Utsnitt från kartvisningstjänsten rse3.png, antagligen från Mats Ö. Datum 20151216 Foto: SGI

Samordning av kartunderlag inom ras, skred och erosion

Under 2015 och 2016 har vi haft i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter harmonisera kartunderlagen som gäller ras, skred och erosion. Syftet var att göra det lättare för kommuner och myndigheter att använda underlagen för klimatanpassning

Samhället behöver bra planeringsunderlag för att undvika problem med ras och skred. Flera myndigheter producerar kartunderlag som kan användas för att analysera förutsättningar för ras, skred och erosion. Underlagen bygger ofta på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

Målet med samordningen och harmoniseringen är att myndigheternas befintliga och nya underlag (som rör ras, skred och erosion) blir tydligare och mer lättanvända för användarna i klimatanpassningsarbetet, och att myndigheterna har samsyn kring benämningar och riktlinjer inför utveckling av nya underlag.

Samordning av fem myndigheters kartunderlag

Vi har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas. Dessutom har en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion byggts upp där samtliga kartunderlag finns samlade. Diskussion pågår även med fler myndigheter som berörs av eller som kommer att ta fram nya underlag som berör ras, skred och erosion. Dessa är Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

Resultat av arbetet 2015-2016

Ta del av vägledning Kartunderlag om ras, skred och erosion

Se kartvisningstjänst för ras, skred och erosion

Läs mer om vägledningen

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej