Planeringsunderlag

Vi tar fram och sammanställer olika planeringsunderlag som stöd till myndigheter vid fysisk planering. Här finns planeringsunderlag som rör geotekniska säkerhetsfrågor; ras, skred och erosion. Underlagen kan användas i arbetet med klimatanpassning.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Det finns många kartunderlag om ras, skred och erosion producerade hos olika myndigheter och som kan vara svåra att förstå. Åtta myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning för att ge en samlad bild av kartunderlagen. Vägledningen beskriver hur kartunderlagen ska användas och tolkas.

Mer om Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion.

Skredriskkartering

Vi kartlägger skredriskerna längs Sveriges älvar och vattendrag. Arbetet började med Göta älvutredningen 2009-2012 och vi fortsätter nu att utreda fler vattendrag för skredrisker. Resultaten av kartläggningarna finns i form av rapporter, kartvisningstjänst med mera. 

Resultat från våra utredningar av skredrisker

Kustsårbarhetsindex

I samarbete med SGU har vi tagit fram en kartvisningstjänst som vi kallar Kustsårbarhetsindex, KSI. Kustsårbarhetsindex bygger på vilka förutsättningar som finns längs kusten och som kan påverka stranderosion, vilka krafter som verkar mot kusten och vilka samhällsvärden som är hotade. I dagsläget täcker verktyget in Skånes kustkommuner.

Mer om sårbarhet för stranderosion och kartvisningstjänst

Förutsättningar stranderosion

Vi har översiktligt inventerat och kartlagt hela Sveriges kust, stränderna runt de sex största sjöarna och ungefär hundra av våra större vattendrag. Den översiktliga inventeringen av förutsättningar för stranderosion utgår från de geologiska förutsättningarna. Erosionsförutsättningar innebär att jordarterna har klassificerats utifrån om de har bedömts vara erosionskänsliga eller inte.

(Informationen ska uppdateras)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej