Rostiga bilar Foto: Amanda SVEED/Scandinav Bildbyrå

Förorenade områden

Det finns drygt 80 000 markområden i Sverige som är eller misstänks vara förorenade med miljögifter av olika slag. Många områden riskerar att skada miljön och människors hälsa. Därför måste dessa åtgärdas innan marken kan användas igen. Vi har det nationella ansvaret för forskning samt teknik- och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden. Vi arbetar för att öka saneringstakten och höja kunskapsnivån.

Saneringstakten måste öka och kunskapsnivån måste höjas för att Sverige ska nå miljömålet "giftfri miljö inom en generation". För det behövs olika satsningar och effektiviseringar, varav forskning, teknikutveckling och innovation är några av de viktigaste.

Schakt och deponi kommer troligen även fortsättningsvis att vara en vanlig lösning. Finns det tekniker och innovationer som gör detta alternativ effektivare eller mer miljömässigt hållbart? Kan vi utveckla nya åtgärdsmetoder och behandlingar på plats? Kan vi bli mer precisa i vår bedömning av vilka risker som föreligger och hur stora de är?

Vi driver forskningsprojekt själva och tillsammans med andra. Via utvecklingsprogrammet Tuffo skapar vi möjligheter och förutsättningar för nya forsknings- och utvecklingsprojekt om förorenade områden och ökat samarbete mellan forskare och övriga branschen.

En länk mellan olika aktörer

För att öka saneringstakten behövs ny kunskap, men också samarbete. Vi strävar efter att vara en länk mellan universitet, konsulter, entreprenörer och problemägare inom området. I kombination med vårt ansvar inom forskning och teknikutveckling kan vi effektivt verka för kunskapsuppbyggnad inom området så att ny kunskap tas fram och används. Bland annat inventerar vi årligen branschens kunskapsbehov och sprider dessa till forskningsutförare och forskningsfinansiärer.

Vår roll omfattar bland annat att:

  • Identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet.
  • Initiera, finansiera och genomföra riktad forskning och teknikutveckling och kunskapsförmedling för att minska tekniska och naturvetenskapliga hinder i efterbehandlingsarbetet. Finansiering sker via SGI:s program Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden.
  • Bedriva kunskapsuppbyggnad, dvs. samla in, bearbeta och sprida kunskap, om utredningar och åtgärder av förorenade områden.
  • Samverka med SGU, Naturvårdsverket,  Havs- och vattenmyndigheten och Boverket för att med samlad kunskap och kompetens arbeta effektivt så att saneringstakten och teknikutvecklingen kan öka och kunskapsnivån höjas.

Rådgivning och stöd

En viktig del i vårt arbete är att bidra med expertkunskap och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner, i ärenden som rör förorenade områden. Detta ger oss även viktig information om vilka kunskapsbehov som finns i branschen samt leder på sikt till implementering av ny kunskap i projekt.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej