Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Avslutade EU-projekt

Här finns information om tidigare EU-projekt som vi drivit eller deltagit i. Dessa är nu avslutade.

CIMULACT

Citizen and multi-actor consultation on horizon 2020 (2015-2017)

CIMULACT var ett 3-årigt forskningsprojekt inom Horisont 2020 som leddes av Danska teknologirådet och bestod av 24 partners runt om i Europa. Målet med CIMULACT var att utveckla och förbättra den metodologiska grunden för dialog med berörda parter, forskare och medborgare. Som partner ordnade SGI två medborgardialog-workshops  där vi undersökte medborgares åsikter och värderingar angående stora samhällsfrågor som hållbart samhällsbyggande eller klimatanpassning. 

Kontakt: Lisa van Well

Projektets webbplats: http://www.cimulact.eu/

EVOKED

Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED var ett 3-årigt forskningprojekt med syfte att öka mervärdet av vetenskapliga data och underlag. Tillgängliga klimatdata ska bli lättare att förstå och använda för beslutfattare och andra slutanvändare.  Metoden som användes i projektet var ett "Living Lab-koncept", där tester skett i en verklig miljö och mot slutanvändare. EVOKED var ett samarbete mellan fyra forskningsinstitut, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige, Deltares i Nederländerna och Institutionen för geografi på Christian‐Albrechts universitet i Kiel i Tyskland. Den svenska delen av projektet finansierades av Formas. NGI var projektkoordinator och Länsstyrelsen i Värmlands län var partner.

Projektet startade 2017 och pågick till 2020.

Kontakt: Lisa van Well

Hållbar Soil Mixing

”Hållbar Soil Mixing” var ett treårigt utvecklingsprojekt som syftade till att ta fram metoder för en mer hållbar sanering av jord. Partner var Region Hovedstaden i Danmark, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige. SGI har som mål att bidra till en ökad saneringstakt av förorenade områden i Sverige. SGU ansvarar bland annat för sanering och återställning av förorenade områden där en statlig myndighet som inte längre finns kvar har orsakat miljöskadan. Region Hovedstaden har liknande ansvar i Danmark.

Projektet startade 2017 och pågick till 2020.

Kontakt: Helene Kennedy

INSPIRATION

INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

Den huvudsakliga målsättningen med EU-projektet INSPIRATION var att formulera en strategisk forskningsagenda. Agendan ska baseras på behov hos användare inom området markanvändning, och förändringar i markanvändning, samt dess relaterade påverkan på jord-sediment-vattensystemet och med avsikten att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar och behov. Utöver det var målsättningen att finna modeller för implementering av forskningsagendan och att bereda ett nätverk av offentliga och privata forskningsfinansiärer villiga att finansiera genomförandet av forskningsagendan.

Kontaktperson: Yvonne Ohlsson

Projektets webbsida: http://www.inspiration-h2020.eu/

ROADAPT

Road owners adapting to climate change (2013-2014)

ROADAPT var en fortsättning på ERA NET ROAD call 2008, och RIMAROCC projektet, där samtliga finansierats av CEDR transnational road research program. Målet var att förse vägverk och vägägare med olika klimatanpassningstekniker, samt metoder och verktyg som stöd vid val av klimatanpassningsmetod för vägnätet.

Projektet har haft tre delmål:

A. Identifiera och modellera effekter av klimatförändring med avseende på europavägnätet (TEN-T);

B. Utveckla riskbaserade metoder för sårbarhetskartering av europavägsnätet (TEN-T)

C. Identifiera begränsningar och livslängd för olika klimatanpassningstekniker och åtgärdsförslag.

ROADAPT har organiserats i 9 olika arbetspaket och mottagarna är de europeiska vägverken och vägägarna. Projektet har drivits av ett konsortium bestående av Deltares, KNMI, EGIS, och SGI, där Deltares styrt konsortiet.

CEDR:s webbplats kan du hämta fallstudie, handbok och informationsblad.

Kontakt: Per Danielsson

IBRACS

Integrating Bioavailability in Risk Assessment of Contaminated Soils: opportunities and feasibilities (2011-2014)

Syftet med projektet har varit att ta fram metoder och angreppssätt för att mäta biotillgänglighet och som kan användas i platsspecifika riskbedömningar av jord förorenad av metaller och organiska ämnen (PAH). Föroreningars tillgänglighet för växter och djur kan variera starkt mellan olika jordtyper, vilket i sin tur kan påverka prioriteringen av vilka områden som ska saneras och i vilken utsträckning.

Övriga institut som deltagit i studien är Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Katholieke universiteit Leuven, Belgien, Institute National Polytechnique de Lorraine, Frankrike, Institute National de la Recherche Agronomique, Frankrike, Laboratoire Sols et Environnement, Frankrike samt Université Catholique de Louvain, Earth and Life Institute, Belgien. Projektet har finansierats delvis från det europeiska forskningsnätverket SNOWMAN och delvis av SGI.

Mer information om projektet och rapport

Kontakt: Dan Berggren Kleja

IMaHg

Enhanced knowledge in mercury fate and transport for improved management of Hg soil contamination (2011-2014)

Projektet handlade bland annat om hur man kan mäta kvicksilverförekomst i mark, men också hur man kan modellera hur kvicksilver fördelar sig och sprids i marken. Resultaten kan användas för förbättrade riskbedömningar av kvicksilverförorenade områden.

Projektet var ett EU-samarbete och finansierades av det europeiska forskningsnätverket SNOWMAN. Hela projektet leddes av SGU:s motsvarighet i Frankrike, BRGM (Bureau de Recherche Geologique et Miniére). SGI projektledde en av projektets "Work packages", eller delprojekt.

Projektet är intressant för oss i Sverige, bl.a. eftersom kvicksilver varit en vanlig förorening i anslutning till den i Sverige viktiga pappers- och massaindustrin.

Övriga medverkande i projektet är Belgian Nuclear Research Center, (SKC-CEN), Belgien och Contaminated Land: Applications in Real Environments, Storbritannien.

Mer information om projektet och rapport

Kontakt: Yvonne Ohlsson

Re-Road

End of Life Strategies of Asphalt Pavements.

Re-Road var ett projekt med finansiering från EU:s 7:e ramprogram "Sustainable Surface Transport", Trafikverket och SGI. Projektet syftade till att utveckla kunskap och nya tekniker kring återvinning av asfalt i vägkonstruktioner.

Mer information om projektet och slutrapport

Kontakt: Anja Enell

SMOCS

Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea, 2007-2013.

SMOCS var ett projekt inom Baltic Sea Region Programme. Deltagande partners var institut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. SGI var projektledare. Projektet löpte under tre år fram till december 2012. I projektet togs det fram en vägledning för hantering av förorenade sediment och en verktygslåda med metoder för beslutsfattande respektive åtgärder.

DiPol

Impact on urban and coastal water quality - Diffuse Pollution

DiPol hade till syfte att utveckla en modell för beslutsunderlag, som ska simulera miljökonsekvenserna på vattenkvalitén till följd av klimatförändringarna. Man ska dessutom utveckla ett kommunikativt verktyg till hjälp för beslutsfattare att motverka dessa konsekvenser, både på lokal och internationell nivå.

Kontakt: Gunnel Göransson

DIRECT-MAT

– En europeisk webbdatabas om vägmaterialåtervinning

DIRECT-MAT:s webbdatabas innehåller granskade och översatta forskningsresultat samt praktiska erfarenheter från verkliga vägobjekt. De flesta typer av vägmaterial behandlas och resultatet omfattar uppgifter och rekommendationer om säker och effektiv rivning och återvinning eller slutligt omhändertagande av obundna, cementbundna och asfaltbundna material liksom material som inte återanvänds så ofta, t.ex. dikesmassor och armeringsmaterial.

Mer information om projektet

STABCON

Stabilisation/solidification of Contaminated Sediments and Dredged material.

STABCON var ett Eureka projekt med partners från Sverige och Norge. Projektet avslutades 2010 med en slutrapport som kommer att publiceras under första halvåret. STABCON (Stabilisation/solidification of contaminated sediments and dredged materials) kommer att utveckla stabiliserings/solidifieringsmetoden så att ansvariga för hamnar och andra områden med förorenade sediment och muddermassor kan analysera och tillämpa stabiliserings/solidifieringsmetoden som ett alternativ till traditionella metoder, som tippning till havs eller placering på deponi.

UPSOIL

2009-2012 UPSOIL (Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost-effective, Biogeochemical Remediation Approaches) var ett samarbetsprojekt under EU:s 7:e ramprogram (FP7-ENVIRONMENT Programme) inom området "Recovery of degraded soil resources".

CPA

CPA (Climate Proof Areas) var ett internationellt projekt om klimatförändringar och hur en region kan anpassas till en ökad översvämningsrisk.

Kontakt: Anja Enell

GeoTechNet

European Geotechnical Network for Research and Development, 2001-2005.

GeoTechnet var ett 4-årigt FoU-projekt med 40 deltagare från 17 EU-länder.

LessLoss

2004-2007. Syftet med projektet har varit att minska konsekvenserna av naturolyckor. 36 partners från olika europeiska länder har deltagit i 13 olika delprojekt som i sin tur innehåller flera deluppdrag.

Kontakt: Karin Lundström

Messina

Monitoring European Shoreline and Sharing Information on Near-shore Areas, 2004-2007

Projektets syfte var att sprida kunskap om stranderosion till kommuner, lokala myndigheter och institutioner i Europa.

Kontakt: Karin Lundström

Preview

Geo-Information Services for Natural and Industrial Risk. Syftet med Preview-projektet var att utveckla geoinformationstjänster för riskhantering.

RIMAROCC

Risk Management for Roads in a Changing Climate, 2008-2010.

Syftet var att utveckla en gemensam metod för riskanalys och riskhantering för vägar med hänsyn till klimatförändringarna.

RUFUS

2003-2006. RUFUS-projektets syfte har varit att ta fram ett arbetssätt som kan övervinna både tekniska och icke-tekniska hinder som finns för att återanvända grundkonstruktioner. I projktet deltog byggnadsentreprenörer, konsultföretag och forskningsinstitut från olika europeiska länder.

SAWA

SAWA (Strategic Alliance for integrated Water management Actions) var ett internationellt projekt som bestod av 22 delprojekt med fokus på klimat- och översvämningsproblem i Sverige, Norge, Nederländerna, Skottland och Tyskland.

Sustainable Bridges

2003-2007. Syftet med projektet har varit att uppgradera befintliga järnvägsbroar i Europa till att klara axellaster på upp till 33 ton, passagerartåg med farter upp till 350 km/h och att öka järnvägsbroarnas livslängd med 25 procent.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-08
Hjälpte informationen dig?