Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Johan Anderberg, generaldirektör SGI Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Generaldirektör Johan Anderberg

Årsredovisning 2023

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Vi har haft ett händelserikt år. Natten till lördag den 23 september inträffade ett större jordskred vid E6:an i höjd med Stenungsund. SGI var tidigt på plats med tjänsteperson i beredskap för att bistå räddningstjänsten och säkra skredplatsen. Med stöd av våra geotekniska bedömningar kunde länsstyrelsen besluta om restriktioner för tillträde till området efter akutinsatsen och vi lämnade över till Trafikverket och kommunen för fortsatt hantering. Vi har ett nära samarbete med Statens haverikommission i utredningen av orsakerna och för att lära av händelsen.

Flera väderhändelser har satt avtryck under året. I augusti orsakade ovädret Hans trafikstörningar, översvämningar, ras och skred. Ett SJ-tåg spårade ur utanför Hudiksvall och Åre drabbades av slamströmmar med stora skador på bebyggelse och infrastruktur. I oktober ledde stormen Babet till en omfattande stranderosion i södra och östra Skåne, med bryggor, vägar och byggnader som skadats eller rasat ut i havet.

Sammantaget visar dessa händelser hur viktigt det är att både arbeta förebyggande och att ha en god insatsberedskap. Med ett klimat i förändring ökar både frekvensen och konsekvenserna av översvämningar, ras, skred och erosion om inte åtgärder vidtas.

SGI ger stöd till kommuner och länsstyrelser i planprocessen. Stödet är efterfrågat och bidrar till ett säkrare och mer hållbart markbyggande. Vi har under året publicerat flera vägledningar, till exempel en webbaserad vägledning om geoteknisk säkerhet i kommunal planering och en vägledning till stöd för stabilitetsutredningar av ler- och
siltslänter.

Genom vårt arbete med klimatanpassning förebygger vi de klimatrelaterade riskerna med ras, skred och erosion. Tillsammans med Boverket, SMHI, SGU, MSB och länsstyrelserna tar vi fram kunskapsunderlag, utvecklar hållbara lösningar och stöttar kommunerna, med fokus på utpekade riskområden. Karteringen av skredrisker längs känsliga vattendrag har under året bedrivits i Viskans dalgång.

Vårt uppdrag att övervaka och skredsäkra Göta älv är en klimatinvestering. Vi genomför besiktningar och stabilitetsutredningar och vi förmedlar statsbidrag till kommunerna för skredsäkringsåtgärder.

Jag kan konstatera att arbetet har utvecklats men att det tar tid att gå från utredning till ansökan om bidrag och att kommunerna behöver stöd i genomförandet. Tillsammans med delegationen för Göta älv fortsätter vi att effektivisera bidragshantering och åtgärdsarbete.

I SGI:s uppdrag ingår att utveckla ny kunskap genom tillämpad forskning. Vi har under året bland annat publicerat forskningsresultat om klimatsmarta val av grundläggningsmetoder, metoder för ökad bärförmåga på järnväg och
analyser av långsamma skred i siltjord. Inom arbetet med förorenade områden har vi haft fortsatt fokus på metoder för sanering av PFAS-föroreningar i mark och grundvatten. Vi har påbörjat laboratorieförsök med jordtvättning och etablerat fältförsök där barriärer av aktivt kol i marken förhindrar spridning av PFAS med grundvattnet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Naturvårdsverket och SGU. Till stöd för vårt arbete finansierar vi också extern forskning inom metoder för sanering av mark, vatten och sediment, i flera fall med inriktning mot PFAS.

Min ambition är att SGI inte bara ska leverera på sitt uppdrag utan också vara en attraktiv arbetsgivare med en god förvaltningskultur. Tillsammans med medarbetarna har vi under året tagit fram en ny målbild och strategi för hela vårt uppdrag. Vi har utvecklat vår ärendehantering och vår förmåga inom civil beredskap och informationssäkerhet.

Särskilt glädjande är resultatet från årets medarbetarundersökning som visade mycket fina värden på ledarskap, engagemang och arbetsglädje på SGI. Jag vill avsluta med att lyfta fram SGI:s alla kompetenta och engagerade medarbetare. Det är tack vare er vi levererar så bra på vårt uppdrag.

Linköping, februari 2024

Johan Anderberg
Generaldirektör

Senast uppdaterad/granskad: 2024-02-28
Hjälpte informationen dig?