Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Finger som pekar på karta med markeringar i olika färger. Foto: SGI

Skredriskkartering

Vi kartlägger skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag. Arbetet började med Göta älvutredningen 2009-2012. Sedan fortsatte arbetet med att utreda fler vattendrag för skredrisker. Här kan du ta del av resultaten samt de underlag och verktyg som vi tar fram inom vårt kartläggningsarbete.

Under 2013 gjorde vi en utredning för att ta reda på vilka fler vattendrag som är mest prioriterade att kartera ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Läs mer i SGI Publikation 6 (PDF, Okänd storlek). En ny prioritering gjordes i och med SGI Publikation 47 (PDF, 1,93 MB) 2019. Arbetet fortsätter med att utreda fler vattendrag för skredrisker.

Pågående vattendrag

Ångermanälven. Pågår sedan 2015, utförs i deletapper.

Avslutade vattendrag

Norsälven. Utredningen genomfördes 2013 - 2015.

Säveån. Utredningen genomfördes 2013-2017.  

Övriga prioriterade vattendrag

En uppdatering av prioriteringen gjordes 2019 (se ovan). Uppdateringen innebär att delar av Viskan och Motala ström nu prioriteras för kommande skredriskkarteringar.  Läs nyhet.

Resultaten av det vi gör

  • Heltäckande skredriskkarta med sannolikhet, konsekvens, risk och klimateffekt.
  • Ett planeringsunderlag på översiktsplanenivå.
  • Vi utgår från Göta älv-metodik i möjligaste mån. Den metodikutveckling som görs är nödvändig vidareutveckling och förenkling.
  • Turordning för vattendragen bestäms av samhällskonsekvenser, geologiska/geotekniska förutsättningar samt klimatparametrar.

Var uppmärksam på att underlaget från utredningarna bygger på förhållanden som gällde vid utredningstillfället. Bedömningen av risk, konsekvens och sannolikhet för skred kan ändras i takt med att åtgärder vidtas.

Resultaten från skredriskkarteringarna presenteras i en kartvisningstjänst. Du ser den direkt här på sidan men kan också klicka på länken under kartan för att se den i större format.


Karteringar kompletterar varandra 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (före detta Räddningsverket), genomför översiktliga stabilitetskarteringar inom utvalda bebyggda områden. Skredriskkartering och stabilitetskartering har olika syften och kompletterar varandra.

MSB karterar släntstabilitet i områden med befintlig bebyggelse och för dagens klimatförhållanden. Vi gör en yttäckande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett bättre planeringsunderlag för berörda kommuner.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?