Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Göta älv Foto: Scandinav/MIkael Svensson

Göta älvutredningen

För att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv krävs bättre kunskap om stabilitetsförhållandena. Därför gav regeringen oss i uppdrag att genomföra en skredriskkartering för Göta älvdalen. SGI påbörjade uppdraget under 2009 och redovisade arbetet under 2012. Uppdraget omfattade 35 Mkr per år i tre år.

Göta älvdalen, som sträcker sig från Vänern i norr till Göteborg i söder, är en av de mest skredkänsliga dalgångarna i Sverige. Varje år inträffar flera skred av olika storlek och karaktär i dalgången.

En orsak till att Göta älvdalen drabbas av så många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av lera avsatta i en marin miljö. Älvdalen har också påverkats av människans aktiviteter, då vattendraget i alla tider dragit till sig sjöfart, bebyggelse, industrier och annan infrastruktur. Konsekvenserna av skred i Göta älvdalen kan bli stora eftersom samhällsutbyggnader men även förorenade markområden, vattenintag med mera kan påverkas.

Anpassning till kommande klimatförändringar

De pågående och kommande klimatförändringarna riskerar att leda till fler naturkatastrofer, bland annat ras, skred och erosion, när nederbörden ökar, havsnivån stiger och vattenflöden ökar. Vid högre nederbörd kan perioder med maximal tappning och även en ökad tappning från Vänern till Göta älv bli nödvändig, vilket kan innebära ökade flöden och ökad risk för erosion och skred längs Göta älv. För att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som klimatförändringen innebär krävs åtgärder. SGI har under flera år uppmärksammat de geotekniska konsekvenserna av klimatförändringen.

Göta älv skredriskkarteras

Mot den här bakgrunden fanns det ett stort behov av en heltäckande kartläggning och analys av skredförutsättningarna och skredriskerna längs Göta älv. Därför gav regeringen i slutet av 2008 SGI i uppdrag att inom tre år (2009-2011) genomföra en skredriskkartering för hela Göta älv inklusive Nordre älv. Uppdraget innefattade också att förbättra och vidareutveckla befintliga metoder för riskanalyser och stabilitetskarteringar.

Slutredovisning av uppdraget

Här finns slutrapporten och underlagsrapporter från utredningen samlade.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-03-14
Hjälpte informationen dig?