Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Organisationen 2021 Foto: SGI

SGI:s organisation.

Organisation och avdelningar

SGI leds av generaldirektören. Verksamheten är organiserad i stab, verksamhetsstöd och tre tekniska avdelningar; Effektivare markbyggande, Klimatanpassning och Renare mark.

Respektive avdelning leds av en avdelningschef (AC). Avdelningarna har enheter som leds av en enhetsansvarig undantag Planenheten som har en enhetschef.


SGI:s forskningssekretariat har i uppgift att samordna och strategiskt utveckla FoU-verksamheten. I sekretariatet ingår forskningschef och tre forskningssamordnare från respektive teknisk avdelning. Forskningschef: David Bendz

Strategi och internationellt samarbete. Ansvarig: Yvonne Rogbeck

SGI:s geotekniklaboratorium tillhör avdelning Effektivare markbyggande och SGI:s miljölaboratorium tillhör avdelning Renare mark. 

Effektivare markbyggande 

SGI har ett ansvar för att effektivisera plan- och byggprocessen och för geoteknisk forskning och utveckling. Verksamheten bidrar till ett effektivare markbyggande genom att identifiera problemställningar och forskningsfrågor från myndigheter och bransch vad gäller geoteknik och resurshushållning inom transportinfrastruktur och bostadsbyggande samt genom att bedriva FoU. Rådgivning ges till myndigheter och kommuner och omfattar bland annat teknisk granskning av projekteringshandlingar.

Samverkan sker med MSB, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Boverket, kommuner och bransch. Ny kunskap förmedlas genom publikationer, kurser, konferenser, rådgivning, utveckling av olika typer av verktyg (till exempel beslutsstödsverktyg, kostnadskalkyler, databaser).

Stöd som rör geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen ges till Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Vi arbetar med:

 • Planstöd som gäller geotekniska säkerhetsfrågor.
 • Bidra till ett effektivt och säkert byggande av transportinfrastruktur och bostäder genom att bedriva FoU inom förstärkning och grundläggningsmetoder, släntstabilitet, stabilisering, materialegenskaper, undersökningsmetoder, beräkningsmetoder, beslutstöd, avfall och resurshushållning.
 • Genom rådgivning ge expert- och beställarstöd till myndigheter och kommuner i syfte att minska risken för geotekniska skadekostnader, reducera miljö- och klimatpåverkan, säkerställa säkerheten och prioritera åtgärder.
 • Bedriva kunskapsförmedling i syfte att minska risken för att geotekniska skadekostnader uppstår, miljö- och klimatpåverkan samt öka säkerheten.
 • Samverkan med Trafikverket, SGU, Boverket, länsstyrelser, kommuner och geoteknikbranschen i syfte att effektivisera samhällsutbyggnaden och höja kunskapsnivån inom geoteknik.
 • Samverka med MSB i syfte att minska riskerna för ras, skred och erosion för befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Avdelningschef: Helene Kennedy

På avdelningen finns följande enheter:

 • Grundläggning
 • Markanvändning
 • Materialegenskaper
 • Planenheten

Klimatanpassning

SGI har ett ansvar för att arbeta med insatser för klimatanpassning inom myndighetens ansvarsområde och att minska riskerna för ras, skred och stranderosion i ett förändrat klimat. Karteringar av skredrisk och erosionsrisk utförs längs prioriterade älvar och vattendrag.

Sårbarheten för stranderosion inventeras längs kuster, vattendrag och insjöar. Tillsammans med bland andra MSB, SGU, Lantmäteriet och SMHI genomförs en harmonisering av underlag som myndigheter tar fram som gäller ras, skred och stranderosion.

Utveckling av GIS-analyser, 3D-modellering och systemering av data. Genom FoU samt förmedling av ny kunskap och goda exempel stödjer verksamheten integrerade lösningar för en hållbar klimatanpassning.

Rådgivning ges till kommuner för att stödja deras arbete med klimatanpassning och fysisk planering. Samordning och kunskapsuppbyggnad av bergfrågor, med inriktning mot byggande, riskbedömning och klimatanpassning.

Uppgifter:

 • Bedriva FoU för att stödja en hållbar klimatanpassning: utveckla verktyg och metodik för att följa upp och utvärdera vad som görs idag vad gäller kommunernas arbete med klimatanpassning samt vidareutveckla undersöknings- och beräkningsmetodik för släntstabilitet.
 • Bedriva rådgivning i syfte att stödja kommunerna i deras arbete med geotekniska säkerhetsfrågor och klimatanpassning.
 • Nyttiggöra ny kunskap, omvärldsbevaka och förmedla goda exempel inom områdena släntstabilitet, erosion, planeringsunderlag, beslutsstöd och anpassningsåtgärder inom markbyggande och fysisk planering.
 • Förvalta och vidareutveckla den samordning och harmonisering av underlag som myndigheter tar fram som gäller ras, skred och erosion.
 • Samverka med MSB, SMHI, Boverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelser och kommuner inom klimatanpassning. Fullfölja skredrisk- och erosionsriskkarteringen, metodutvecklingen och kompletteringen av utförda karteringar.

Avdelningschef: HannaSofie Pedersen

På avdelningen finns följande enheter:

 • Naturolyckor
 • Stranderosion
 • Geodata

Renare mark

SGI har ett ansvar inom forskning och teknikutveckling när det gäller förorenade områden, vilket även inkluderar förorenade sediment och förorenade jordmassor. Verksamheten består av utveckling av nya metoder för undersökning, riskbedömning och riskvärdering som kan leda till att områdena saneras i den omfattning som krävs och att inte en onödigt stor mängd massor saneras. Utveckling av åtgärdstekniker bidrar till effektivare byggande, minskade transporter och mer ekonomiska lösningar.

Rådgivning ges främst till myndigheter och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt. Samverkan sker med SGU och Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, bransch och akademin. Forskningens relevans säkerställs genom att löpande inventera forskningsbehoven och genom förmedling av statliga bidrag för forskning via programmet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Ny kunskap förmedlas genom publikationer, nätverk, kurser, konferenser och rådgivning.

Vi arbetar med att:

 • Kontinuerligt identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder för arbetet med förorenade områden.
 • Genomföra och initiera forskning och teknikutveckling med syfte att reducera tekniska och naturvetenskapliga hinder för arbetet med förorenade områden.
 • Vara forskningsfinansiär och förmedla statliga bidrag för relevant forskning inom området.
 • Bedriva kunskapsuppbyggnad genom att samla in, bearbeta och sprida kunskap vad gäller utredningar, undersökningar och åtgärder av förorenade områden.
 • Genom rådgivning ge expert- och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt.
 • Samverka med, i första hand, SGU och Naturvårdsverket för att med samlad kunskap och kompetens arbeta effektivt i syfte att öka saneringstakten och kunskapnivån. 

På avdelningen finns:

 • Markkemienheten
 • Markmiljöenheten
 • Miljöstödsenheten

Avdelningschef: Mikael Stark

Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för den centrala administrationen och hanterar frågor som rör ekonomi, personal, registratur/arkiv, lokalförsörjning och lokalplanering, IT, kommunikation, miljö- och kvalitetssamordning.

På avdelningen finns:

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • IT-enheten
 • Kommunikationsenheten

Avdelningschef: Eva Lindström

Planenheten

Planenheten är en enhet under avdelning Effektivare markbyggande som ger stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Enheten stödjer även MSB och delegationen för Göta älv vid bedömning av bidragsärenden för förebyggande åtgärder mot skred för befintlig bebyggelse.

Stödet omfattar bland annat:

 • Stöd till samtliga Sveriges länsstyrelser och kommuner rörande geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.
 • Remisser gällande infrastrukturärenden.
 • Remisser i samband med tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken.
 • Stöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och översiktliga stabilitetskarteringar.
 • Övervakning av stabiliteten i Göta älvdalen.
 • Stöd till räddningstjänst i akuta ras- och skredärenden.

Enhetschef: Maria Kristensson

Delegationen för Göta älv

Inom myndigheten finns en delegation för Göta älv, som är rådgivande för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen för berörda aktörer i området. Delegationens uppgifter är att:

 • upprätta och löpande uppdatera en plan för att genomföra  stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älvdalen.
 • samordna insatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen och stödja planeringen av stabilitetsförbättrande åtgärder.
 • sprida information och kunskap om klimatanpassningsarbetet med ras- och skredrisker i Göta älvdalen till berörda aktörer.
 • lämna yttrande till myndigheten över ansökningar om bidrag för planering och genomförande av stabilitetshöjande åtgärder i enlighet med förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 

Sekretariat för Delegationen för Göta älv

Sekretariatets uppgift är att stötta Delegationen för Göta älv.

Sekretariatet ansvarar för att med geotekniskt och administrativt kunnande vara beställarstöd till kommunerna i Göta älvdalen, samordna insatser och stödja planeringen av stabilitetshöjande åtgärder. I de fall fastighetsägare eller kommunen själva upphandlar geotekniska tjänster och utredningar kan sekretariatet stötta med råd och beställarstöd gentemot upphandlad konsult.

Chef: Per Bolin

Läs mera om delegationens arbete här

Senast uppdaterad/granskad: 2019-08-06
Hjälpte informationen dig?