För dig som vill söka forskningsmedel

Här finns information och ansökningshandlingar för dig som ansöker om forskningsmedel inom Tuffo.

I "Anvisningar till sökande" år 2019 beskrivs ansökningsprocessen och reglerna för utlysningen. Där redogörs också för hur utvärderingen går till och vilka kriterier som bedöms. "Anvisningar till sökande" och mallar för ansökan finns på denna webbsida under rubriken "Ansökningsdokument år 2019".

2-stegsförfarande

Ansökningar och utvärdering görs i två steg, där steg 1 omfattar idéskisser och steg 2 fullständiga ansökningar. Av inkomna idéskisser väljs ett antal ut som får gå vidare och skriva en fullständig ansökan.

Steg 1 - Idéskiss: Projektidén ska beskrivas översiktligt. Beskrivningen ska inkludera en tänkt projektorganisation där relevanta intressenter avses ingå aktivt. Inkomna idéskisser bedöms utifrån potentialen, och trovärdigheten i idén, i relation till målen för Tuffo och samhällsnyttan.

Steg 2 – Fullständig ansökan: De som gått vidare från Steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Projektidén och samhällsnyttan ska beskrivas detaljerat. Tilltänkt efterbehandlingsobjekt ska namnges och beskrivas. Ansökan ska även inkludera en beskrivning av projektgruppens kompetens, planerad samverkan och nyttiggörande av resultaten.

Utvärderingen görs med stöd av två grupper, Tuffos intressentråd som består av representanter för bransch och myndigheter samt Tuffos vetenskapliga råd som består av svenska och internationella forskare. Intressentrådet bedömer steg 1-ansökningarna. De ansökningar som går vidare till steg 2 bedöms av båda grupperna. SGI beslutar formellt om tilldelning av bidrag.

Sökande kan skicka in flera idéskisser, men bara en idéskiss kan gå vidare till Steg 2.

Tidigt avslag

Observera att Tuffos kansli avvisar ansökningar som uppenbart ligger utanför Tuffos eller utlysningens ramar, är ofullständiga eller inte har följt anvisningarna för ansökan (till exempel för många antal sidor, ej använt angivet typsnitt och teckenstorlek) eller har inkommit efter angivet datum och klockslag. 

Ansökningsdokument år 2019

Anvisningar för sökande 2019
Mall för ansökan Steg 1 (idéskiss) 2019

Senast uppdaterad/granskad: 2019-03-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej