Regeringsuppdrag

Varje år beslutar riksdagen i sitt regleringsbrev till oss vad vi ska arbeta med under kommande budgetår. Här finns information om pågående uppdrag och uppdrag vi har redovisat till regeringen under senare år.

Pågående uppdrag

Delegationen för Göta älv ska minska sannolikheten för skred och ras.

Komplettering och implementering av GIS-verktyget Geokalkyl för planering och jämförelse av olika bebyggelsealternativ.

Skredriskkarteringar av prioriterade vattendrag.
Fortsatt metodutveckling samt nyttiggörande av material från utfört karteringsarbete.

Sårbarhetskartering av erosion längs kuster och vattendrag.
Handledning om naturanpassade erosionsskydd.

Utökat FoU-uppdrag inom förorenade sediment och fibersediment där SGI  fått ett utökat anslag som ger oss möjlighet att förstärka tillämpad forskning och utveckling samt kunskapsspridning med avseende på förorenade sediment och fibersediment. 

Tidigare uppdrag

2017: Underlag till Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

2015 och 2016: Utveckling av ett Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning av markbyggnationer.

2015 och 2016: Samordning och harmonisering av kartunderlag, som rör ras, skred och erosion, som olika myndigheter tillhandahåller. 

2015: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

2013: Utreda förutsättningar för en samordning av det skredförebyggande arbetet i Göta älvdalen. Förslag till Göta älvdelegation.

2012: Handlingsplan för effektivare markbyggande

2012: Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen

2009-2011 Göta älvutredningen (GÄU)

Senast uppdaterad/granskad: 2017-10-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej