Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar GD Johan Anderberg Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Generaldirektör Johan Anderberg

Årsredovisning 2021

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Vårt uppdrag är tydligt. Statens geotekniska institut ska vara pådrivande för en säker och hållbar utveckling inom det geotekniska och miljögeotekniska området. Det innebär att minska riskerna för ras, skred och erosion i samhället, att bidra till en effektivare plan- och byggprocess och att utveckla teknik och kunskap inom arbetet med förorenade områden.

Ett viktigt fokus är anpassningen av samhället till ett förändrat klimat. I maj redovisade vi tillsammans med MSB ett regeringsuppdrag där vi pekade ut nationella riskområden för skred, ras, erosion och översvämning och gav förslag till fortsatta åtgärder. Vi lanserade samtidigt en ny digital karttjänst för klimatrelaterade risker.

Inom arbetet med klimatanpassning följer vi vår handlingsplan för ett hållbart markbyggande. Vi är i slutskedet av skredriskkarteringen längs Ångermanälven och arbetar även i övrigt med kartläggning, metodutveckling och förmedling av kunskap för att minska de klimatrelaterade riskerna med skred, ras och stranderosion.

I Göta älvdalen har vi genomfört stabilitetsutredningar och finansierat skredsäkringsinsatser. Särskilt roligt var att i september kunna delta i invigningen av den första genomförda åtgärden som finansierats med statsbidrag, en stabilisering av älvkanten i Backa utanför Göteborg.

Regeringens beslut att möjliggöra bidrag för hela åtgärdskostnaden har gett en ökad kraft i arbetet men det tar fortfarande tid för kommunerna att gå från utredning till ansökan om projektering och sedan åtgärd.

Delegationen för Göta älv är viktig för samordningen och har under året utvecklat sina arbetsformer och sin rådgivande roll i myndighetens beredning av ansökningar om statsbidrag. Anslagsbelastningen av bidrag har varit lägre än planerat för 2021, men med de åtaganden som initierats förväntas omfattningen av skredsäkrande åtgärder öka under kommande år.

SGI har en väl fungerande samverkan med andra samhällsaktörer, vilket vi värnar och ska fortsätta att utveckla. Vi har en nära samverkan med Boverket, SMHI, SGU, MSB och länsstyrelserna inom arbetet med klimatanpassning och hållbart byggande.

Och vi har sedan många år ett nära samarbete med Naturvårdsverket, SGU och länsstyrelserna inom arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Ett annat bra exempel är Regional kustsamverkan Skåne/Halland som syftar till att skapa hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivåer och stranderosion i kustområdena.

Som förvaltare av geoteknisk information har vi tagit plats i Lantmäteriets Geodataråd. Vi har under året stöttat Haverikommissionen med underlag och analyser om geotekniska bottenförhållanden kring Estonia.

Med extra anslagstilldelning har vi förstärkt stödet till kommuner och länsstyrelser i planprocessen. Vår granskning av geotekniska säkerhetsfrågor bidrar till en säkrare och mer hållbar markanvändning i den kommunala planeringen som också tar hänsyn till ett förändrat klimat. Men behovet är fortsatt stort, vi har en långsiktig ambition att ytterligare utveckla formerna för samverkan liksom våra webbaserade tjänster och vägledningar.

I vårt uppdrag ingår att utveckla ny kunskap genom att bedriva forskning och implementera resultaten. Tillsammans med Trafikverket, universitet och högskolor bedriver vi forskning för en effektiv och säker grundläggning av vägar och järnvägar.

Inom arbetet med förorenade områden ger vi bidrag till projekt som utvecklar teknik för marksanering och bedriver även egen teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad med ett ökat fokus på förorenade sediment och områden förorenade av PFAS.

Jag hade förmånen att tillträda som generaldirektör för SGI i maj 2021. Min upplevelse är en myndighet med hög kompetens och engagerade medarbetare som levererar på sitt uppdrag. Vi ska fortsätta vara relevanta i klimatomställningen, skapa samhällsnytta i samverkan med andra och bidra till de nationella miljömålen.

Jag upplever också att vi har väl fungerande interna stödfunktioner med god förmåga att möta de krav som ställs på en förvaltningsmyndighet.

Under året har vi ytterligare utvecklat förvaltningskompetensen, bland annat genom att tydliggöra den strategiska ledningen och styrningen av myndigheten liksom våra rutiner för beslutsfattande.

Min ambition är att vi ska fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i staten, med en god förvaltningskultur och med Agenda 2030 som vår kompass för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare vid SGI för allt det arbete och de insatser som utförts under året trots de särskilda utmaningar som pandemin inneburit för oss alla.

Linköping i februari 2022

Johan Anderberg
Generaldirektör

Läs årsredovisningen 2021 (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2021-05-04
Hjälpte informationen dig?