Kvalitets- och miljöpolicy

Samhällsnytta och opartiskhet

SGI ska vara en opartisk aktör som arbetar för en hållbar samhällsutveckling inom det geotekniska området, omfattande såväl bygg- som miljötekniska tillämpningar.

Vi ska genom eget arbete, i samverkan med myndigheter och andra, medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Arbetet präglas av miljöhänsyn så att den direkta och indirekta påverkan på miljö och klimat förebyggs och begränsas.

Kvalitet och respekt

Vi arbetar enligt ISO9001, ISO 14001 och ISO17025 och gällande rutiner mot våra uppsatta mål.

Vi levererar, i samråd med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, korrekt utförda tjänster med rätt kvalitet i rätt tid.

Vi uppfyller gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är relevanta för SGI:s verksamhet.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt verksamhetssystemet genom att ny kunskap tas till vara och integreras i det dagliga arbetet.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej