Forskning och teknikutveckling

Forskning, innovation och teknikutveckling är viktiga medel för att öka saneringstakten. Särskilt viktigt är det att arbetet görs i samverkan med branschen, så att relevanta frågor behandlas och resultatet snabbt kommer till praktisk användning.

SGI har ett nationellt ansvar inom forskning och teknikutveckling när det gäller förorenade områden. Några av våra ledord är ”forskning som förändrar och gör nytta” och detta genomsyrar både vår egen forskning och arbetet med att skapa förutsättningar för andra forskares arbete.

Förutsättningar för samhällsnyttig forskning skapar SGI bland annat
  genom att inventera forskningsbehoven och diskutera dessa med forskningsutförare och forskningsfinansiärer, 
  via programmet Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden,
  genom arbete inom internationella nätverk, t.ex. SNOWMAN.

SGI:s forskning

Vår forskning inom sanering och efterbehandling bedrivs för att effektivisera det nationella efterbehandlingsarbetet. Bland annat behövs utveckling och ökad användning av nya undersöknings- och saneringsmetoder. Följande insatsområden är aktuella:

  • Bättre och mer kostnadseffektiva undersöknings- och utredningsmetoder (fält- och laboratoriemetoder och redovisningsmetoder)
  • Riskbedömning och riskhantering (metodik, fördjupad kunskap om indata, föroreningsspridning, mekanismer och modeller för föroreningstransport)
  • Åtgärdsteknik (in situ och ex situ-metoder som alternativ till schaktsanering samt metodval och design)
  • Deponiteknik (inkl. miljögeotekniska och geotekniska aspekter)

Läs mer om SGI:s forskningsprojekt.

Nationell forskning

I Sverige finns både enskilda forskare, forskargrupper och kluster av forskargrupper inom forskningsområdet Förorenade områden. Här hittar du länkar till några av dessas webbplatser:

Om du som forskare ser att ditt universitets/högskolas/instituts/avdelnings kontaktuppgifter saknas, skicka ett mail till oss så lägger vi till uppgifterna.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej