Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett hus och ett järnvägsspår står i vattenmassor. Foto: SGI

Klimatanpassning

Klimatförändringar kan innebära ökad nederbörd och ökad avrinning i Nordeuropa. I Sverige kan nederbörden öka med 30 procent i stora delar av landet. Det får konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och byggbarhet. I ett förändrat klimat ökar även risken för att föroreningar sprids till följd av naturolyckor.

Samverkar och forskar

Vi är drivande i olika typer av samarbeten nationellt och internationellt i syfte att öka samhällets förmåga till att anpassa sig till ett klimat i förändring. Samarbetet sker både genom myndighetssamverkan och genom medverkan i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi genomför även egen forskning. Läs mer om vår forskning inom klimatanpassning.

Stöd och rådgivning till andra myndigheter

Vi ger stöd till länsstyrelser och kommuner i säkerhetsfrågor kring ras, skred och erosion, inom översiktsplanering och detaljplanering. Vår uppgift är att tydligt peka ut känsliga och kritiska punkter i kommunernas planering. Vi tar även hänsyn till ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Höjda grundvattennivåer eller erosion kan till exempel innebära en ökad känslighet för ras eller skred. Läs mer om våra uppgifter inom ras och skred.

Vi erbjuder mot avgift expertstöd till kommuner och regionala myndigheter i alla skeden av processen med klimatanpassning – det vill säga både i planskedet, under beslutsprocessen och i  arbetet med genomförandet av konkreta åtgärder. Vi erbjuder även expertstöd till nationella myndigheter när det gäller övergripande strategiska frågor som rör klimatanpassning.

Karterar skred- och erosionsrisker

Varje år får vi klimatanslag från regeringen för att arbeta med särskilda uppdrag. Ett sådant särskilt uppdrag är att översiktligt kartera riskerna för ras, skred och stranderosion i ett antal prioriterade områden i Sverige. Vi utvecklar även metodikerna för skredriskkartering. Här finns mer om det pågående arbetet med:

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-26
Hjälpte informationen dig?