Projekt inom Tuffo

Tuffoprojekten har beviljats pengar med statliga medel genom SGI. Projekten kan handla om nya tekniker eller innovativa sätt att kombinera tekniker eller metoder.

2016 års utlysning

Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden

Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS)

2017 års utlysning

Sanering av per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS) från jord och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem)

Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material

Tunnskiktstäckning med reaktiv sorbent - ett kostnadseffektivt och miljöhållbart alternativ till muddring av förorenade sediment (Captive)

2018 års utlysning

Använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor

Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier

Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material

Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt grundvatten

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej