Barnhand som rör vid grödor i jorden. Foto: Helena Branzén, SGI

Välmående mark är livsviktig för oss människor, annars klarar vi oss inte.

Markens dag lyfter fram en hotad resurs

World Soil Day eller Markens dag firas den 5 december varje år över hela världen för att visa hur viktig jorden/marken är för mänsklighetens överlevnad. Välmående jordar är en livsviktig resurs.

Marken viktig för vår överlevnad

Mark, jord, jordart, sediment, mylla, mull: vi har många ord för jord. Jorden är planetens levande hud som täcker kontinenterna, mellan markyta och berggrunden, och precis som luften och vattnet är marken en förutsättning för liv och ekosystem.

I Sverige talar vi ofta om jordmån när vi menar den övre delen av marken som påverkas av organismer, vatten, vind och klimat. Jordmånen är den del av marken som utnyttjas av växternas rötter. Jord förser oss med mat, biomassa och råmaterial, och spelar en viktig roll i storskaliga kretslopp genom att kunna ta upp, avge, lagra och transformera näringsämnen, kol och vatten.

Akut hotad resurs

Marken är en viktig del av våra ekosystem och en förutsättning för naturvärden och ekosystemtjänster, dvs de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara och tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Marken ger oss möjlighet att bygga bostäder och infrastruktur. Jord spelar en mycket viktig roll i kolets kretslopp och näst efter världshaven utgör jord den största kolsänkan. Markanvändningen har en stor betydelse för klimatet och jordkvalitén.

Men jord är en akut hotad resurs, globalt och i Europa genom erosion, utarmning av organiskt innehåll, bebyggelse och hårdgörande av mark, markföroreningar, försaltning, kompaktering av åkermark, översvämningar samt ras och skred.

Nu krävs hållbara strategier för att skydda jorden och säkerställa matproduktion, rent vatten, biodiversitet och en ökad resiliens (motståndskraft) för att möta klimatförändringen.

Klimatförändringen ger nya utmaningar

Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för stora delar av bebyggelsen och infrastrukturen. SGI arbetar med jordarternas och sedimentens tekniska egenskaper och markföroreningar inom samhällsplaneringens alla aspekter.

I februari 2017 presenterade SGI en Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Planen tar sin utgångspunkt i att Sverige behöver bygga mycket, samtidigt som klimatförändringen och ökad miljöhänsyn ger nya utmaningar, både inom samhällsplanering och bygg- och anläggningsbranschen.

Markens lämplighet kommer att bli central i framtidens planering av samhället, för att vi ska kunna bygga ett hållbart och motståndskraftigt samhälle i ett förändrat klimat. För att bygga upp samhällets resiliens (motståndskraft) mot extrema klimatrelaterade händelser, långsamma förändringar (förhöjd havsyta) och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga påfrestningar, krävs att geotekniska aspekter tydligt tas med i samhällsplaneringen.

Att sanera förorenad mark är viktigt för att nå miljömålet om en giftfri miljö. I det arbetet måste vi också ta hänsyn till hur klimatförändringen påverkar spridningen av föroreningar.

Mer information

Mer information om hur vi arbetar med markfrågor på SGI hittar du här:

Exempel på markprojekt: Eko-geokalkyl och Optimass

Handlingsplan för hållbart markbyggande

Marksynt

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-03-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej