Översikt av en byggarbetsplats där olika mark- och grundläggningsarbeten utförs. Byggarbetare och maskiner i arbete. Foto Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Effektivare markbyggande

Om de geotekniskt relaterade skadekostnaderna vid byggande kunde minskas med tio procent, skulle det innebära en årlig samhällsbesparing på nära en miljard kronor. Här ger vi vägledning till nya lösningar, metoder och material som på olika sätt stödjer ett effektivare markbyggande.

Byggsektorn är en av Sveriges största näringsgrenar med en omsättning på omkring 500 miljarder kronor per år. Den byggda miljön med bostäder, vägar, järnvägar, broar, hamnar och flygplatser utgör tillsammans omkring hälften av Sveriges samlade nationalförmögenhet. En enkätundersökning i byggbranschen pekar på att det finns potential för att öka effektiviteten inom alla delar av byggprocessen, men framförallt när det gäller att ta vara på tidigare erfarenheter.

Det långsiktigt hållbara samhället

Vår uppgift är att arbeta för en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området. Med effektivare markbyggande menar vi:

  • ökad säkerhet
  • minskad miljö- och klimatpåverkan
  • rätt kvalitet inom markbyggandet
  • ökad produktivitet
  • minskade kostnader

handlingsplanen för effektivare markbyggande beskriver vi flera förslag till hur byggprocessen kan effektiviseras samt åtgärder för att minska skadekostnaderna och för ett mer effektivt utnyttjande av naturresurser.

På vår sida om cirkulär ekonomi finns information och redskap för att minska uppkomsten av avfall inom markbyggande och för att kunna utnyttja avfall som en resurs.

Stöd i ditt arbete

Vi samlar in kunskap och tar fram nya verktyg. Som stöd för effektivare markbyggande finns:

Materialguiden, en kunskapsportal för effektivare utnyttjande av våra naturresurser. Målgrupper är myndigheter, branschföretag och materialbeställare/användare.

Geokalkyl, ett GIS-verktyg för att göra översiktliga kostnadsbedömningar av grundläggning och markarbeten i ett tidigt skede. Målgrupper för verktyget är geotekniker och samhällsplanerare.

Eurokoder, ett samlingsnamn på standarderna och det regelverk som tillämpas vid markbyggande och geotekniska konstruktioner. Vi arbetar tillsammans med branschen för att utveckla dessa.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej