Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Uppdrag om forskning och ökad kunskap om PFAS-förorenade områden

För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden. Uppdraget ska slutredovisas till Klimat- och energidepartementet senast den 1 mars 2025.

I regeringsuppdraget ingår laboratorie- och pilotprojekt för undersökning och åtgärder av statligt ägda områden som förorenats av PFAS. Genomförandet av uppdraget kommer att ske i samverkan med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Försvarsmakten, Trafikverket samt andra statliga myndigheter. Syftet med uppdraget är att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden och att utveckla lämpliga åtgärdsmetoder för sanering.

Ett av de inledande stegen i arbetet inom uppdraget var att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring åtgärdsmetoder för PFAS, sett ur ett internationellt perspektiv. Resultatet av detta arbete redovisas i rapporten Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten . Inom uppdraget har också information hämtats in från entreprenörer om utvecklingsbara åtgärdsmetoder för PFAS. Detta har gjorts genom att SGU har gått ut med en så kallad Request for Information (RFI). Utifrån bland annat samtal med entreprenörer och kunskapssammanställningen av åtgärdsmetoder, har ett beslut tagits om vilka åtgärdsmetoder som ska SGI ska bedriva utvecklingsarbete kring inom regeringsuppdraget PFAS. De åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten som SGI ska testa och utveckla inom uppdraget är jordtvätt, in situ stabilisering, termisk behandling och luftinjektering. Det planeras för fyra forskningsprojekt i olika samarbeten som involverar både entreprenörer och universitet. I två av forskningsprojekten kommer SGU att finansiera två postdok-tjänster.

Under 2022 har projektgruppen, med medlemmar från SGI och SGU, valt ut två  lämpliga lokaler för pilotförsök. Identifieringen av lokaler har skett i samverkan med andra statliga myndigheter. På lokalerna kommer det genomföras kompletterande undersökningar för att få en god kännedom om utbredningen av föroreningarna och spridningen med grundvattnet. Projektgruppen arbetar även med upphandling av entreprenör för fältgeotekniska undersökningar samt ramavtal för kemiska analyser av PFAS.

Under 2023 kommer de fyra forskningsprojekten att påbörjas. Ett av projekten kan gå direkt till pilotförsök. Tre av forskningsprojekten genomförs i laboratorieskala. Laboratoriestudier och pilotprojekt fortsätter under 2024.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-01
Hjälpte informationen dig?