Närbild på trattkantareller som radas upp i en utsträckt hand. Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå

Arbetsmiljö, lika villkor och diskriminering

Vi anser att en god arbetsmiljö går hand i hand med att alla har lika villkor och ingen känner sig diskriminerad. Därför har vi integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete med vårt arbete med lika villkor och diskriminering.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar både kvinnor och män på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö gynnas när medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörlighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder känner att de bemöts på lika villkor.

Arbetsmiljön hör tätt ihop med lika villkor och gränsdragningen i upplevelsen är oftast obefintlig. Därför har vi på SGI valt att arbeta med frågorna integrerat. Effekterna av ett sådant arbetssätt förväntas bli större än om vi hade arbetat med frågorna var för sig.

Vi vill att:

  • Kvalitén på arbetsmiljön ska ligga på en hög nivå och alla ska behandlas utifrån lika villkor utan att diskriminering förekommer.
  • Våra medarbetare och chefer ska trivas och fungera väl i sitt arbete och erbjudas en stimulerande och kreativ arbetsmiljö där en fördomsfri arbetsplats med lika möjligheter till utveckling är en självklarhet.

SAM-LAD

För en enklare framtida benämning har systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med lika villkor och arbete mot diskriminering fått en förkortning och kallas för SAM-LAD.

Syftet med SAM-LAD är att systematiskt kartlägga, följa upp och förebygga risker för ohälsa, olycksfall eller förekomst av diskriminering vid SGI samt att skapa förutsättningar för en fördomsfri arbetsplats med god och tillfredställande arbetsmiljö med lika villkor som grund.

Du kan läsa mer om arbetet i Riktlinjer för SAM-LAD

Senast uppdaterad/granskad: 2016-10-20 Innehållsansvarig är HR-ansvarig
Hjälpte informationen dig? Ja Nej