Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör SGI Foto: Oscar Lürén

Årsredovisning 2018

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Vilken start Statens geotekniska institut (SGI) fick på det nya året när vi fick möjlighet att inrätta delegationen för Göta älv och börja fördela statsbidrag för åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred längs Göta älv. Det var mycket som behövde komma på plats på kort tid, en ny förordning om bidrag för skredsäkring och en instruktionsändring från regeringen. Kommunikation med alla berörda kommuner, länsstyrelsen och myndigheter samt bemanning av delegationen. Dessutom inrättade vi på SGI ett sekretariat med chef för delegationen och nya engagerade medarbetare. Den 22 maj hölls uppstartsmötet för delegationen i Göteborg och jag tror att alla som medverkade kände att man var delaktig i något stort, Sveriges enskilt största satsning på konkreta klimatanpassningsåtgärder.

Vi har fått en tydlig roll i arbetet för ett renare hav. I samarbete mellan Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna har vi tagit fram en färdplan för en renare vattenmiljö i arbetet med förorenade sediment. Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag har vi under året påbörjat en inventering och sammanställning av kunskapsbehov.

Boverkets prognos för bostadsbyggandet fortsätter att ligga på en relativt hög nivå. Detta innebär i många fall en förtätning av befintlig bebyggelse som får till följd att det idag och i framtiden kommer att byggas på mark som tidigare ansetts vara svår att exploatera på grund av komplexa förhållanden. Med pågående klimatförändringar blir det allt viktigare att ta hänsyn till markens byggbarhet tidigt i planeringsprocessen. Klimatförändringen påverkar markförhållandena och därmed markens lämplighet för byggnation. Detta ser vi avspeglas i ett stadigt ökande antal remissärenden som rör geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen och infrastrukturärenden.

En av våra viktigaste uppgifter är vägledning och behovet är stort. I aktuella publikationer ger vi bland annat ut råd om utförande av bärighetsåtgärder i det befintliga järnvägsnätet, förklarar hur klimatförändringar påverkar dimensioneringen av 34geokonstruktioner, vad som kan göra bergsslänter instabila och ger råd på vad man ska tänka på vid provtagningar av båtuppställningsplatser som ofta är starkt förorenade av giftiga ämnen från båtbottenfärg.

I detta sammanhang vill jag också berätta om den regionala kustsamverkan som länsstyrelserna i Skåne och Halland, SGI och SGU bildat för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå. Behoven skiljer sig åt mellan olika kommuner, liksom möjliga åtgärder. SGI som expertmyndighet kan bidra i en mycket komplex fråga som nationell samordnare för stranderosion.

2019 är det 75 år sedan SGI inrättades av regeringen 1944 för att ”stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet” och detta ska vi uppmärksamma. Nästa år kommer vi därför att synas lite extra, så håll utkik.

Linköping i december

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör

Läs årsredovisningen 2018

Senast uppdaterad/granskad: 2019-02-28
Hjälpte informationen dig? Ja Nej