Våra nyheter

 1. 4 juli 2019

  Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

  SGI får tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden.

 2. 1 juli 2019 Kartvisningstjänst för erosion

  Ny kartvisningstjänst visar var det är risk för erosion

  SGI har utvecklat en kartvisningstjänst som översiktligt visar var det finns förutsättningar för erosion och vilka samhällsvärden som är i riskzonen för erosion.

 3. 28 juni 2019

  Nytt avsnitt av podden ”EBH-portalen pratar”

  Nu finns ett nytt avsnitt av podcasten "EBH-portalen pratar" tillgängligt. Det är miljöjuristen Sofie Hermansson, SGI, och naturvetaren Klas Köhlers, Länsstyrelsen, podd om efterbehandling av förorenade områden.

 4. 20 juni 2019 Mås som flyger nära vattenytan.

  Statsbidrag till Ale kommun för skredsäkrande åtgärder

  Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut 1,4 miljoner kronor i statliga bidrag för ras- och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Ale kommun som får bidraget för ett objekt i direkt anslutning till det område i Älvängens västra industriområde som ska saneras och stabiliseras.

 5. 5 juni 2019 Hus som raserats vid skredet i Tuve 30 november 1977.

  SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion

  –Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället.

 6. 27 maj 2019

  Geoteknisk klimatdatabas kan förbättra kunskapen om grundläggningens klimatpåverkan

  I en ny rapport från SGI föreslås en geoteknisk klimatdatabas för att förbättra kunskaperna kring hur klimatet påverkas av grundläggning och grundkonstruktioner i byggandet. Rapporten baseras på information från byggbranschen.

 7. 14 maj 2019 En bil och en moped som kör på en översvämmad väg.

  Planeringsmetod kan ge beslutsstöd för markanvändning i kommuner

  Backcasting-Samla, en systematisk metod för fysisk planering är föremål för en ny rapport från SGI. Metoden ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder både vid exploatering och ändrad markanvändning i kommuner.

 8. 10 maj 2019

  Forskningsprojekt får pengar från SGI: Kan sökhundar hitta föroreningar?

  Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

 9. 8 maj 2019

  Vi testar torven för att veta hur man kan bygga på den

  I forskningsprojektet ”Deformationer och brottmekanismer i torv” undersöker vi med laboratorietester hur jordarten torv reagerar om man trycker på den. Det här gör vi för att få bättre kunskap om hur man kan bygga på torven. Här kan du se en film från ett av testerna.

 10. 3 april 2019

  Uppdaterade standarder för undersökning av förorenad mark

  SGI har tillsammans med SIS/TK535 reviderat och uppdaterat sin produktguide med nya och reviderade standarder.

 11. 2 april 2019 Stranderosion vid Skånes kust.

  Nya miljoner till SGI för stranderosion

  SGI har fått ytterligare två miljoner kronor i anslag för att motverka stranderosion.

 12. 21 mars 2019 Buss sitter fast i vattenmassorna under en viadukt.

  Klimatanpassning och Göta älv fortsatt fokus för SGI

  SGI äskar 90 miljoner för år 2020, 115 miljoner för 2021 och 112 miljoner för 2022 för åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred längs Göta älv.

 13. 6 mars 2019 Delegationsresa med minister Karolina Skog

  Kustsamverkan och delegation för Göta älv gav händelserikt år för SGI

  2018 blev ett händelserikt år för Statens geotekniska institut, SGI. Under året inrättades bland annat Delegationen för Göta älv. Men SGI jobbade också med andra viktiga uppdrag som regional kustsamverkan, handlingsplan för ett hållbart markbyggande, vägledningar och publikationer samt ett stadigt ökande antal remissärenden om geotekniskt stöd i plan- och infrastrukturärenden.

 14. 4 mars 2019 grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel

  Forskningsutlysning för Tuffo på Renare marks vårmöte

  Vatten och sediment är temat för årets vårmöte för Nätverket Renare mark i Arlanda, Stockholm den 20-21 mars. Konferensen samlar aktörer från Sverige och Norden som på olika sätt arbetar med marksanering.

 15. 12 februari 2019 Sju personer (tre män och fyra kvinnor) står i grupp kring en metallskål på ett bord i laboratoriemiljö. En man har ryggen mot kameran.

  Riksdagsledamöter från Östergötland på besök

  Ledamöter från Östgötabänken fick veta mer om SGI:s verksamhet vid ett besök på huvudkontoret i Linköping, måndagen den 11 februari.

 16. 11 februari 2019

  SGI och Skogsstyrelsen utbildar för att förebygga ras, skred och erosion

  Skogsstyrelsen och SGI ger utbildningar för att undvika ras, skred och erosion i högproduktiva skogsmarker. Målgruppen för utbildningen är entreprenörer, inköpare och skogliga planerare.

 17. 28 januari 2019 Två brandmän som sprutar skum på en brinnande bil.

  Vägledning visar hur PFAS-förorenade områden kan åtgärdas

  Naturvårdsverket och SGI har tillsammans tagit fram en vägledning om riskbedömning av PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas.

 18. 24 januari 2019 Mätning av kvicklera med helikopter

  Ny metodik för att hitta kvicklera presenteras i rapport

  Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för en vägledning som tagits fram av tre myndigheter och riktar sig till olika experter ute i landet. Vägledningen finns bland annat på SGI:s webbplats, tillsammans med en kartvisningstjänst.

 19. 19 december 2018 Överenskommelse om Vänerrådet undertecknas av landshövdingar, m fl.

  Väneravtalet viktigt för det förebyggande skredarbetet i Göta älv

  Vänerrådet har bildats vid en ceremoni på residenset i Vänersborg. ­­- Rådets arbete med vattennivåer i Vänern har direkt betydelse för Göta älv och det arbete som bedrivs där av SGI och Delegationen för Göta älv, kommenterar Per Bolin, SGI.

 20. 12 december 2018 Utsnitt kartvisningstjänst ras, skred och erosion. Med jorddjupsmodell i bakgrunden, skogsstyrelsens data och skred/ras och raviner.

  Skogsbruk och jorddjupsmodell i vägledning om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion, har utökats med flera nya kartunderlag sedan den första utgåvan 2015. Nu är det Skogsstyrelsen som kompletterar med information om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

 21. 11 december 2018 Göta älv vid Lilla Edet I

  14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande åtgärder i Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

 22. 13 november 2018 Sanering i Gusums bruk

  SGI-enkät visar: Stort forskningsbehov om spridning från förorenade områden

  Forsknings- och utvecklingsbehovet är fortsatt stort inom förorenade områden. Det visar den enkät som Statens geotekniska institut, SGI har gjort. Framför allt inom områdena riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, men även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

 23. 29 oktober 2018 Upptagning bottensediment

  Myndigheter i ny rapport: Mer kunskap och samverkan nödvändigt för renare vattenmiljö

  Bättre kunskapsläge och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport som gjorts på uppdrag av Miljömålsrådet, där ett antal prioriterade områden i miljöarbetet med förorenade sediment pekas ut.

 24. 24 oktober 2018 Överteckning av en deponi. En grävmaskin skymtar på toppen av en sluttning.

  Ny publikation om klassning av förorenade massor

  Den vanligaste åtgärdsmetoden vid sanering av förorenade områden är att gräva upp de förorenade massorna och omhänderta dem på deponi. För att avgöra vilka jordmassor som ska grävas upp måste jorden provtas och klassas. Nu har SGI tagit fram en metodik som går ut på att bedöma hur bra olika tillvägagångssätt är.

 25. 18 oktober 2018 Skylt som varnar för ett förorenat område.

  Metod för oral biotillgänglighet nu internationell standard

  UBM-metoden för bedömning av oral biotillgänglighet av metaller i jord, utvecklad av bland annat SGI, har nu blivit internationell standard.

 26. 26 september 2018 Helikopter med mätram

  Jordarter kartläggs med hjälp av helikopter

  Med start i oktober 2018 utför Statens geotekniska institut geofysiska undersökningar med helikopter, som flyger på låg höjd utmed Ångermanälven. Syftet med undersökningarna är att undersöka jordarter i marken.

 27. 21 september 2018 Delegationen för Göta älv

  Första besluten om statsbidrag för skredsäkring längs Göta älv

  SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut.

 28. 18 september 2018 En man och en kvinna hoppar upp mot en himmel.

  SGI rekryterar och växer

  SGI växer! Efter en intensiv nyrekryteringsperiod kan Statens geotekniska institut hälsa ett tiotal nya medarbetare välkomna under hösten.

 29. 11 september 2018 Flera hus på rad, byggda intill kusten.

  Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda städer och stränder

  Effekterna av klimatförändringarna som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare.

 30. 7 september 2018 Stranderosion Laholm

  Samarbete mellan myndigheter ökar kunskapen om Hallands stränder

  SGU ska under hösten kartlägga Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland genom en sårbarhetskartering, som i nästa steg görs av Statens geotekniska institut, SGI.

 31. 22 augusti 2018 Delegationen för Göta älvs resa längs med älven den 20 augusti 2018.

  Start för arbetet med skredsäkring längs med Göta älv

  En inspektionsresa med båt längs Göta älv fick inleda Delegationen för Göta älvs arbete med att skredsäkra områden längs älven. Ombord fanns kommunpolitiker, tjänstemän samt miljöminister Karolina Skog.

 32. 15 augusti 2018 Erosionsskada vid strand. Hus byggt intill.

  Välkommen till

  Välkommen till konferensen Klimatanpassning Sverige 2018 och SGI:s seminarier om hållbart markbyggande den 6 september i Stockholm. I år sätter vi fokus på bland annat kustnära georisker och klimatanpassade stadsdelar.

 33. 13 augusti 2018 vatten, regndroppar

  Så påverkar torka och regn markens hållfasthet

  Torka och sjunkande vattennivåer kan öka sannolikheten för att skred och ras inträffar. Ännu större är sannolikheten om det torra vädret följs av kraftigt eller långvarigt regn.

 34. 24 juli 2018 Illustration av verktyget Geokalkyl

  SGI får i uppdrag av regeringen att utbilda om Geokalkyl

  Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en utbildnings- och kommunikationssatsning inom systemet Geokalkyl.

 35. 19 juli 2018

  SGI:s generaldirektör leder utredning om negativa utsläpp

  Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson ska leda regeringens nya utredning om negativa utsläpp av växthusgaser.

 36. 6 juli 2018 SGI i Almedalen 2018

  SGI-seminarium om regional kustsamverkan i Almedalen

  Regional kustsamverkan – så möter vi översvämning och stranderosion var temat på Statens geotekniska instituts seminarium i Almedalen 2018. Seminariet arrangerades i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Ystad kommun och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

 37. 29 juni 2018 Geologi. Jord, stenar och rötter.

  SGI leder forskningsuppdrag om biokol i jorden

  Energimyndigheten har beviljat 2,5 miljoner kr till ett FoU-uppdrag om biokol, som SGI ska leda.

 38. 25 juni 2018 Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor.

  Samarbete kring hållbart markbyggande tema på seminarium

  Statens geotekniska institut, SGI, håller i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län ett seminarium om hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Praktiska exempel, behov av åtgärder och samarbete för att hantera ökande georisker i markbyggandet står i fokus.

 39. 21 juni 2018 Förbättrad bärighet, järnvägar

  SGI-rapport om förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar

  I en ny SGI-rapport beskrivs befintlig kunskap, erfarenheter från utförande av ett bärighetsförbättringsprojekt, rekommendationer för konstruktionskrav vid utförande av bärighetsåtgärder och för genomförande av bärighetsförbättringsprojekt samt förslag på utvecklingsinsatser inom området.

 40. 7 juni 2018 Almedalen, Visby

  SGI-seminarium i Almedalen: Så möter vi klimatförändringen med regional kustsamverkan

  Regional kustsamverkan – så möter vi översvämning och stranderosion. Det är temat på Statens geotekniska instituts seminarium i Almedalen 2018. Seminariet arrangeras i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

 41. 7 juni 2018

  Podcast förklarar svåra EBH-frågor

  Rapporter kan vara tunglästa och utbildningar kostsamma. Miljöjuristen Sofie Hermansson och naturvetaren Klas Köhler sökte en enklare och snabbare kanal för att sprida kunskap om förorenade områden. Svaret blev en podcast, ”EBH-portalen pratar”.

 42. 31 maj 2018 Skylt som varnar för ett förorenat område.

  SGI delar ut nio miljoner till teknikutveckling inom förorenade områden

  Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att tilldela pengar till tre forskningsprojekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). De tre forskningsprojekten har beviljats totalt 9 031 000 kronor och handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenade material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment.

 43. 30 maj 2018 Delegationen för Göta älv

  Delegationen för Göta älv har inlett sitt arbete

  Delegationen för Göta älv har haft sitt första möte i Göteborg. Representanter för tretton intressenter samlades för att inleda arbetet som ska göra Göta älvdalen säkrare från ras och skred.

 44. 29 maj 2018 Erosion vid Skånes kust. Råå, Helsingborg 2012.

  Myndigheter startar regional kustsamverkan i Skåne/Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu bildat Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att tillsammans med kustkommunerna i Skåne och Halland möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå.

 45. 28 maj 2018 Stranderosion vid Skånes kust.

  SGI och andra myndigheter i samarbete mot stranderosion och översvämning i Skåne och Halland

  Nu tar Statens geotekniska institut, SGI, Sveriges geologiska undersökning, SGU och länsstyrelserna i Skåne och Halland ett ökat ansvar i arbetet med stranderosion och översvämningar genom att skapa Regional kustsamverkan i Skåne/Halland. Skånska och halländska kustkommuner bjuds också in att delta i samarbetet.

 46. 4 maj 2018 Furusundsleden naturanpassade erosionsskydd

  Naturanpassade erosionsskydd ska skydda Furusundsleden

  Fartygstrafiken i Furusundsleden förvärrar erosionen längs stränderna. Nu bygger Statens geotekniska institut (SGI) naturanpassade erosionsskydd för att skydda natur och friluftsliv. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH).

 47. 25 april 2018 Grävmaskin och hög med jordmassor i förgrunden.

  Förstudie om hantering av jord- och muddringsmassor

  SGI har tagit fram en förstudie, Hantering av förorenade jord- och muddringsmassor.

 48. 19 april 2018 Vattenlandskap, älvar, Göta.

  Regeringsbeslut om nytt bidrag för att skredsäkra Göta älv

  Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv och en ändring i SGI:s instruktion. Beslutet betyder också att det bildas en delegation för samordning och planering av stabilitetsförbättrande åtgärder längs med älven.

 49. 16 april 2018 Ras i en kant vid en kanal.

  SGI-rapport om hur klimatförändringen påverkar markbyggandet

  En ny SGI-rapport visar att det idag saknas kunskaper om hur klimatförändringar påverkar dimensioneringen av geokonstruktioner. Mera forskning efterlyses.

 50. 3 april 2018

  Fakta om förorenade båtplatser

  Vad är bra att tänka på vid undersökning av förorenad mark vid båtuppställningsplatser? Vilka riskförebyggande åtgärder är lämpliga och hur kan marken saneras? SGI och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram kortfattad information om förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar.

 51. 3 april 2018 Djupa skrevor i ett bergslandskap.

  Ny SGI-publikation: Därför kan bergslänter vara farliga

  I en ny publikation beskriver SGI varför ras i berg sker och vilka behoven är för samhället. Fem olika exempel på nyligen inträffade ras beskrivs för att öka förståelsen för riskerna.

 52. 20 mars 2018 Vatten som rör sig över pinnar och löv som fastnat.

  Enkät om effektivitetshinder och kunskapsbehov inom arbetet med förorenade områden

  Ta chansen att tala om för dem som bedriver forskning, utveckling och kunskapsförmedling vilka kunskapsluckor du upplever i ditt arbete med förorenade områden! Den här gången fokuserar enkäten på spridning från förorenade områden och belastning på recipienter.

 53. 16 mars 2018

  SGI-medarbetare prisad av SGF

  Geotekniker Karin Lundström, SGI, har fått branschorganisationen SGF:s pris 2018 för "förtjänstfull insats inom geotekniken i Sverige."

 54. 13 mars 2018 Gruppbild av forskningsinstitut från Japan som besöker SGI.

  Nytt samarbetsavtal mellan SGI och japanska PARI

  Ett nytt samarbetsavtal om forskning är tecknat mellan SGI och japanska The Port and Airport Research Institute, PARI. Samverkan gäller området stabilisering och rör bland annat erfarenhetsutbyte, gemensamma forskningsprojekt och forskarutbyte.

 55. 13 mars 2018 Man står vänd mot digital skärm som visar visualisering av hus och gator i stadsmiljö.

  Kick-off för forskningsprojektet CAMEL i Norrköping

  Forskningsprojektet CAMEL ska använda visualiseringsteknik för att åskådliggöra möjligheter och hinder med planerad reträtt i strandnära områden. Forskare från RISE, Linköpings universitet, SGI och SMHI har samlats i Norrköping den 13-14 mars för att bland annat se exempel på visualisering.

 56. 5 mars 2018

  Bolin blir chef för ny delegation

  Statens geotekniska institut har anställt Per Bolin som chef till Delegationen för Göta älv.

 57. 22 februari 2018 Flera stavar som sticker upp ur marken och slangar på backen. Här mäts sättningar.

  Ny publikation: Praktiska tips om sättningar i svenska finkorniga jordar

  I en ny SGI-rapport ges praktiska rekommendationer till bygg- och anläggningsbranschen vad gäller underlag, dvs. försök och mätningar, till sättningsberäkningar och prognostisering av sättningar. Dessa rekommendationer är tillämpbara allmänt för svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror och liknande jordar) och inte bara för sulfidjordar.

 58. 6 februari 2018

  SGI-chefer ledamöter i expertgrupper vid Kemikalieinspektionen

  SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson har utsetts till ledamot av Kemikalieinspektionens samordningsgrupp för nya potentiella kemikaliehot, Samtox. Samtidigt har avdelningschef Mikael Stark vid SGI utsetts till ledamot av Toxikologiska rådet, också det vid Kemikalieinspektionen.

 59. 31 januari 2018 Kartvisningstjänst Vägledning ras,skred och erosion.

  Ny utgåva av vägledning ska ge säkrare markanvändning och planering

  En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

 60. 30 januari 2018 En nedlagd fabrik i tegel med trasiga fönster. Foto.

  Svensk-danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

  Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer energisnåla och kostnadseffektiva metoder för att rena marken.

 61. 22 januari 2018 Fören på båtar uppställda bredvid varandra.

  Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser

  Uppställningsplatser för fritidsbåtar är ofta starkt förorenade av färgrester som innehåller giftiga ämnen. I två nyutkomna publikationer ger Statens geotekniska institut, SGI, nu tips om vad man ska tänka på vid provtagningar och hur de olika områdena ska prioriteras. Men också de juridiska aspekterna när de ansvariga är föreningar.

 62. 11 januari 2018 Illustration av verktyget Geokalkyl

  Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön vid byggnation

  GIS-verktyget Geokalkyl för planering av bebyggelse har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön.

 63. 22 december 2017

  Mer pengar till forskning om förorenade områden

  Statens geotekniska institut, SGI, får fem miljoner kronor till forskning om förorenade områden.

 64. 18 december 2017 Flygfoto över Göta älv där älven delar sig.

  Sextiotvå miljoner till åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

  Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen. Det beslutade regeringen på måndagen.

 65. 4 december 2017 Illustration av verktyget Geokalkyl

  Kurspremiär på SGI för verktyget Geokalkyl

  Den 6 december hålls för första gången en kurs om Geokalkyl på SGI. Geokalkyl är ett GIS-verktyg för planering av bebyggelse i tidiga skeden.

 66. 1 december 2017 Närbild på hand som rör vete som växer på ett fält.

  Markens dag visar vikten av en välmående jord

  Markens dag firas den 5 december varje år över hela världen för att visa hur viktig jorden/marken är. Välmående jordar är en livsviktig, men hotad resurs för oss alla.

 67. 20 november 2017 Samir Ezziyani med sin adept Mohsen Amairy.

  Nyanlända akademiker får chansen till nystart på SGI

  Statens geotekniska institut, SGI har tagit emot tre nyanlända akademiker inom ramen för ett nytt statligt mentorprogram. Programmet drivs av Arbetsgivarverket och ska ge de nyanlända akademikerna en chans till en nystart i Sverige, samtidigt som staten får en chans att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare.

 68. 15 november 2017 Kustvy med disigt väder och vågor som slår in stranden. Ett hus syns i bakgrunden.

  Forskningsprojekt om klimatanpassning genom reträtt

  SGI har beviljats forskningsmedel av Formas för att forska om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning. Forskningsprojektet CAMEL är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Totalt har projektet tilldelats 8,8 miljoner kronor över en treårsperiod mellan 2018-2020.

 69. 15 november 2017

  Förlängt förordnande för Åsa-Britt Karlsson

  Åsa-Britt Karlsson fortsätter att leda Statens geotekniska institut (SGI) i ytterligare tre år. Det står klart sedan regeringen beslutat förlänga hennes förordnande som generaldirektör.

 70. 10 november 2017 Drönare

  Drönare blir nytt hjälpmedel inom geotekniken på SGI

  Drönare kan användas även inom geoteknik. Statens geotekniska institut, SGI utvecklar nu användningen av drönare som ett möjligt verktyg för att övervaka jordskred, skydda känsliga stränder och inspektera bergslänter.

 71. 7 november 2017 Barnhand som rör vid grödor i jorden.

  Seminarium om mark som resurs på World Soil Day

  Den 5 december arrangerar SGI, Nätverket renare mark och Sydsvenska miljörättsföreningen ett seminarium om markens värde. Seminariet hålls med anledning av att det då är World Soil Day, eller Markens dag.

 72. 31 oktober 2017 Ett äpple som ligger framför ett tangentbord.

  Ny Tuffoutlysning: Mera forskningsmedel för åtgärder mot förorenad mark

  Årets utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo har höjts till tio miljoner kronor. – Vi tror att höjningen leder till fler beviljade forskningsprojekt för sanering än förra året, säger Sara Holmström, programansvarig för Tuffo på Statens geotekniska institut, SGI.

 73. 4 oktober 2017 Pågående verksamhet i bergtäkt vid Vännäs

  Hur värdera hållbarhet vid lokalisering av bergtäkter och materialterminaler?

  En ny SGI-rapport beskriver en bedömningsmetodik för hållbar lokalisering av olika täkter och materialterminaler. Den visar hur man i lokal skala kan göra en relativ jämförelse av hållbarheten för olika alternativ. Resultatet kan användas som diskussionsunderlag och indikation på vilket läge som är mest lämpligt ur hållbarhetssynpunkt.

 74. 27 september 2017 Man som jobbar på ett tvätteri.

  Kombination av tekniker bäst för sanering av grundvatten

  En kombination av olika tekniker som biostimulering och bioaugmentation är bäst för att sanera akvifärer (grundvattenmagasin), förorenade med klorerade lösningsmedel. I en ny SGI-publikation beskrivs hur man undersöker om det finns behov av att kombinera metoderna och hur de båda åtgärdsmetoderna kan utföras i fullskala.

 75. 18 september 2017 Flygfoto över Oskarshamns hamn

  Avspark inför ny utlysning

  Den 1 november öppnar en ny forskningsutlysning inom forskningsprogrammet Tuffo, för teknikutveckling inom förorenade områden. Inför 2017 års utlysning ordnas ett matchmakingmöte i Oskarshamn den 19 september.

 76. 8 september 2017 Illustration av verktyget Geokalkyl

  Fortsatt utveckling av geokalkylsystemet i höst

  (Uppdaterad 170913) Regeringen beslutade den 7 september att ge Statens geotekniska institut, SGI, ytterligare medel för att utveckla geokalkylsystemet. Geokalkyl ska vara färdigt och redovisas senast i december 2017.

 77. 5 september 2017 Hus vid Säveåns strand.

  Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

  Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

 78. 4 september 2017 Fotad under inspektionsresa på Göta älv, 2011

  Regeringen satsar på klimatanpassning – Göta älvdelegation inrättas vid SGI

  I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att inrätta en Göta älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 79. 1 september 2017 Japanska forskare

  Japanskt forskarbesök på SGI kring stabilisering av jordar och sediment

  SGI fortsätter sitt forsknings- och utvecklingssamarbete med japanska forskningsinstitut kring stabiliseringsfrågor.

 80. 25 augusti 2017

  Nära 8 miljoner kronor till teknikutveckling inom förorenade områden

  Tre forskningsprojekt får sammanlagt 7 735 000 kronor från 2016 års utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer, jordtvätt och sorption. Tuffo drivs av Statens geotekniska institut, SGI.

 81. 17 augusti 2017 Flygfoto över trafikerad motorväg och järnväg vid Göta älv.

  BIG sparar miljoner för byggbranschen och skapar starka forskningsmiljöer

  En utvärdering av BIG, Branschsamverkan i grunden, visar att forskningsprogrammet redan har skapat tekniska resultat som sparar miljoner varje år för byggbranschen, skapar starka forskningsmiljöer i Sverige och en bas för samverkan som kan utvecklas till något som gagnar hela branschen.

 82. 7 juli 2017

  Se film från vårt Almedalsseminarium

  Här kan du se filmen från SGI:s seminarium i Almedalen tisdagen den 4 juli. Seminariet hölls ombord på SGU:s fartyg Ocean Surveyor och hade som tema "Stigande havsnivåer - ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?"

 83. 29 juni 2017 Höghus byggda intill vatten.

  Hur måste vi klimatsäkra samhället?

  Temperaturen stiger - hur måste vi klimatsäkra samhället? Det är rubriken för ett seminarium i Almedalen torsdagen den 6 juli. Deltar gör bl a SGI, Naturvårdsverket och SMHI.

 84. 20 juni 2017

  Geotekniker Rolf Larsson avliden

  Rolf Larsson har avlidit, 72 år gammal. Hans närmaste är hustrun Helen och sönerna Niclas och Thomas med familjer.

 85. 14 juni 2017 Vågor som slår in mot klippor.

  Ny kartvisningstjänst: Så högt kan havet stiga i framtiden

  Klimatförändringen leder till att havet stiger. Men hur nära havet kan man bo i framtiden? SMHI presenterar nu nya underlag för framtida havsnivåer på SGI:s kartvisningstjänst.

 86. 31 maj 2017 En räddningsbil står uppställd vid ett fält.

  Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med PFAS

  SGI och 36 andra svenska myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med PFAS. Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

 87. 30 maj 2017 Skred i en sluttning intill ett hus som skadats.

  SGI:s gd: Klimatutredningen ett viktigt steg för att anpassa den byggda miljön

  På måndagen överlämnade den särskilde utredaren Eva Eriksson sitt betänkande om klimatanpassning till miljöminister Karolina Skog. – Vi ser utredningen som ett viktigt steg i arbetet för att anpassa Sveriges byggda miljö till klimatets förändringar, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson i en kommentar.

 88. 16 maj 2017 Erosion vid Skånes kust. Löderup 2012.

  Seminarium i Almedalen: Ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?

  Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för markens byggbarhet. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid SGI:s seminarium i Almedalen, tisdagen den 4 juli kl 11-12.

 89. 25 april 2017 Provtagning vid Göta älv. Bandvagn och en person ses i förgrunden.

  Nytt verktyg för utvärdering av kvicklera

  Ett nytt Excelverktyg har utvecklats på Statens geotekniska institut, SGI, som ett stöd för att hitta kvicklera i ett område.

 90. 12 april 2017 Bergarbete vid Chalmers i Göteborg

  SGI-projekt för att förebygga allvarliga ras i bergslänter

  Varje år sker många bergras i Sverige som ibland får allvarliga konsekvenser. De flesta ras sker i gruvor men bergras förekommer även på andra platser. Statens geotekniska institut (SGI) har inlett ett projekt, Säkra bergslänter, för att samhället på sikt ska kunna förebygga allvarliga olyckor.

 91. 7 april 2017 Markarbete, centralt i Norrköping

  SGI bidrar till viktiga utvecklingsmål för FN:s Agenda 2030

  Statens geotekniska instituts (SGI) verksamhet påverkar totalt elva av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 och fyra av dem i en särskild grad. Det visar den redovisning som myndigheten lämnat in till regeringen.

 92. 28 mars 2017 En plantskola i Värmland.

  Tips om förorenade handelsträdgårdar i ny publikation

  Många gamla handelsträdgårdar är idag exploaterade och bebyggda med bostäder. Det har resulterat i att många privatpersoner känner oro för sin och sina barns hälsa och för att fastighetsvärdet ska påverkas. För att höja kunskapsläget kring eventuellt förorenade handelsträdgårdar har tips och råd för riskkommunikation, undersökning och bedömning tagits fram av Statens geotekniska institut och länsstyrelserna i Mälarlänen och på Gotland.

 93. 27 mars 2017 POM-provtagare. Passiv provtagare för organiska ämnen.

  Om ekologisk riskbedömning på vårmöte

  Handelsträdgårdar, allvarliga miljöskador och hantering av enstaka jordprover. Det är några ämnen i Statens geotekniska instituts (SGI) föredrag vid Renare marks vårmöte i Malmö 29-30 mars 2017.

 94. 24 mars 2017 Vägnät i kvällsbelysning.

  Hur påverkar klimatförändringarna våra vägar och järnvägar?

  Hur påverkas olika geokonstruktioner i vägar och järnvägar av klimatförändringarna? Och hur ska man kunna mäta förändringarna? Det ska en förstudie på SGI nu ta reda på.

 95. 21 mars 2017 Besök från Pari och TIT, Japan

  SGI förhandlar med japanska Pari och TIT om fortsatt samarbete

  SGI förhandlar om fortsatt FoU-samarbete med de japanska forskningsinstituten Pari och TIT inom området stabilisering av jord.

 96. 20 mars 2017 En bil och en moped som kör på en översvämmad väg.

  Kick off för forskningsprojekt om etik och klimatanpassning

  Ska mark och bebyggelse skyddas, exploateras eller överges när havsnivån stiger? Etiska aspekter kring hur samhället hanterar stigande havsnivåer lyfts i projektet Sea-Rims. Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i forskningsprojektet som har kick off-möte i Båstad den 21-22 mars.

 97. 9 mars 2017 En person balanserar på ett ben, stående på en sten med armarna utsträckta, omgiven av vatten med fjäll i bakgrunden i skymningsljus

  Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

  Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.

 98. 22 februari 2017 Cylinder för snabb bestämning av finjordshalt.

  Ny snabbmetod bestämmer halten av finjord

  Jordlaboratoriet vid Statens geotekniska institut, SGI har utvecklat en ny metod för snabb uppskattning av finjordshalten i ett jordprov, kallad finjordshalt QD (Quick Determination). Metoden är lämplig att använda i samband med rutinprovning och benämning av jordprover.

 99. 22 februari 2017

  2016 ett händelserikt år för SGI

  Året 2016 blev ett aktivt år för expertmyndigheten SGI. I årsredovisningen som precis sammanställts kan man bland annat läsa om vårt särskilda regeringsuppdrag Geokalkyl som redovisades under året och forskningsprogrammet Tuffo.

 100. 13 februari 2017 Liten röd stuga på toppen av en klippa.

  Uppskattad klimatanpassningskurs i utökat format

  Vill du veta mer om geotekniska markfrågor, klimatets effekter på marken och hur det kan kopplas till byggande och fysisk planering? Då finns tillfälle den 30-31 maj i år, när temakursen Att säkra ett hållbart markbyggande arrangeras på nytt på Statens geotekniska institut i Linköping.

 101. 10 februari 2017 Rör, förorenade områden, Gotland

  Dags för ett första urval inom Tuffo

  Den 24 februari görs det första urvalet av 2016 års Tuffo-ansökningar. Tuffos nybildade intressentråd bedömer och rangordnar de ansökningar som kommit in. Det slutliga beslutet om vilka projekt som får skriva fullständiga ansökningar fattas av Statens geotekniska institut (SGI) och meddelas den 28 februari.

 102. 8 februari 2017 Utsnitt ur en karta där sårbarheten för stranderosion visas med olika färger.

  Nytt kartverktyg hjälper Skånes kommuner i arbetet mot stranderosion

  Statens geotekniska institut (SGI) har i samarbete med SGU utvecklat ett verktyg för att hjälpa Skånes kustkommuner att ta hänsyn till sårbarheten för stranderosion. Verktyget presenteras torsdagen den 9 februari vid informationsträffen Gör plats för vatten vid länsstyrelsen i Malmö.

 103. 18 januari 2017

  Fler kartunderlag i vägledning om ras, skred och erosion

  Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion har kompletterats med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen togs fram 2015 av fem statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner. Den finns nu i en ny utgåva.

 104. 10 januari 2017 Provkolv och pimpett

  SGI deltar i innovationsprojekt om giftiga fiberbankar

  Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i ett nytt treårigt forskningsprojekt, ”Fibrem” som syftar till att utveckla nya metoder för att karaktärisera och efterbehandla giftiga fiberbankar i kust- och sjömiljöer.

 105. 10 januari 2017

  Möte om samverkan med SGF

  Stöd till branschen och samverkan, är två ämnen på agendan när Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) besöker Statens geotekniska institut (SGI) onsdagen den 11 januari.

 106. 16 december 2016 Hand som håller i prov av lera från Göta älv

  Ny metodöversikt ger tips om åtgärder mot förorenade sediment

  Förorenade sjö- eller havssediment har identifierats i åtminstone 19 av Sveriges 21 län. I många fall är situationen så allvarlig att åtgärder för att minska riskerna behövs. En åtgärd är att täcka över de förorenade sedimenten, enligt en ny metodöversikt från Statens geotekniska institut, SGI.

 107. 12 december 2016 Utdata från Geokalkylsystemet

  Nytt uppdrag till SGI: Geoekokalkyl ska visa även miljökonsekvenser

  Ett GIS-baserat verktyg som visar olika miljökonsekvenser vid exploatering av mark och underlättar kommunernas fysiska planering. Det ska bli resultatet av ett tvåårigt projekt, ”Geoekokalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster”. Projektet leds av Statens geotekniska institut, SGI.

 108. 9 december 2016 Lantmäteriet

  Nu kan framtida skador i skogen förebyggas enklare

  Kunskap om markförhållanden är viktigt när skogsbruk bedrivs. Med hjälp av en ny metodik kan översiktlig information om var i Sverige det finns risk för erosion och ras tas fram. Därmed blir det enklare att förebygga skador i skogen.

 109. 8 december 2016

  Minister besöker SGI

  Miljöminister Karolina Skog besöker Statens geotekniska institut (SGI) torsdagen den 8 december.

 110. 6 december 2016 Fasad med byggställningar kring ett hus som håller på att byggas. Foto.

  Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

  Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-baserat verktyg för beräkning av byggkostnader

 111. 5 december 2016 Höghus byggda intill vatten.

  Diskutera hållbar stadsutveckling med SGI i Malmö

  Välkommen till "speeddate" och workshop om hållbar stadsutveckling med SGI i Malmö den 7-8 december.

 112. 22 november 2016

  Möte om markbyggnadsfrågor och handlingsplan

  Hur påverkas markförhållanden i ett föränderligt klimat? Vad behöver vi ta hänsyn till? Det och andra frågor tas upp när Statens geotekniska institut bjuder in till dialogmöte. Då presenteras ett första utkast till en nationell handlingsplan för hållbart markbyggande.

 113. 7 november 2016

  Slutseminarier om hur vi kan minska riskerna för ras och erosion vid vegetationsförändringar

  Välkommen att delta vid slutseminarier som hålls på två olika orter. Syftet är att diskutera problem med ras och erosion vid förändringar av vegetationen.

 114. 26 oktober 2016 En schaktgrop som används vid djupstabilisering av kalkcementpelare i sulfidjord. Foto.

  Möjligt att stabilisera sulfidjord för grundläggning av väg och järnväg

  I en ny rapport presenterar SGI rekommendationer för stabilisering av sulfidjord för grundläggning av vägar och järnvägar. Resultaten från två studerade vägobjekt visar att det går att stabilisera sulfidjord men att det fortfarande finns osäkerheter som måste beaktas vid projektering och kontroll.

 115. 26 oktober 2016

  Svar på förslag om klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

  De höga ambitionerna för Sveriges klimatarbete välkomnas, men en samlad och långsiktig klimatpolitik måste också inbegripa klimatanpassning.

 116. 20 oktober 2016 POM-provtagare. Passiv provtagare för organiska ämnen.

  Kombination av metoder underlättar riskbedömningar

  Forskare har i en unik studie utvecklat en förbättrad metod att mäta organiska föroreningar i markvatten. Studien möjliggör mer precisa riskbedömningar av förorenade områden. Det kan på sikt bidra till säkrare bedömningar av saneringsbehov. Resultaten av den omfattande studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.

 117. 27 september 2016 Ett lager med olja som breder ut sig på en pöl med vatten.

  Mera regn i Göteborgsområdet kan ge ökad spridning av föroreningar

  En framtida klimatförändring med mer regn och ökade grundvattennivåer leder sannolikt till en ökad föroreningsspridning i Västra Götaland.

 118. 21 september 2016 Kvinna som ritat en glödlampa framför sig. Ska illustrerar idéer som föds.

  EU-projekt ger medborgare möjlighet att påverka Europas forskningsagenda

  Den 23 september ska 35 medborgare, studenter, experter och intressenter i Sverige tillsammans bearbeta ett antal forskningsscenarier i en workshop i Stockholm. Scenarierna är resultatet efter en sammanställning av 30 länders medborgarvisioner.

 119. 21 september 2016 Liten röd stuga på toppen av en klippa.

  Kurs om geotekniska markfrågor i ett föränderligt klimat

  Att bygga på ett sätt som håller på sikt, är en förutsättning för en effektiv, säker och miljöanpassad samhällsutveckling. Statens geotekniska institut (SGI) anordnar den 10 november en temakurs om klimatanpassning, ”Att säkra ett hållbart markbyggande”.

 120. 14 september 2016 Erosion och spår av översvämning utmed Arnebobäcken, Heby, Uppsala län. Förstudie MSB, 2016.
Använd i samband med nyhet om MSB-uppdrag 2016.

  Slänter längs med vattendrag i bebyggda områden undersöks

  Statens geotekniska institut (SGI) genomför omfattande undersökningar utmed vattendrag i Sveriges kommuner. Förstudien ska ligga till grund för en översiktlig kartering av stabiliteten i bebyggda områden där det finns risk för jordrörelser.

 121. 13 september 2016 Figuren visar en av stereobilderna med de analyserade punkterna i gult. De röda linjerna är respektive punkts rörelsevektor. Foto: Per Lindh och Hanna Källén.

  Stereofoto mäter jordens egenskaper

  I Statens geotekniska instituts laboratorium utvecklas en förbättrad metod att mäta jordprovers formändring vid belastning. Det handlar om 3D-fotografering av jordprover, i samband med ett vanligt enaxligt tryckförsök.

 122. 6 september 2016 Grävmaskin som arbetar vid en övertäckt deponi.

  SGI ska studera hur radioaktiva ämnen sprids i miljön

  SGI har fått i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att studera processer och faktorer som styr hur radioaktiva ämnen i deponerat avfall och förorenad mark frigörs och sprids i miljön.

 123. 2 september 2016

  Pålgrundläggning och Plattgrundläggning – Efterfrågade handböcker finns nu att ladda ner

  Handböckerna Pålgrundläggning och Plattgrundläggning som gavs ut 1993 har länge varit slut hos förlaget Svensk Byggtjänst. Det är många som hör av sig till oss för att få tag i de båda handböckerna. Därför har vi nu digitaliserat handböckerna och gjort dem tillgängliga på vår webbplats.

 124. 25 augusti 2016

  SGI lämnar underlag till regeringen om FN:s Agenda 2030

  Statens geotekniska institut, SGI har lämnat ett underlag till regeringen om genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i världen.

 125. 7 juli 2016

  Se filmklipp från våra seminarier i Almedalen 2016

  Den 4 juli arrangerade vi seminarier i Almedalen i samarbete med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Missade du dem? I så fall kan du ta del av diskussionen här i efterhand.

 126. 4 juli 2016 Barnhand som rör vid grödor i jorden.

  Ny SGI-publikation om markmiljöns skyddsvärde

  Naturen/markmiljön har ett värde i sig. Hur marken används påverkar inte markmiljöns egenvärde, men kan ha stor påverkan på de ekosystemtjänster som marken levererar till oss människor. Markanvändningen har därmed en effekt på markmiljöns totala skyddsvärde, men inte på dess egenvärde. Denna slutsats dras i en ny rapport från Statens geotekniska institut (SGI).

 127. 30 juni 2016

  Film om geotekniska säkerhetsfrågor

  Jobbar du med kommunal planering inom geotekniska säkerhetsfrågor? Då kan vår film vara av intresse.

 128. 23 juni 2016 Höghus byggda intill vatten.

  Forskningsmedel från Formas om etiska aspekter på havsnivåhöjning

  KTH i Stockholm och SGI har blivit tilldelade tio miljoner kronor från forskningsrådet Formas inom området Hållbart samhällsbyggande

 129. 23 juni 2016

  Anmälan till Kustmöte 2016 är öppen

  Kustmöte 2016 arrangeras 22-23 september i Ängelholm. Årets kustmöte belyser hållbar utveckling i strandnära områden, med fokus på klimatanpassningsåtgärder i samband med erosion, ras, skred och översvämningar.

 130. 15 juni 2016 Två brandmän som sprutar skum på en brinnande bil.

  Ny och informativ webbguide om PFAS-föroreningar

  PFAS-föroreningar är något som berör många aktörer i samhället och många myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Därför finns det nu en webbguide med samlad information om vart man ska vända sig med olika frågor.

 131. 15 juni 2016 Två personer som inspekterar erosionsskydd längs Rhen, Tyskland.

  Naturanpassade erosionsskydd bättre för miljön

  Att bo strandnära är populärt men det kan också vara sårbart. Erosionsskydd i sten innebär stora ingrepp och därför har SGI tagit fram en skrift som ska inspirera till att använda naturanpassade erosionsskydd istället.

 132. 15 juni 2016 Vattenlandskap, älvar, Göta.

  Vill du vara med och forma ett hållbart markbyggande?

  Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat är i startgroparna.

 133. 7 juni 2016 Utsnitt från kartvisningstjänsten rse3.png, antagligen från Mats Ö. Datum 20151216

  Säkrare planering med kartunderlag om ras, skred och erosion

  Förra året samordnade fem svenska myndigheter sina kartunderlag om ras, skred och erosion. Syftet var att göra det lättare för kommuner och myndigheter att använda underlagen för klimatanpassning. Statens geotekniska institut (SGI) fortsätter nu samordningen av arbetet med underlagen

 134. 2 juni 2016 Fyra händer som håller i varsin pusselbit.

  Nätverksmöte för forskningssamverkan inleder utlysning

  Den 1 juni öppnades utvecklingsprogrammet Tuffo för ansökningar om innovativa lösningar för att efterbehandla förorenade områden. Nästa steg är ett informations- och matchmakingmöte i Stockholm den 16 juni. Där ges olika aktörer möjlighet att träffas och presentera idéer som kan leda till forskningsprojekt.

 135. 1 juni 2016 Närbild på en vuxenhand och en barnhand som håller i varandra mot en jordig yta och samtidigt håller i lite jord, gröna blad upptill tiil höger. Tuffo-logotyp infälld längst ned till höger.

  Utlysning till forskning inom förorenade områden

  Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden.

 136. 16 maj 2016 Provtagning vid Göta älv. Bandvagn och en person ses i förgrunden.

  Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

  Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del i myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

 137. 10 maj 2016

  Forskningsutlysning 2016 inom Tuffo – Inbjudan till informations- och matchmakingmöte

  Vi bjuder in till informations- och matchmakingmöte i Stockholm den 16 juni.

 138. 9 maj 2016 Flera trasiga och rostiga tunnor som ligger på marken.

  Ny avhandling visar att fosfat påverkar hur metaller binds till järnhydroxider

  För att avgöra hur farlig en markförorening är behöver man veta i vilken grad den riskerar att spridas och tas upp av organismer. Detta kan man bara bedöma om man vet hur föroreningen binds i marken.

 139. 3 maj 2016 Byggarbetsplats, Norrköping 2014

  SGI-seminarium i Almedalen: Tål marken att byggas på överallt?

  Möt oss på SGI i Almedalen måndagen den 4 juli då vi arrangerar ett seminarium med titeln: Bostadsbrist och klimatförändring - tål marken att byggas på överallt?

 140. 2 maj 2016

  Synpunkter på förslag om fluorbaserade släckmedel

  Förslaget till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum riskerar att inte få någon större effekt för spridningen av dessa ämnen. Det anser Statens geotekniska institut (SGI) som istället vill se skärpta regler.

 141. 28 april 2016

  Lär dig mer om geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till kommunal planering

  Under juni 2016 kommer vi att ge ut information om vad som krävs för att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Informationen kommer att publiceras som en video.

 142. 26 april 2016

  Svar på remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten

  Statens geotekniska institut har lämnat remissutlåtanden på Strålskyddsmyndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om slutförvar av högradioaktivt avfall samt SKB:s clinkansökan.

 143. 25 april 2016 Arbetsfordon och grävmaskiner som täcker över en deponi.

  Har du frågor om deponier och avfall?

  Nu publicerar vi löpande våra svar på tekniska frågor om deponier och avfall på webbplatsen. Det är en sammanställning av svar på frågor som ställts till oss av Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.

 144. 25 april 2016 Foto från förstärkning av väg 807 vid Holma mosse. På fotot visas flis som ligger på 
en geotextil och ovanpå flisen läggs en vävd geotextil.

  Mer kunskap behövs om byggande på torv

  I en ny rapport från Statens geotekniska institut (SGI) redovisas exempel på goda erfarenheter från olika byggmetoder för förstärkning och byggande av vägar och järnvägar på torvmark. För- och nackdelar med olika byggmetoder för vägar och järnvägar på torvmark har sammanställts i rapporten. Det pekas också på relativt omfattande behov av nya kunskaper avseende egenskaper, metoder och modeller för torv för att kunna effektivisera val av byggmetod.

 145. 12 april 2016 Byggarbetsplats, Norrköping 2014

  Förlängd anmälningstid till kursen Kommunal geoteknik

 146. 11 april 2016 Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel.

  Kustmöte 2016 – Det årliga mötet om planering och byggande i strandnära områden

  Kustmöte 2016 arrangeras 22-23 september i Ängelholm. Årets kustmöte kommer att belysa hållbar utveckling i strandnära områden, med fokus på klimatanpassningsåtgärder i samband med erosion, ras, skred och översvämningar.

 147. 7 april 2016 Pålning, Linköpings Campushallen, augusti 2015.

  Satsning på klimatanpassning för markbyggande

  Fler klimatanpassningsinsatser inom markbyggande, bättre stöd till kommunerna och lägre kostnader för samhället. Det tros bli resultat av en handlingsplan för klimatanpassning, som Statens geotekniska institut tar fram.

 148. 22 mars 2016 Installation av provtagningsutrustning för portrycksmätning vid Ångermanälven. Sollefteå 22 mars 2016

  SGI mäter vid Ångermanälven

  Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.

 149. 11 mars 2016 Skylt som varnar för ett förorenat område.

  Ny rapport: Vilka förorenade områden är sårbara för naturolyckor?

  SGI har tagit fram en rapport som handlar om kombinationen förorenade områden och naturolyckor.

 150. 9 mars 2016 Provning på labbet.

  Förlängd anmälningstid till laktestkurs i Östersund

  Vi har förlängt anmälningstiden till kurstillfället den 8 april i Östersund.

 151. 9 mars 2016

  Vinnova satsar på forskningsprojekt kring visualisering och bildanalys

  Vinnova har beslutat finansiera tre regionala tillväxtinitiativ under tio år. Ett av dem är Visual Sweden som ska sätta Östergötland på kartan vad gäller visualisering och bildanalys. Bakom initiativet står Region Östergötland, Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park, Norrköping Science Park och flera myndigheter, däribland Statens geotekniska institut, SGI.

 152. 2 mars 2016

  PFAS-utredning föreslår uppdrag om behandlingsmetoder

  Statens geotekniska institut, SGI, föreslås få i uppdrag att tillämpa nya metoder för att behandla jord och grundvatten som förorenats med PFAS. Det säger Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten, som presenterades i dag.

 153. 29 februari 2016

  SGI ska ge nyanlända och funktionshindrade praktik

  SGI och ett antal andra svenska myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att ta emot nyanlända arbetssökande och funktionshindrade som praktikanter. De nyanlända ska ha uppehållstillstånd och vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

 154. 23 februari 2016 Vår monter vid Renare marks vårmöte 2015.

  Möt oss på vårens branschdagar

  Vi medverkar på Nätverket Renare Marks vårmöte och Grundläggningsdagen med föredrag och monter.

 155. 23 februari 2016 Rivning av hustak, del av kran.

  SGI vägleder regeringens och EU:s arbete i avfallsfrågor

  Statens geotekniska institut, SGI, har lett en grupp nordiska forskare som utvärderat EU:s mål gällande återvinning av bygg- och rivningsavfall. Studien har undersökt resursbesparingar, transportarbete, föroreningsspridning och andra miljöeffekter. Resultaten användes i Sveriges svar på EU-samråden om ett nytt paket för cirkulär ekonomi och avfallsfrågor och har fått genomslag i kommissionens handlingsplan.

 156. 19 februari 2016

  Ny anmälan krävs till laktestkurser

  På grund av tekniska problem med ett anmälningsformulär på vår webbplats, så vill vi uppmana dem som anmälde sig till SGI:s laktestkurser under måndagen den 15 och tisdagen den 16 februari att anmäla sig igen.

 157. 19 februari 2016

  Fullspäckat verksamhetsår 2015 för SGI

  SGI:s årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig för nedladdning och läsning.

 158. 16 februari 2016 Göta älv fotat från vattnet där omgivningen och bebyggelse speglas i vattnet.

  Vägledning ska hjälpa svenska kommuner tolka resultaten från Göta älvutredningen

  Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner, näringsliv, allmänhet och andra berörda att använda resultaten från Göta älvutredningen och tolka skredriskerna i området.

 159. 29 januari 2016 Flera stavar som sticker upp ur marken och slangar på backen. Här mäts sättningar.

  Kombinationer av system viktigt för att mäta sättningar i marken

  SGI publicerar nu en sammanställning över tillgängliga system för mätning av marksättningar, ett projekt som utförts inom forskningsprogrammet BIG.

 160. 19 januari 2016

  SGI med i visualiseringssatsning

  Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet lämnat in en Vinnväxt-ansökan, som en betydande del av länets näringsliv, SGI och flera andra myndigheter samt Linköpings och Norrköpings kommuner ställer sig bakom. Vinnväxt är en tävling för regioner anordnad av statliga Vinnova.

 161. 15 januari 2016 Slamström

  Bättre väderleksprognoser ska skydda mot slamströmmar

  Nu finns det ett förslag om hur kommunerna kan skydda sig mot farliga slamströmmar genom bättre väderleksprognoser.