Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flera hus på rad, byggda intill kusten. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Forskningsområden

Här beskriver vi kort inriktningen för våra forskningsområden; effektivare markbyggande, renare mark och klimatanpassning.

Effektivare markbyggande

Forskning- och utvecklingsverksamheten är inriktad på att förbättra kunskapen om markens lämplighet för byggande, hur en minskad belastning på resurser och klimat i markbyggandet kan uppnås samt metoder och teknik som stödjer detta. Detta kräver förbättrad kunskap om geotekniska och geokemiska egenskaper hos jord, berg och avfallsklassificerade material, samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder, speciellt för geotekniskt problematiska jordar, vid ändrade lastförhållanden och för klimatrelaterade laster. Genom nya tekniker och ett livscykelperspektiv kan större miljö- och resurshänsyn tas inom markbyggandet genom bland annat ökad återvinning av avfall, jord och bergmassor. Utveckling av beräkningsmetoder och beslutsstödsverktyg som kan stödja plan- och projekteringsprocessen rörande markens lämplighet för byggande och ekosystemtjänster ingår också i forskningsområdet.

Projekt inom effektivare markbyggande

Renare mark

Forskningsområdet är inriktat på föroreningsrelaterad problematik i bebyggd miljö och naturområden, både lokalt och i större skala. Forskningen har sin tyngdpunkt i att förstå hur föroreningar beter sig i, och interagerar med, miljön. Denna kunskap är grundläggande för såväl riskbedömning och karakterisering som för utveckling av behandlingsmetoder och uppföljning av dessa på lång sikt. Vår forskning innefattar även sociala och ekonomiska dimensioner, samt metoder och verktyg för att kunna bedöma hållbarheten i olika åtgärdslösningar.

Projekt inom renare mark

Klimatanpassning

För att anpassa samhället till ett klimat i förändring behövs forskning och utveckling som avser såväl effekter på samhället, dess återhämtningsförmåga, lösningar för att anpassa samhället och uppföljning av de klimatanpassningsinsatser som görs. Forskningen är inriktad på hur meteorologiska och hydrologiska effekter av klimatförändringen påverkar markens lämplighet vad gäller egenskaper, ras-, skred- och erosionsrisker, markanvändning och påverkan på den bebyggda miljön inklusive infrastruktur. Detta innefattar även omfattningen av denna påverkan och hur den ska bedömas, mätas eller beräknas. Forskningen är även inriktad på att ta hänsyn till hur socioekonomiska dimensioner påverkas av klimatförändringen och de åtgärder som görs för att hantera dessa förändringar. En viktig del i forskningen handlar om att utvärdera om åtgärderna är effektiva, ändamålsenliga och hållbara eller om de skapar negativa följdeffekter inom andra områden som skulle kunna undvikas.

Projekt inom klimatanpassning

Senast uppdaterad/granskad: 2022-01-26
Hjälpte informationen dig?