Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Undersökning av förorenade områden

Ett förorenat område undersöks för att bedöma vilken risk det utgör för människors hälsa och miljön, och för att kunna avgöra om det behöver saneras. I samband med en fastighetsförsäljning ger en undersökning ett underlag för att uppskatta omfattningen av eventuella miljöskulder.

Det är viktigt att bestämma undersökningens syfte eftersom det påverkar hur den ska utföras. En översiktlig undersökning visar om ett område är förorenat eller inte. En detaljerad undersökning ger mer information, exempelvis om föroreningsmängd, risker och efterbehandlingsbehov. Ofta görs undersökningen stegvis så att man börjar med en översiktlig undersökning som vid behov kompletteras och fördjupas.

Standarder

SGI har tillsammans med SIS/TK 535 tagit fram en guide om de standarder som finns för att provta, provbereda och analysera förorenad jord. Den visar också på standarder för terminologi och definitioner, liksom metodik för riskbedömning av potentiellt förorenade områden och vägledning för hållbar efterbehandling (riskvärdering). Läs mer i produktguiden på SIS:s webbplats .

Provtagningsplan och provtagning

Innan man startar undersökningen ska en provtagningsplan tas fram. Om undersökningen görs efter beslut från tillsynsmyndigheten, som oftast är länsstyrelsen eller kommunen, ska myndigheten ges möjlighet att påverka vad som ska göras. I provtagningsplanen beskriver man undersökningens syfte, områdets geologi och verksamhet, hur provtagningen ska gå till, förslag på provpunkter, fältmätningar och analysprogram samt hur resultatet ska redovisas.

Provtagningen kan omfatta jord, yt- och grundvatten, luft, sediment, byggnads- och konstruktionsmaterial samt djur- och växter (biota). Vilka media som ska provtas beror bland annat på typen av undersökning, aktuella föroreningar, områdets geologi och hydrogeologi samt dess framtida användning. För att säkerställa en hög kvalitet bör provtagningen utföras av erfaren personal.
Läs mer om provtagningsplaner och provtagning. 

Mätningar och analyser

Vissa mätningar kan göras redan i fält. Det gäller t.ex. undersökning av markens genomsläpplighet, jordprovers innehåll av flyktiga kolväten samt vattenprovers pH, temperatur och redoxpotential. 
Läs mer om fältmätningar.

I laboratoriet gör man därefter ytterligare analyser av de upptagna provernas egenskaper, t.ex. föroreningsinnehåll och vattenhalt.
Läs mer om laboratorieanalyser.

Från inventering till åtgärd

Om du vill läsa mer om de olika delarna i arbetet med förorenade områden hittar du vår information samlad under webbsidan Förorenade områden. Den är indelad i:

Senast uppdaterad/granskad: 2022-11-01
Hjälpte informationen dig?