Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Så arbetar vi med Agenda 2030 och hållbar utveckling

År 2015 valde FN att ena världens hållbarhetsarbete inom 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås genom Agenda 2030.  

Vi arbetar för att integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i all vår verksamhet. SGI:s verksamhet bidrar huvudsakligen till nio av de 17 globala målen. Vårt arbete stödjer även de nationella miljökvalitetsmålen.

 

        

Hälsa och välbefinnande

Vi arbetar för att marken och vattenmiljön där människor arbetar, går i skola, bor eller vistas i övrigt ska vara säker så att antalet döds- och sjukdomsfall till följd av föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark minskar eller elimineras. Det gör vi till exempel genom att utveckla nya metoder för att avgifta förorenad mark och förorenat vatten.

Rent vatten och sanitet

SGI arbetar för att minska påverkan från mark-, sediment- och grundvattenföroreningar på våra vattenresurser. Vi vill genom förbättrade metoder för riskbedömning och nya åtgärdslösningar bidra till att skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen och förbättra vattenkvaliteten. Vi arbetar bland annat med utveckling av saneringsmetoder fär "evighetskemikalierna" PFAS.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi arbetar för att infrastrukturen i samhället ska bli mer motståndskraftig mot risker kopplade till markens stabilitet. Vi forskar kring jordars egenskaper och vi arbetar för en ökad användning av grundläggningsmetoder och andra geokonstruktioner som är hållbara och motståndskraftiga mot klimatförändringen. 

     

Hållbara städer och samhällen

SGI arbetar för att städer och samhällen ska bli mer motståndskraftiga mot ras, skred och erosion. Våra karttjänster hjälper kommunerna att planera för en säker markanvändning. Vi karterar skredrisker längs vattendrag samt tar fram lösningar för att kustsamhällen ska bli mer motståndskraftiga mot stigande hav, översvämning och erosion. Vårt arbete ska även bidra till att minska klimatavtrycket från olika geokonstruktioner. 

Hållbar konsumtion och produktion

SGI arbetar för en hållbar resursanvändning, kemikaliehantering och avfallshantering. Det gör vi till exempel genom arbete med alternativa bindemedel vid stabilisering och återanvändning av schakt- och muddermassor. Vi ger också råd och vägledning om deponering av avfall, så att spridningen av föroreningar till mark och vatten minimeras. Vi samarbetar på EU-nivå för att upptäcka och ha beredskap för nya mark- och vattenföroreningar samt för att ta fram kunskap om dessa.

Bekämpa klimat-förändringarna

Vi arbetar för att minska negativ påverkan på klimatet och för att användningen av markområden ska vara anpassad till ett förändrat klimat. Det gör vi till exempel genom att kartlägga skredrisker och utföra stabilitetsförbättrande åtgärder anpassade för ett förändrat klimat. Vi beräknar klimatpåverkan och väljer åtgärder med låga koldioxidutsläpp. Vi arbetar även för att minska utsläpp från schaktarbeten och geokonstruktioner.

     

Hav och marina resurser

Vi arbetar med att förebygga och skapa förutsättningar för att minska föroreningar i havet samt att skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. Det gör vi genom att utveckla och sprida metoder och vägledning för att bedöma risker, åtgärdsbehov och hållbara åtgärdslösningar, bland annat relaterat till förorenade sediment och fiberbankar.

Ekosystem och biologisk mångfald

Marken ska kunna nyttjas för många olika ändamål samtidigt som miljön ska skyddas. Vi tar fram metoder för att kunna ta hänsyn till biologisk mångfald och naturresurser vid planering av ny bebyggelse och åtgärder av förorenade områden. Det sker till exempel genom att utveckla verktyg för att kunna ta hänsyn till ekosystemtjänster eller att bedöma åtgärders hållbarhet. Vi ökar kunskapen och användningen av naturbaserade lösningar, till exempel vid byggande av erosionsskydd.

Genomförande och globalt partnerskap

SGI samarbetar med myndigheter och andra aktörer, lokalt, regionalt och nationellt, för att effektivare bidra till Agenda 2030-målen. Ett exempel är regional kustsamverkan. Vi samarbetar också med andra myndigheter i frågor som rör förorenade sediment och hållbart markbyggande. SGI deltar även i europeiska nätverk och plattformar inom miljö- och geoteknikområdet.

 

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-04-13
Hjälpte informationen dig?