Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Exploatering av skogsområde för nytt bostadsområde. Foto: SGI

Nyexploatering

Markanvändningen styr vilken säkerhetsfaktor som kan accepteras och denna varierar beroende på utredningens detaljeringsgrad och på de gynnsamma och ogynnsamma skredfaktorer som råder i området.

Planläggning

För detaljeringsgrad i utredningar skiljer man på översiktlig, detaljerad respektive fördjupad utredning.

Översiktlig

Översiktlig utredning är vanligtvis det första utredningssteget för att bestämma stabilitetsförhållandena i ett område (se beskrivningen under annan markanvändning).

Vid nyexploatering och för planläggning krävs det minst en detaljerad utredning. Detta innebär att det inte är tillräckligt att översiktligt studera jordens hållfasthet, släntens geometri och portrycket i jorden för att bestämma stabiliteten i ett område, utan undersökningen måste vara mer detaljerad.

I vissa specifika fall (till exempel fastmark, icke sluttande mark) kan det dock räcka att endast göra en översiktlig utredning under förutsättning att man med säkerhet kan bedöma förutsättningarna. Rekommenderad arbetsgång vid utredning av en slänts stabilitet framgår av figuren nedan.

Detaljerad utredning

Vad som ska ingå i en detaljerad utredning finns för finkornig jord beskrivet i Skredkommissionens Rapport 3:95 (Skredkommissionen, 1995) och för grovkornig jord i SGI rapport 68 (SGI, 2005). Lämplig omfattning av den geotekniska undersökningen i detta utredningsskede är 2-3 undersökningspunkter i varje sektion. Vidare bör bestämning av jordens hållfasthetsegenskaper utföras med mer än en metod (t ex kolvprovtagning, vingförsök, CPT[1]-sondering), förekomsten av skikt och kvicklera utredas, grundvatten- och/eller portryck mätas samt släntens geometri bestämmas. Visar det sig att slänten inte kan bedömas som stabil utreds området vanligtvis vidare med hjälp av en fördjupad utredning (gäller endast finkornig jord) varefter beslut fattas om dimensionering och utförande av förstärkningsåtgärder ska göras för att uppnå en tillfredställande stabilitet. Ibland dimensioneras och utförs förstärkningsåtgärder direkt utan vidare fördjupning av utredningsnivå.

Fördjupad utredning

Innebörden av en fördjupad utredning (endast finkornig jord) är att ytterligare öka kännedomen om de geotekniska egenskaperna och förhållanden som styr stabiliteten i en slänt. I detta utredningssteg ska, förutom mer kvalificerade undersökningar, även riskområden klarläggas, ett skreds utbredning och förlopp bedömas samt förslag på åtgärder ges. En fördjupad utredning innebär en omfattande analys av förutsättningarna i utredningsområdet. Vad en sådan analys bör innehålla och klarlägga finns beskrivet i Skredkommissionsens rapport 3:95 (Skredkommissionen, 1995). Om stabiliteten efter den fördjupade utredningen fortfarande bedöms som otillfredsställande kan kompletterande undersökningar vara aktuella. Frågeställningar som i detta skede kan vara av intresse är hållfasthetsanisotropi (dvs. olika hållfasthet i olika delar av slänten) och att tydliggöra förstärkningsåtgärdernas omfattning och påverkan på omgivande mark och bebyggelse.

Nybyggnation

Vid nybyggnation finns kravet att stabiliteten i slänten ska utredas i enlighet med Eurocode och följa IEG:s tillämpningsdokumentet Rapport 6:2008. Vad som omfattas av begreppet nybyggnation finns beskrivet i IEG tillämpningsdokument Rapport 4:2010. Vid nybyggnation gäller inte arbetsgången som beskrivs ovan med olika detaljeringsgrad (översiktlig, detaljerad och fördjupad utredning). Istället är det geoteknisk kategori, ett mått på förutsättningarnas komplexitet, som styr utredningens omfattning. Däremot motsvarar utredningens omfattning vid geoteknisk kategori 2 med en detaljerad utredning.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?