Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Planärenden

Sedan 2010 ger vi myndighetsstöd till Sveriges alla länsstyrelser och kommuner om geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.

Den kommunala fysiska planeringen är det viktigaste instrumentet för att undvika att ny bebyggelse placeras på mark som är hotad, eller med tiden kan komma att bli hotad, av naturolyckor. Därför granskar vi geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.

Geotekniska säkerhetsfrågor

Med geotekniska säkerhetsfrågor menas:

  • ras
  • skred
  • erosion
  • slamströmmar
  • bergras/blocknedfall
  • geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning

Vilka ärenden ska remitteras?

Urvalet av vilka ärenden som behöver remitteras till oss sker hos länsstyrelsen. Det är viktigt att endast ärenden med geotekniska säkerhetsfrågor (se ovan) skickas till oss för granskning.

Granskning enligt Plan- och bygglagen

Myndighetsstödet omfattar granskning inklusive remissyttrande avseende översikts- och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vid planläggning av ett område är det PBL som styr de krav som ställs. PBL föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, PBL 2 kap 4 och 5§.

Detta innebär att mark som tas i anspråk ska från allmän synpunkt, det vill säga med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion, vara lämplig för ändamålet. 

Vår uppgift är att uppmärksamma på aktuella geotekniska säkerhetsfrågor samt se till att dessa utreds och att, vid behov, åtgärder genomförs så att långsiktigt hållbar och säker samhällsutbyggnad kan genomföras.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?