Markbyggande i Stockholm Foto: Åsa-Britt Karlsson, SGI

Handlingsplan effektivare markbyggande

Regeringen gav oss i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för effektivare markbyggande. Utredningen genomfördes under 2012 och redovisades till Regeringskansliet i januari 2013. I förslaget till handlingsplan redovisar vi elva konkreta åtgärder och strategiska satsningar för ökad effektivitet i markbyggandet.

Med markbyggande avses alla typer av geotekniskt relaterade arbeten. Med effektivare avses ett resurs-, tids- och kostnadseffektivare markbyggande med bibehållen eller ökad kvalitet och säkerhet och/eller minskad påverkan på miljö och klimat.

I arbetet har vi belyst dagsläget, effektivitetshinder, behov av teknikutveckling och ytterligare stöd till myndigheter och övriga aktörer inom branschen. I arbetet har även ingått att utreda geotekniska skadekostnader och skadeorsaker. En omfattande inventering har utförts av förslag till åtgärder för att uppnå ett effektivare markbyggande.

I handlingsplanen föreslår vi elva riktade åtgärder:

 • Geoteknisk sektorsportal: Nationell webbplattform för geoteknisk data.
 • Implementering av FoU-resultat och upprättande av vägledningar: Riktad insats mot implementering av ny kunskap genom nya vägledningar till branschen.
 • Riktade insatser för kunskapsförmedling: Utbildningsinsatser riktade till myndigheter och kommuner samt mot avgifter till branschen.
 • Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning: Ett system för värdering av markbyggnadskostnader kopplat till Open BIM – ByggnadsInformationsModellering.
 • Markbyggnadskommission för lärande granskning i byggprojekt: Oberoende granskning av byggprojekt med uppseendeväckande fördyringar eller andra uppmärksammade omständigheter (t.ex. goda exempel rörande kvalitet och besparingar).
 • Utredning av "dolda fel": Kartläggning av orsaker och konsekvenser av de många små felen i markbyggandet som tillsammans antas ge mycket stora kostnader.
 • Förstärkt forskning och utveckling: Riktad treårig forskningsinsats inom t.ex. förstärknings- och grundläggningsmetoder, materialförsörjning och användning, åtgärdsmetoder för klimatanpassning samt beslutsstödsverktyg.
 • FoU i stora byggnads- och infrastrukturprojekt: Forskning och utveckling knutna till stora byggnads- och infrastrukturprojekt ger ny kunskap och samtidigt direkt kostnadsbesparing.
 • Nätverk för effektivare markbyggande: Forum för samverkan mellan myndigheter och branschföreträdare för erfarenhetsutbyte och nya initiativ inom markbyggnadssektorn.
 • Geotekniskt stöd i bygglovsärenden: SGI erbjuder samtliga kommuner stöd med granskning och rekommendationer i komplicerade bygglovsärenden.
 • Geotekniskt expertstöd: SGI förstärker arbetet med oberoende expertgranskningar.

Slutredovisning av uppdraget

Slutrapporten: Effektivare markbyggande - Förslag till handlingsplan 2013-2016 (PDF)

Underlagsrapport: SGI Varia 642: Skadekostnader i byggprocessen - En litteraturgenomgång (PDF)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej