Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning av bebyggelse

SGI har på uppdrag av regeringen utvecklat ett GIS-verktyg och kalkylsystem - Geokalkyl - för planering och kostnadsbedömning av bebyggelse i tidiga skeden. Vi har vidareutvecklat systemet och genomfört en utbildningssatsning riktad till kommuner. Vi har även genomfört utbildnings- och kommunikationsinsatser om systemet Geokalkyl.

Syftet med Geokalkylsystemet är att i tidiga skeden, till exempel vid översiktsplanering i kommuner, få en uppfattning om de geotekniskt relaterade kostnaderna. Systemet tar hänsyn till geotekniska förutsättningar på platsen samt bedömer och visualiserar översiktligt kostnaderna för grundläggning, schaktarbeten och eventuella förstärkningsåtgärder. Även klimatanpassnings- och efterbehandlingsåtgärder kan ingå i kalkylen.

Översiktlig planering och bedömning

Geokalkyl vänder sig i första hand till kommuner som i tidiga planeringsskeden behöver jämföra kostnaden för byggnation i olika planområden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma område. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer.

Samverkan med andra

Geokalkylsystemet är ett av de åtgärdsförslag som presenterades i SGI:s förslag till handlingsplan för effektivare markbyggande 2013. Uppdragen har genomförts i samverkan med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och andra  berörda parter.

Utbildningsinsatser

Som en fortsättning på tidigare uppdrag har SGI genomfört ytterligare utbildnings- och kommunikationsinsatser för att implementera och öka användningen av systemet Geokalkyl vid fysisk planering. SGI har

  • påbörjat regionala utbildnings- och informationsträffar för att visa verktygets möjligheter. Här ska SGI samråda med Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (N2017:08),
  • uppdaterat metodbeskrivningen med de senast utvecklade delarna (klimatpåverkan från de masshanterings- och grundläggningsåtgärder som ingår samt kostnader för masshantering med hänsyn tagen till massornas kvalitet),
  • genomfört kurser för nya och tidigare användare, och
  • utvecklat ett webbseminarium för de geotekniker som ska arbeta med geotekniskt underlag till Geokalkyl.

Redovisning av tidigare uppdrag

2015
Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Metodbeskrivning (PDF) (PDF, 4,61 MB)

2016
Geokalkyl 2.0. Metodbeskrivning och implementering (PDF) (PDF, 7,72 MB) 

2017
Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag (PDF) (PDF, 1,18 MB) 

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-24
Hjälpte informationen dig?