Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Erosion vid Skånes kust. Beddinge 2012. Foto: Torbjörn Thuresson

Stranderosionsärenden

Vår uppgift är att minska risker som är förknippade med stranderosion. Vi stöttar länsstyrelser och kommuner med granskning av planärenden, infrastrukturärenden, samt specifika stranderosionsärenden.

Målet med myndighetsstödet för stranderosion är att minska riskerna till följd av erosion längs kuster, sjöar och i vattendrag, genom att stödja länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att ta fram goda strategier, hållbara planer och hållbara erosionsbegränsande och återställande åtgärder.

Granskning enligt PBL

PBL föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, PBL 2 kap 4 och 5§ . Detta innebär att mark som tas i anspråk ska från allmän synpunkt, det vill säga med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion, vara lämplig för ändamålet.

Vanligen hanteras stranderosionsfrågor inom kommunala planärenden och/eller inom infrastrukturärenden. Stranderosionsfrågor kan också komma upp i andra sammanhang, till exempel i frågor kring utformning och underhåll.

Här finns mer information om hur du remitterar ett ärende till oss.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-09
Hjälpte informationen dig?