredningar kan utföras stegvis för ler- respektive siltjordar. I bilagorna redovisas lämpliga undersökningar och hur man bör genomföra dessa, hur man bör tolka undersökningarna och utvärdera parametrar samt hur man bör göra beräkningar för respektive jordart.

I Fördjupningsbilagan Temporära slänter ges anvisningar hur stabiliteten för temporära slänter kan bedömas och hanteras.

Kapitel och bilagor

Vägledningen är indelad i följande kapitel och bilagor:

Kapitel 1 Introduktion till stabilitetsutredningar

 • Beståndsdelar och begrepp för stabilitetsutredningar baserat på ett traditionellt synsätt med totalsäkerhet och ett sannolikhetsbaserat synsätt med brottsannolikhet och skredrisk.

Kapitel 2 Arbetsgång vid stabilitetsutredningar

 • Lämplig arbetsgång vid stabilitetsutredningar med en successivt ökande detaljeringsgrad
 • Syftet med varje utredningsnivå och underlag

Kapitel 3 Underlag för stabilitetsutredningar

 • Geotekniska underlag för utredning av stabilitetsförhållanden
 • Tillgängligt underlag för en översiktlig bedömning och planering av fortsatt utredning

Kapitel 4 Beräkningar

 • Hantering av skjuvhållfasthet, grundvatten- och portryck och laster
 • Välja beräkningsmetoder; analytiska, numeriska och sannolikhetsbaserade, krav och genomförande

Kapitel 5 Resultatanalys och rekommendationer

 • Acceptabla beräknade säkerhetsfaktorer
 • Kriterier för att bedöma stabiliteten, brottsannolikhet och partialsäkerhetsfaktorer

Kapitel 6 Kontroll och övervakning

 • Rekommendationer om kontroller och övervakning
 • Referenser

Bilaga 1 Begrepp och definitioner

Bilaga 2 och 3 Tillämpningsbilagor för lerjord (1) respektive siltjord (2)

 • Undersökningar för olika typer av jord kopplat till utredningsstegen, översiktlig, detaljerad och fördjupad stabilitetsutredning
 • Bestämning av geometri
 • Bedömning av jordlagerföljd
 • Bedömning av skjuvhållfasthet och rekommendationer om lämpliga undersökningsmetoder
 • Bedömning av portrycksnivåer och vattenståndsvariationer och rekommendationer om lämpliga mätmetoder och hur man behandlar portryck i slänten
 • Praktikfall

Bilaga 4 Fördjupningsbilaga Temporära slänter

Vägledningen i sin helhet

Utredning av släntstabilitet, SGI Vägledning 8, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping

Fördjupningsbilaga till SGI Vägledning 8: Utredning av släntstabilitet

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-08-16