Upptagning bottensediment Foto: Hjördis Löfroth/SGI

Utökat FoU-uppdrag inom förorenade sediment och fibersediment

Sveriges regering har lanserat en bred satsning på havsmiljöfrågor. SGI har därför under 2018 fått ett utökat anslag på fem miljoner kronor som ger SGI möjlighet att förstärka tillämpad forskning och utveckling samt kunskapsspridning med avseende på förorenade sediment och fibersediment.

Fokus ligger på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, utredning och åtgärder av förorenade sediment och fibersediment. För en fungerande miljö behövs flera funktioner i sediment/sjö-/havsbottnar som ger bidrag till exempelvis rent vatten, biologisk mångfald, säkra livsmedel, ekosystemtjänster och blå tillväxt med mera. Förorenade sediment, fiberbankar och fibersediment utgör därför stora miljöproblem.

SGI arbetar sedan många år med forskning och utveckling, kunskapsförmedling och ger stöd till andra myndigheter och kommuner om förorenade områden. SGI bedriver även sedan länge forskning samt ger stöd till andra myndigheter och kommuner inom området förorenade sediment och fibersediment som en integrerad del i arbetet med förorenade områden – ett arbete som från 2018 alltså kan förstärkas.

Flera andra myndigheter arbetar med olika aspekter av förorenade sediment och en myndighetssamverkan pågår redan idag och kommer även att vara viktig i framtiden. Myndigheter som SGI samverkar med inom sedimentområdet är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna. Myndigheterna har tagit fram gemensamma målbilder för år 2022, som kan sammanfattats i visionen För en renare vattenmiljö genom samverkan, ökad kunskap och effektiva åtgärder av förorenade sedimentområden.

Under de kommande åren kommer SGI att bidra till att den nationella forskningen och utvecklingen inom området förorenade sediment och fibersediment är omfattande, behovsgrundad och tillämpbar i praktiken. Det sker dels genom SGI:s egen forskning, dels genom att forskningsfinansiärer, forskningsutövare och andra myndigheter görs medvetna om vikten av forskning inom området och vilka kunskapsluckorna och forskningsbehoven är. Forskningsresultaten ska komma till praktisk användning i publikationer, vägledningar, utredningar och åtgärder och nya tekniker och arbetssätt ska utvecklas, prövas och utvärderas löpande.

Baserat på branschens behov kommer SGI att bidra med vägledningar och utbildningar som syftar till effektiva utredningar och åtgärder av förorenade sediment och fibersediment och därmed en förbättrad vattenmiljö. Dessa vägledningar och utbildningar tas fram i samverkan med andra myndigheter och organisationer. SGI sprider kunskap till hela branschen och har ett särskilt kursutbud riktat till länsstyrelser och kommuner.

År 2018 kommer SGI att slutföra sin medverkan i det pågående forskningsprojektet Treasure. Projektet siktar mot nya metoder för att bedöma risken för spridning av föroreningar från starkt förorenade sediment (fiberbankar), identifiering av de områden som är i störst behov av sanering samt vetenskapligt grundade rekommendationer om lämpliga saneringsmetoder. SGI planerar även ett forskningsprojekt om spridning av TBT till och från sediment vid båtuppställningsplatser. SGI kommer även att utföra inventering av kunskapsbehov och forskargrupper inom sedimentområdet. Vidare kommer ett kunskapsuppbyggande projekt, som ska resultera i vägledning angående riskbedömning av förorenade sediment, att påbörjas under 2018.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-12
Hjälpte informationen dig? Ja Nej