Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 23 november 2021 Skred vid strand, Norsälven

  Klimatförändringar ökar risken för ras och erosion i skogsområden

  Ett förändrat klimat ökar riskerna för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruk. Det i sin tur kan leda till skador på bostäder och infrastruktur och störningar i elförsörjningen. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen som SGI varit med och tagit fram.

 2. 22 november 2021 Grävmaskin i ett stenbrott av kalksten. Rasvinkel, schaktning

  Mer kunskap behövs om alternativ till schaktsanering av förorenade områden

  Efterbehandlingsbranschen behöver mer vägledning inom främst riskbedömning, riskvärdering och alternativa åtgärdslösningar. Det behövs också mer information och ökad erfarenhetsåterföring från åtgärdsprojekt med alternativa åtgärdsmetoder, till exempel genom referensprojekt, pilotförsök och fullskalestudier.

 3. 19 november 2021 Baklyktor på bilar som kör genom en flerfilig tunnel

  Stort behov av vägledningar för undersökning av berg

  För att kunna bygga tunnlar eller andra konstruktioner i berg behöver man noggrant undersöka och bestämma bergets tekniska egenskaper. SGI har tagit fram en ny rapport som tydliggör behoven av nya svenska metodbeskrivningar för många av de metoder som kan användas. I många fall kan man utgå från redan befintlig praxis.

 4. 15 oktober 2021 Göta älv vid Lilla Edet I

  Tjugoen miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv. Ale kommun får ett bidrag om knappt 21 miljoner för den södra delen av Älvängens västra industriområde.

 5. 14 oktober 2021 Dekorativ bild

  Nytt verktyg för att reda ut ansvarsfrågan för förorenade områden

  SGI och Länsstyrelserna Kalmar och Gotland har tillsammans tagit fram ett verktyg som ska vara till hjälp för dig som behöver reda ut ansvarsfrågan för ett förorenat område. Verktyget kallas AU-tomaten och är uppbyggt av flödesscheman som guidar användaren.

 6. 13 oktober 2021 Bild på barn som ser ledsna ut eftersom att deras sandslott byggts för nära vattnet och nu sveps iväg av vågorna.

  Vattennivåerna ändras – bygg klokt!

  Att häftiga regn kan ge översvämning längs vattendrag och på lågt belägna platser vet vi. Att stormar kan ge översvämning och erosion längs kusten vet vi också. Vi vet även att havsnivån sakta stiger. När förutsättningarna förändras behöver vi fundera över hur vi använder vår mark och planerar våra samhällen för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer.

 7. 29 september 2021 Brygga, bro, promenadstråk, grönska, vatten.

  Invallning vid Göta älv skyddar mot översvämning och skred

  Nu är det första projektet som fått bidrag från SGI för att minska risken för skred i Göta älvdalen klart. Invallningen i Backa Bergö skyddar både mot översvämning och skred och har utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

 8. 28 september 2021 Bilden visar hur en kajkant gett vika för vattnets krafter.

  Webbinarium om klimatanpassning och etik den 17 november 2021

  Klimatförändringarna kommer leda till stigande havsnivåer och förändringar i nederbörd.  Men det är osäkert hur snabba och hur stora förändringarna kommer bli. Hur bör samhället hantera de osäkra riskerna som en förändrad strandlinje och extrema översvämningar för med sig?

 9. 18 augusti 2021 Tre gamla rostiga bilar har dumpats i naturen. En person står och pratar i mobil.

  Finns det gifter i jorden som vi missar  i våra vanliga undersökningar?

  I en artikel från SGI:s forskningsprojekt Applicera och Fönsterfabriken beskrivs att det troligen finns anledning att börja analysera fler polycykliska aromatiska ämnen (PAC) än bara de 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som i dag vanligtvis analyseras i jakten på förorenad mark.

 10. 28 juni 2021

  Programmet CONRAD blir kostnadsfritt

  Programmet CONRAD används för redovisning och utvärdering av resultat från CPT-sonderingar och har varit i bruk i över 20 år. SGI har beslutat att göra programmet i nuvarande version fritt.

 11. 21 juni 2021 Soluppgång Bödabukten, Öland

  SGI bistår Haverikommissionen inför fältundersökningar vid M/S Estonia

  Under sommaren 2021 avser Statens haverikommission i Sverige och den estniska haverikommissionen att genomföra en förstudie på platsen där vraket M/S Estonia vilar. Förstudien ska undersöka bottenförhållandena och vara en förberedelse inför ytterligare undersökningar. För att kunna bedöma geologiska och geotekniska förutsättningarna för undersökningarna bistår SGI Haverikommissionen med sakkunskap.

 12. 11 juni 2021 Rostig tunna, en gammal barnstol och ett däck som står samlade utomhus.

  Lyckat digitalt matchmakingmöte för Tuffo

  För andra gången arrangerade SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo nyligen det årliga matchmakingmötet digitalt.

 13. 31 maj 2021 Flera hus på rad, byggda intill kusten.

  Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

  För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna.

 14. 29 april 2021

  SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram TUFFO ger pengar till PFAS-projekt

  Fyra projekt har beviljats medel från 2020 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram TUFFO. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. Ett av projekten som får medel är en förstudie där syftet är att utveckla ett nytt biobaserat kol för rening av miljögiftet PFAS i vatten.

 15. 8 april 2021 Torvförsök i torvriggen

  Världsunika modellförsök har ökat kunskapen om torv

  Statens geotekniska institut har genomfört modellförsök på torv där syftet varit att undersöka hur torven beter sig när den utsätts för belastning. Något som är viktigt att veta när man konstruerar väg- och järnvägsbankar på torvmark. Modellförsöken har rönt stor uppmärksamhet bland geotekniker och forskare världen över, då liknande försök aldrig genomförts tidigare. Resultaten har nu publicerats i en slutrapport.

 16. 25 mars 2021 Erosion vid Sandhammaren, Skånes kust.

  Vågdataportal ska ge forskare och experter viktig information

  Statens geotekniska institut, SGI, lanserar en ny karttjänst för visning och hämtning av vågdata längs hela den svenska sydkusten.

 17. 22 mars 2021 Otrevlig skylt

  SGI skickar ut enkät om förorenad mark

  SGI:s enkät 2021 inom efterbehandlingsområdet är ett försök att kartlägga vad som kan göras för att öka införandet av alternativa åtgärder till gräv och schakt.

 18. 12 mars 2021

  Digitalt vårmöte om hållbara samhällen

  Nätverket Renare marks Vårmöte 2021 kommer att hållas 24-25 mars som ett digitalt möte. Temat är hållbara samhällen och programmet består av livesända föredrag med moderatorer, blandat med förinspelade inlägg och digitala utställningar och posterpresentationer.

 19. 11 mars 2021

  Johan Anderberg ny generaldirektör för SGI

  Regeringen har beslutat att utse Johan Anderberg till generaldirektör för Statens geotekniska institut. Johan Anderberg kommer närmast från rollen som chef för avdelningen för radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 maj 2021.

 20. 2 mars 2021 Vallastaden

  SGI: ny handlingsplan för att hantera klimatrisker i markbyggandet

  Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram en ny handlingsplan för hållbart markbyggande. Handlingsplanen visar hur SGI ska bidra till genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning inom sitt verksamhetsområde.

 21. 23 februari 2021 Ångermanälvens nedre del.

  Rapport om högsensitiv lera i Västernorrlands län

  Förutsättningar för högsensitiv lera finns i Västernorrlands län och den största förekomsten är i Ångermanälvens nedre dalgång. Flera skred med koppling till kvicklera har skett där, men få av dem med stor utbredning.

 22. 18 februari 2021

  Ny jordartsinformation framtagen för södra Göta älv

  SGI har låtit uppgradera jordartskartan längs Göta älv, Nordre älv och Slumpån i ett område mellan Kungälv och Trollhättan, totalt 400 kvadratkilometer.

 23. 17 februari 2021 Erosionsskydd, strand, grönska, sand, vatten, sten, vass.

  Erosionsskydden som bidrar till naturvärden

  Ett förändrat klimat med höjning av havsnivån och ökad nederbörd ökar förutsättningarna för stranderosion längs kuster, sjöar och vattendrag. För att minska effekterna av erosion i ett förändrat klimat kan naturanpassade erosionsskydd användas.

 24. 27 januari 2021 Gasprovtagare läggs i vattnet av Paul Frogner-Kockum, SGI.

  FoU-medel till SGI: Fältprovtagare ska upptäcka farliga gaser från förorenade sediment

  Statens geotekniska institut (SGI) har beviljats 4.9 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att ta fram en specialanpassad fältprovtagare för fiberbankar.

 25. 26 januari 2021

  SGI-finansierat projekt ska sanera i glasriket

  Statens geotekniska institut delar varje år ut pengar till forskningsprojekt som ska hitta metoder för att snabbare sanera förorenade områden. Medlen fördelas genom utvecklingsprogrammet TUFFO som står för ”Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden”. I klippet nedan kan du se en intervju om ett pågående TUFFO-projekt där ny teknik som ska hjälpa till att sanera och återvinna rester från glasbruksindustrin testas

 26. 31 december 2020

  SGI har expertkunskap om ras och skred

  Ett stort jordskred har inträffat i norska Gjerdrum. Både hus och delar av vägar har dragits med jordmassorna och sökandet efter saknade pågår fortfarande.

 27. 18 december 2020 Göta älv vid Lilla Edet, nedanför Rasta hotell

  92 miljoner i nya bidrag för åtgärder mot skred längs Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att bevilja sammanlagt 92 miljoner kronor i statliga bidrag för att öka stabiliteten i Göta älvdalen. Det är kommunerna Vänersborg, Ale och Göteborg som får bidragen för fyra olika projekt.

 28. 11 december 2020 Flera hus på rad, byggda intill kusten.

  Vill du delta i nätverk?

  Statens geotekniska institut, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna planerar att starta upp ett branschforum om förorenade sediment där du är välkommen att delta.

 29. 9 december 2020 Nya flaggan utanför Linköpingskontoret

  SGI får ett nytt utseende

  Statens geotekniska institut har fått en ny grafisk profil. - Vi vill lyfta fram SGI som en expertmyndighet där engagerade medarbetare arbetar med samhällsnyttiga uppdrag, berättar generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 30. 4 december 2020 Logotyp för Markens dag

  Marken viktig för vår överlevnad

  World Soil Day, eller Markens dag, firas den 5 december varje år över hela världen för att visa hur viktig jorden/marken är för mänsklighetens överlevnad.

 31. 19 november 2020 Göta älv vid Lilla Edet I

  Kommuner längs med Göta älv kan få bidrag för hela kostnaden för att förebygga skred

  Regeringen beslutade torsdagen den 19 november att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv.

 32. 9 november 2020 Fältförsök biokol Helsingborg.

  Biokol gör jorden mindre giftig

  Biokol kan sanera lätt förorenade jordar och kraftigt minska spridningen av PAH, polycykliska aromatiska kolväten. Det innebär bättre förutsättningar för växtlighet och nya möjligheter för användning av mark i städer. Det visar ett forskningsprojekt som undersökt biokol som saneringsmetod och förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall.

 33. 29 september 2020 Tidig morgon vid Götaävl

  Kraftigt höjda anslag till SGI för skredsäkringsarbete längs Göta älv

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen får Statens geotekniska institut (SGI) kraftigt ökade anslag för skredsäkringsarbetet längs med Göta älv under 2021 och 2022. ­– Detta är mycket glädjande och ger oss möjligheter att finansiera ytterligare åtgärder som minskar risken för skred och ras, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 34. 17 september 2020 Bottenprover fiberbankar norrlandskusten Treasure

  Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i näringsväven

  Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankar kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. Det visar en ny forskningsrapport från bland annat Uppsala universitet och Statens geotekniska institut (SGI) om miljögifter längs norrlandskusten.

 35. 10 juni 2020 Fören på båtar uppställda bredvid varandra.

  Fortfarande höga utsläpp av gifter från båtbottenfärger

  Trots ett förbud mot användning av tributyltenn (TBT), så är både markområden och sediment vid småbåtshamnar ofta förorenade med det giftiga ämnet. Det visar en SGI-rapport.

 36. 25 maj 2020 Sanering av förorenade områden vid Gusums bruk

  SGI i nytt samarbete om livscykelanalys

  För att samverka med andra myndigheter och utbyta kunskap och erfarenheter har SGI engagerat sig i branschorganisationen Swedish Life Cycle Center (SLCC). Syftet är att bidra till ökad användning och utveckling av livscykelanalys (LCA) inom det geotekniska området.

 37. 24 mars 2020 Ras i en siltslänt längs Ångermanälven, Sollefteå 2009.

  Ny metodik från SGI för bättre beräkning av stabilitet i siltslänter

  SGI har tagit fram en rapport för att ge anvisningar för hur jordparametrar vid en stabilitetsutredning längs Ångermanälven bör bestämmas, det vill säga indata för att beräkna om en slänt är instabil så att ett skred kan uppstå.

 38. 18 mars 2020 Provning på labbet

  SGI ställer in geoteknik- och laktestkurser

  SGI ställer in de geoteknik- och laktestkurser som var planerade under april och maj i Stockholm och Linköping.

 39. 3 mars 2020 Kvinna talar inför en publik på Markbyggnadsdagen 2019.

  Positiva omdömen om Markbyggnadsdagen

  Markbyggnadsdagen 2019 gav deltagarna ny kunskap som de kommer att ha nytta av i sitt arbete. Det visar den utvärdering som Statens geotekniska institut (SGI) gjorde efter konferensen.

 40. 25 februari 2020 Inspirationsföreläsare Teo Härén om kreativitet, under informations- och matchmakingmöte Tuffo 20160616. Plats: Konferens 7a, Stockholm.

  Målgruppsundersökning om SGI:s kommunikation

  Under vecka 10 - 12 genomför Statens geotekniska institut (SGI), en målgruppsundersökning hos Sveriges kommuner.

 41. 30 januari 2020 Motala ström

  Viskan och Motala ström prioriteras i ny nationell plan för skredriskkartering

  Statens geotekniska institut, SGI har uppdaterat sin plan för fortsatt arbete med skredriskkartering i Sverige. Uppdateringen innebär att Viskan i Västergötland/Halland och Motala ström i Östergötland nu prioriteras.

 42. 29 januari 2020

  Lerskred vid Örekilsälven i Dalsland

  Ett lerskred inträffade nyligen vid en ensligt belägen fastighet ca fem kilometer söder om Ed, i Dals-Eds kommun i Dalsland. Ingen människa skadades vid skredet. SGI har bistått räddningstjänsten i kommunen med geoteknisk rådgivning och undersökning, men insatsen är nu avslutad för SGI:s del.

 43. 29 januari 2020 Järnvägsspår som har blivit översvämmade.

  Klimatförändringen kan förvärra sättningar i vägar och järnvägar

  Nederbörd är den främsta orsaken till problem som sättningar eller ras och skred i väg/järnvägsbankar och undergrunder. Problem som kan komma att bli värre i takt med klimatförändringen.

 44. 17 januari 2020 Porträttbild av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

  SGI en viktig nationell aktör

  -Vi går in i 20-talet med nya utmaningar. 2030 ska FN:s globala hållbarhetsmål vara genomförda. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet. I den resan är SGI en viktig nationell aktör med ett särskilt ansvar. Det berättar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 45. 20 december 2019 Järnvägsbank, BIG

  Ny geoteknisk metodik för bestämning av jords egenskaper under väg- och järnvägsbankar

  En ny metodik för att bedöma egenskapsförändringar i kohesionsjord under befintliga väg- och järnvägsbankar har tagits fram inom ett forskningsuppdrag på SGI.

 46. 2 december 2019 Ras i en siltslänt längs Ångermanälven, Sollefteå 2009.

  Otillräcklig digitalisering ger bristande uppföljning av markarbeten

  Det finns vanligtvis inte rutiner eller digitala system i kommunerna för uppföljning av markarbete eller effektiv dokumentation och kommunikation av insamlad kunskap. Uppföljning görs oftast tillfälligt, är personberoende och prioriteras ned på grund av resursbrist.

 47. 21 november 2019 Vit text Markbyggnadsdagen 5 december, Malmö. Bakgrund lila och grå färgfält ovanpå bilder av klippor och vattenstänk

  Rekordstort intresse för Markbyggnadsdag

  Det finns ett utbrett intresse för hållbart markbyggande och markanvändning, speciellt med hänsyn till klimatförändringarna. En unik konferens som arrangerades av Statens geotekniska institut (SGI) på World Soil day väckte ett mycket stort gensvar.

 48. 19 november 2019 Eva Svedling besök 191118

  Statssekreteraren besöker SGI

  -SGI är ett föredöme när det gäller förebyggande arbete kring klimatfrågan. Det framhåller statssekreterare Eva Svedling som under måndagen var på besök hos Statens geotekniska institut (SGI) i Linköping.

 49. 13 november 2019 Skred i Lökeberg I

  SGI föreslår fortsatta avspärrningar  efter avslutad insats

  I samband med att räddningsinsatsen vid skredområdet i Lökeberg avslutas, föreslår SGI att området ska vara fortsatt avspärrat.

 50. 11 november 2019 Helikopter med mätram

  Lågflygande helikopter söker efter kvicklera längs Göta älv

  Med början den 13 november utför Statens geotekniska institut (SGI) helikopterflygningar längs Göta älv.

 51. 5 november 2019 Samarbetsavtal SGI-TIT

  Nytt geotekniskt samarbetsavtal med japanskt forskningsinstitut

  På tisdagen undertecknade Statens geotekniska institut (SGI) och Tokyo Institute of Technology (TIT) ett gemensamt avtal som innebär ett fördjupat samarbete inom kunskapsutbyte och FoU.

 52. 23 oktober 2019 Batymetrisk undersökning i Göta älv

  Bottenmätning i Göta älv ökar kunskap om skredrisken

  Statens geotekniska institut, SGI har tillsammans med Clinton Marine Survey utfört en bottenmätning i Göta älv för att undersöka bottenstabiliteten och risken för jordskred.

 53. 17 oktober 2019 Pålning, Linköpings Campushallen, augusti 2015.

  SGI-rapport om pålning i förorenade områden

  För att underlätta riskbedömningar vid pålning i förorenade områden har SGI sammanställt kunskap från internationell litteratur på området i rapporten ”Pålning i förorenade områden – Kunskapssammanställning”.

 54. 9 oktober 2019 Ångermanälven, fältbesök augusti 2015

  Geotekniska undersökningar inleds längs med Ångermanälven

  Under oktober månad 2019 inleder Statens geotekniska institut en stabilitetsutredning längs en cirka 25 kilometer lång sträcka av Ångermanälven. Utredningen blir ett underlag till en heltäckande skredriskkarta för området.

 55. 1 oktober 2019 Illustration av verktyget Geokalkyl

  SGI ska hjälpa kommuner använda Geokalkyl

  Statens geotekniska institut, SGI, får 540 000 kronor för att hjälpa kommunerna att använda planeringsverktyget Geokalkyl. Utbildnings- och demonstrationsinsatser ska i första hand riktas till kommuner inom Nätverket för nya stadsdelar.

 56. 30 september 2019 Stabilisering med kc-pelare vid Ytterbygg, Backa Göteborg, DGÄ

  Första etappen i stabiliseringsprojekt vid Göta älv avslutad

  Den första etappen i det första stabiliseringsprojektet som finansierats av Delegationen för Göta älv och SGI har avslutats med framgång.

 57. 17 september 2019 Scenarier klimateffekter

  Nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat

  Statens geotekniska institut (SGI) presenterade nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat vid årets stora klimatanpassningskonferens Klimateffekter i Stockholm. Konferensen har fokus på riskhantering och anpassning av samhället.

 58. 16 september 2019 Stranderosion Laholm

  Kustmöte: Naturbaserade lösningar viktiga för att hantera översvämning och erosion

  Naturbaserade lösningar som ett sätt att möta höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion. Det är en av frågorna som diskuteras på årets kustmöte i Malmö.

 59. 4 juli 2019 Upptagning bottensediment

  Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

  SGI får tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden.

 60. 1 juli 2019 Kartvisningstjänst för erosion

  Ny kartvisningstjänst visar var det är risk för erosion

  SGI har utvecklat en kartvisningstjänst som översiktligt visar var det finns förutsättningar för erosion och vilka samhällsvärden som är i riskzonen för erosion.

 61. 28 juni 2019

  Nytt avsnitt av podden ”EBH-portalen pratar”

  Nu finns ett nytt avsnitt av podcasten "EBH-portalen pratar" tillgängligt. Det är miljöjuristen Sofie Hermansson, SGI, och naturvetaren Klas Köhlers, Länsstyrelsen, podd om efterbehandling av förorenade områden.

 62. 20 juni 2019 Mås som flyger nära vattenytan.

  Statsbidrag till Ale kommun för skredsäkrande åtgärder

  Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut 1,4 miljoner kronor i statliga bidrag för ras- och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Ale kommun som får bidraget för ett objekt i direkt anslutning till det område i Älvängens västra industriområde som ska saneras och stabiliseras.

 63. 5 juni 2019 Hus som raserats vid skredet i Tuve 30 november 1977.

  SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion

  –Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället.

 64. 27 maj 2019

  Geoteknisk klimatdatabas kan förbättra kunskapen om grundläggningens klimatpåverkan

  I en ny rapport från SGI föreslås en geoteknisk klimatdatabas för att förbättra kunskaperna kring hur klimatet påverkas av grundläggning och grundkonstruktioner i byggandet. Rapporten baseras på information från byggbranschen.

 65. 14 maj 2019 En bil och en moped som kör på en översvämmad väg.

  Planeringsmetod kan ge beslutsstöd för markanvändning i kommuner

  Backcasting-Samla, en systematisk metod för fysisk planering är föremål för en ny rapport från SGI. Metoden ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder både vid exploatering och ändrad markanvändning i kommuner.

 66. 10 maj 2019

  Forskningsprojekt får pengar från SGI: Kan sökhundar hitta föroreningar?

  Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

 67. 8 maj 2019

  Vi testar torven för att veta hur man kan bygga på den

  I forskningsprojektet ”Deformationer och brottmekanismer i torv” undersöker vi med laboratorietester hur jordarten torv reagerar om man trycker på den. Det här gör vi för att få bättre kunskap om hur man kan bygga på torven. Här kan du se en film från ett av testerna.

 68. 3 april 2019

  Uppdaterade standarder för undersökning av förorenad mark

  SGI har tillsammans med SIS/TK535 reviderat och uppdaterat sin produktguide med nya och reviderade standarder.

 69. 2 april 2019 Stranderosion vid Skånes kust.

  Nya miljoner till SGI för stranderosion

  SGI har fått ytterligare två miljoner kronor i anslag för att motverka stranderosion.

 70. 21 mars 2019 Buss sitter fast i vattenmassorna under en viadukt.

  Klimatanpassning och Göta älv fortsatt fokus för SGI

  SGI äskar 90 miljoner för år 2020, 115 miljoner för 2021 och 112 miljoner för 2022 för åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred längs Göta älv.

 71. 6 mars 2019 Delegationsresa med minister Karolina Skog

  Kustsamverkan och delegation för Göta älv gav händelserikt år för SGI

  2018 blev ett händelserikt år för Statens geotekniska institut, SGI. Under året inrättades bland annat Delegationen för Göta älv. Men SGI jobbade också med andra viktiga uppdrag som regional kustsamverkan, handlingsplan för ett hållbart markbyggande, vägledningar och publikationer samt ett stadigt ökande antal remissärenden om geotekniskt stöd i plan- och infrastrukturärenden.

 72. 4 mars 2019 grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel

  Forskningsutlysning för Tuffo på Renare marks vårmöte

  Vatten och sediment är temat för årets vårmöte för Nätverket Renare mark i Arlanda, Stockholm den 20-21 mars. Konferensen samlar aktörer från Sverige och Norden som på olika sätt arbetar med marksanering.

 73. 12 februari 2019 Sju personer (tre män och fyra kvinnor) står i grupp kring en metallskål på ett bord i laboratoriemiljö. En man har ryggen mot kameran.

  Riksdagsledamöter från Östergötland på besök

  Ledamöter från Östgötabänken fick veta mer om SGI:s verksamhet vid ett besök på huvudkontoret i Linköping, måndagen den 11 februari.

 74. 11 februari 2019

  SGI och Skogsstyrelsen utbildar för att förebygga ras, skred och erosion

  Skogsstyrelsen och SGI ger utbildningar för att undvika ras, skred och erosion i högproduktiva skogsmarker. Målgruppen för utbildningen är entreprenörer, inköpare och skogliga planerare.

 75. 28 januari 2019 Två brandmän som sprutar skum på en brinnande bil.

  Vägledning visar hur PFAS-förorenade områden kan åtgärdas

  Naturvårdsverket och SGI har tillsammans tagit fram en vägledning om riskbedömning av PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas.

 76. 24 januari 2019 Mätning av kvicklera med helikopter

  Ny metodik för att hitta kvicklera presenteras i rapport

  Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för en vägledning som tagits fram av tre myndigheter och riktar sig till olika experter ute i landet. Vägledningen finns bland annat på SGI:s webbplats, tillsammans med en kartvisningstjänst.

 77. 19 december 2018 Överenskommelse om Vänerrådet undertecknas av landshövdingar, m fl.

  Väneravtalet viktigt för det förebyggande skredarbetet i Göta älv

  Vänerrådet har bildats vid en ceremoni på residenset i Vänersborg. ­­- Rådets arbete med vattennivåer i Vänern har direkt betydelse för Göta älv och det arbete som bedrivs där av SGI och Delegationen för Göta älv, kommenterar Per Bolin, SGI.

 78. 12 december 2018 Utsnitt kartvisningstjänst ras, skred och erosion. Med jorddjupsmodell i bakgrunden, skogsstyrelsens data och skred/ras och raviner.

  Skogsbruk och jorddjupsmodell i vägledning om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion, har utökats med flera nya kartunderlag sedan den första utgåvan 2015. Nu är det Skogsstyrelsen som kompletterar med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

 79. 11 december 2018 Göta älv vid Lilla Edet I

  14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande åtgärder i Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

 80. 13 november 2018 Sanering i Gusums bruk

  SGI-enkät visar: Stort forskningsbehov om spridning från förorenade områden

  Forsknings- och utvecklingsbehovet är fortsatt stort inom förorenade områden. Det visar den enkät som Statens geotekniska institut, SGI har gjort. Framför allt inom områdena riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, men även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

 81. 29 oktober 2018 Upptagning bottensediment

  Myndigheter i ny rapport: Mer kunskap och samverkan nödvändigt för renare vattenmiljö

  Bättre kunskapsläge och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport som gjorts på uppdrag av Miljömålsrådet, där ett antal prioriterade områden i miljöarbetet med förorenade sediment pekas ut.

 82. 24 oktober 2018 Överteckning av en deponi. En grävmaskin skymtar på toppen av en sluttning.

  Ny publikation om klassning av förorenade massor

  Den vanligaste åtgärdsmetoden vid sanering av förorenade områden är att gräva upp de förorenade massorna och omhänderta dem på deponi. För att avgöra vilka jordmassor som ska grävas upp måste jorden provtas och klassas. Nu har SGI tagit fram en metodik som går ut på att bedöma hur bra olika tillvägagångssätt är.

 83. 18 oktober 2018 Skylt som varnar för ett förorenat område.

  Metod för oral biotillgänglighet nu internationell standard

  UBM-metoden för bedömning av oral biotillgänglighet av metaller i jord, utvecklad av bland annat SGI, har nu blivit internationell standard.

 84. 26 september 2018 Helikopter med mätram

  Jordarter kartläggs med hjälp av helikopter

  Med start i oktober 2018 utför Statens geotekniska institut geofysiska undersökningar med helikopter, som flyger på låg höjd utmed Ångermanälven. Syftet med undersökningarna är att undersöka jordarter i marken.

 85. 21 september 2018 Delegationen för Göta älv

  Första besluten om statsbidrag för skredsäkring längs Göta älv

  SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut.

 86. 18 september 2018 En man och en kvinna hoppar upp mot en himmel.

  SGI rekryterar och växer

  SGI växer! Efter en intensiv nyrekryteringsperiod kan Statens geotekniska institut hälsa ett tiotal nya medarbetare välkomna under hösten.

 87. 11 september 2018 Flera hus på rad, byggda intill kusten.

  Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda städer och stränder

  Effekterna av klimatförändringarna som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare.

 88. 7 september 2018 Stranderosion Laholm

  Samarbete mellan myndigheter ökar kunskapen om Hallands stränder

  SGU ska under hösten kartlägga Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland genom en sårbarhetskartering, som i nästa steg görs av Statens geotekniska institut, SGI.

 89. 22 augusti 2018 Delegationen för Göta älvs resa längs med älven den 20 augusti 2018.

  Start för arbetet med skredsäkring längs med Göta älv

  En inspektionsresa med båt längs Göta älv fick inleda Delegationen för Göta älvs arbete med att skredsäkra områden längs älven. Ombord fanns kommunpolitiker, tjänstemän samt miljöminister Karolina Skog.

 90. 15 augusti 2018 Erosionsskada vid strand. Hus byggt intill.

  Välkommen till

  Välkommen till konferensen Klimatanpassning Sverige 2018 och SGI:s seminarier om hållbart markbyggande den 6 september i Stockholm. I år sätter vi fokus på bland annat kustnära georisker och klimatanpassade stadsdelar.

 91. 13 augusti 2018 vatten, regndroppar

  Så påverkar torka och regn markens hållfasthet

  Torka och sjunkande vattennivåer kan öka sannolikheten för att skred och ras inträffar. Ännu större är sannolikheten om det torra vädret följs av kraftigt eller långvarigt regn.

 92. 24 juli 2018 Illustration av verktyget Geokalkyl

  SGI får i uppdrag av regeringen att utbilda om Geokalkyl

  Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en utbildnings- och kommunikationssatsning inom systemet Geokalkyl.

 93. 19 juli 2018

  SGI:s generaldirektör leder utredning om negativa utsläpp

  Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson ska leda regeringens nya utredning om negativa utsläpp av växthusgaser.

 94. 6 juli 2018 SGI i Almedalen 2018

  SGI-seminarium om regional kustsamverkan i Almedalen

  Regional kustsamverkan – så möter vi översvämning och stranderosion var temat på Statens geotekniska instituts seminarium i Almedalen 2018. Seminariet arrangerades i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Ystad kommun och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

 95. 29 juni 2018 Geologi. Jord, stenar och rötter.

  SGI leder forskningsuppdrag om biokol i jorden

  Energimyndigheten har beviljat 2,5 miljoner kr till ett FoU-uppdrag om biokol, som SGI ska leda.

 96. 21 juni 2018 Förbättrad bärighet, järnvägar

  SGI-rapport om förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar

  I en ny SGI-rapport beskrivs befintlig kunskap, erfarenheter från utförande av ett bärighetsförbättringsprojekt, rekommendationer för konstruktionskrav vid utförande av bärighetsåtgärder och för genomförande av bärighetsförbättringsprojekt samt förslag på utvecklingsinsatser inom området.

 97. 7 juni 2018 Almedalen, Visby

  SGI-seminarium i Almedalen: Så möter vi klimatförändringen med regional kustsamverkan

  Regional kustsamverkan – så möter vi översvämning och stranderosion. Det är temat på Statens geotekniska instituts seminarium i Almedalen 2018. Seminariet arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

 98. 7 juni 2018

  Podcast förklarar svåra EBH-frågor

  Rapporter kan vara tunglästa och utbildningar kostsamma. Miljöjuristen Sofie Hermansson och naturvetaren Klas Köhler sökte en enklare och snabbare kanal för att sprida kunskap om förorenade områden. Svaret blev en podcast, ”EBH-portalen pratar”.

 99. 31 maj 2018 Skylt som varnar för ett förorenat område.

  SGI delar ut nio miljoner till teknikutveckling inom förorenade områden

  Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att tilldela pengar till tre forskningsprojekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). De tre forskningsprojekten har beviljats totalt 9 031 000 kronor och handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenade material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment.

 100. 30 maj 2018 Delegationen för Göta älv

  Delegationen för Göta älv har inlett sitt arbete

  Delegationen för Göta älv har haft sitt första möte i Göteborg. Representanter för tretton intressenter samlades för att inleda arbetet som ska göra Göta älvdalen säkrare från ras och skred.

 101. 29 maj 2018

  Myndigheter startar regional kustsamverkan i Skåne/Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu bildat Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

 102. 28 maj 2018 Stranderosion vid Skånes kust.

  SGI och andra myndigheter i samarbete mot stranderosion och översvämning i Skåne och Halland

  Nu tar Statens geotekniska institut, SGI, Sveriges geologiska undersökning, SGU och länsstyrelserna i Skåne och Halland ett ökat ansvar i arbetet med stranderosion och översvämningar genom att skapa Regional kustsamverkan i Skåne/Halland. Skånska och halländska kustkommuner bjuds också in att delta i samarbetet.

 103. 4 maj 2018 Furusundsleden naturanpassade erosionsskydd

  Naturanpassade erosionsskydd ska skydda Furusundsleden

  Fartygstrafiken i Furusundsleden förvärrar erosionen längs stränderna. Nu bygger Statens geotekniska institut (SGI) naturanpassade erosionsskydd för att skydda natur och friluftsliv. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH).

 104. 25 april 2018 Grävmaskin och hög med jordmassor i förgrunden.

  Förstudie om hantering av jord- och muddringsmassor

  SGI har tagit fram en förstudie, Hantering av förorenade jord- och muddringsmassor.

 105. 19 april 2018 Vattenlandskap, älvar, Göta.

  Regeringsbeslut om nytt bidrag för att skredsäkra Göta älv

  Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv och en ändring i SGI:s instruktion. Beslutet betyder också att det bildas en delegation för samordning och planering av stabilitetsförbättrande åtgärder längs med älven.

 106. 16 april 2018 Ras i en kant vid en kanal.

  SGI-rapport om hur klimatförändringen påverkar markbyggandet

  En ny SGI-rapport visar att det idag saknas kunskaper om hur klimatförändringar påverkar dimensioneringen av geokonstruktioner. Mera forskning efterlyses.

 107. 3 april 2018

  Fakta om förorenade båtplatser

  Vad är bra att tänka på vid undersökning av förorenad mark vid båtuppställningsplatser? Vilka riskförebyggande åtgärder är lämpliga och hur kan marken saneras? SGI och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram kortfattad information om förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar.

 108. 3 april 2018 Djupa skrevor i ett bergslandskap.

  Ny SGI-publikation: Därför kan bergslänter vara farliga

  I en ny publikation beskriver SGI varför ras i berg sker och vilka behoven är för samhället. Fem olika exempel på nyligen inträffade ras beskrivs för att öka förståelsen för riskerna.

 109. 20 mars 2018 Vatten som rör sig över pinnar och löv som fastnat.

  Enkät om effektivitetshinder och kunskapsbehov inom arbetet med förorenade områden

  Ta chansen att tala om för dem som bedriver forskning, utveckling och kunskapsförmedling vilka kunskapsluckor du upplever i ditt arbete med förorenade områden! Den här gången fokuserar enkäten på spridning från förorenade områden och belastning på recipienter.

 110. 16 mars 2018

  SGI-medarbetare prisad av SGF

  Geotekniker Karin Lundström, SGI, har fått branschorganisationen SGF:s pris 2018 för "förtjänstfull insats inom geotekniken i Sverige."

 111. 13 mars 2018 Gruppbild av forskningsinstitut från Japan som besöker SGI.

  Nytt samarbetsavtal mellan SGI och japanska PARI

  Ett nytt samarbetsavtal om forskning är tecknat mellan SGI och japanska The Port and Airport Research Institute, PARI. Samverkan gäller området stabilisering och rör bland annat erfarenhetsutbyte, gemensamma forskningsprojekt och forskarutbyte.

 112. 13 mars 2018 Man står vänd mot digital skärm som visar visualisering av hus och gator i stadsmiljö.

  Kick-off för forskningsprojektet CAMEL i Norrköping

  Forskningsprojektet CAMEL ska använda visualiseringsteknik för att åskådliggöra möjligheter och hinder med planerad reträtt i strandnära områden. Forskare från RISE, Linköpings universitet, SGI och SMHI har samlats i Norrköping den 13-14 mars för att bland annat se exempel på visualisering.

 113. 5 mars 2018

  Bolin blir chef för ny delegation

  Statens geotekniska institut har anställt Per Bolin som chef till Delegationen för Göta älv.

 114. 22 februari 2018 Flera stavar som sticker upp ur marken och slangar på backen. Här mäts sättningar.

  Ny publikation: Praktiska tips om sättningar i svenska finkorniga jordar

  I en ny SGI-rapport ges praktiska rekommendationer till bygg- och anläggningsbranschen vad gäller underlag, dvs. försök och mätningar, till sättningsberäkningar och prognostisering av sättningar. Dessa rekommendationer är tillämpbara allmänt för svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror och liknande jordar) och inte bara för sulfidjordar.

 115. 6 februari 2018

  SGI-chefer ledamöter i expertgrupper vid Kemikalieinspektionen

  SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson har utsetts till ledamot av Kemikalieinspektionens samordningsgrupp för nya potentiella kemikaliehot, Samtox. Samtidigt har avdelningschef Mikael Stark vid SGI utsetts till ledamot av Toxikologiska rådet, också det vid Kemikalieinspektionen.

 116. 31 januari 2018 Kartvisningstjänst Vägledning ras,skred och erosion.

  Ny utgåva av vägledning ska ge säkrare markanvändning och planering

  En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

 117. 30 januari 2018 En nedlagd fabrik i tegel med trasiga fönster. Foto.

  Svensk-danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

  Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer energisnåla och kostnadseffektiva metoder för att rena marken.

 118. 22 januari 2018 Fören på båtar uppställda bredvid varandra.

  Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser

  Uppställningsplatser för fritidsbåtar är ofta starkt förorenade av färgrester som innehåller giftiga ämnen. I två nyutkomna publikationer ger Statens geotekniska institut, SGI, nu tips om vad man ska tänka på vid provtagningar och hur de olika områdena ska prioriteras. Men också de juridiska aspekterna när de ansvariga är föreningar.

 119. 11 januari 2018 Illustration av verktyget Geokalkyl

  Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön vid byggnation

  GIS-verktyget Geokalkyl för planering av bebyggelse har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön.