Provningsutrustning på miljölabbet Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Laktester

- miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

  • Laktester används för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Med utgångspunkt från EG-direktivet om deponering av avfall har nationella värden för avfall fastställts (NFS 2004:10). Gränsvärdena bygger på hur mycket föroreningar som lakas ur avfallet. Dessa mottagningskriterier är införda i svensk lagstiftning, och vid karaktärisering av avfallet tillämpas idag ett antal standardmetoder. På kursen ges en introduktion av dessa standardmetoder och en demonstration av de olika laktesterna.

Resultat från laktester kan också användas som underlag vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen ger exempel på vilka tester som är lämpliga att använda för att uppskatta platsspecifik utlakning och vi går igenom hur man beräknar så kallade Kd-värden (som är en ämnesparameter i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och som beskriver jordens utlakningspotential).

Laktester rekommenderas också som lämpliga verktyg för att miljökaraktärisera byggprodukter. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för lakning från avfall som avses användas i anläggningsarbeten (Naturvårdsverkets Handbok 2010:1). För CE-märkning enligt EU:s Byggproduktförordning (305/2011/EU) pågår framtagning av standardtestmetoder för lakning. På kursen går vi igenom testmetoder för bestämning av halter och utlakning.

Syfte

Syftet med denna kurs är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.

Kursens upplägg

Kursen omfattar föreläsningar, demonstrationer, diskussioner och grupparbeten. I grupparbetena får deltagarna själva arbeta med utvärdering av laktestresultat från olika laktester. Under kursen presenteras grundläggande teori för utlakning av organiska och oorganiska ämnen. Vi går igenom olika laktestmetoder och deras tillämpning vid miljöbedömning av förorenad jord och avfall som ska deponeras eller återvinnas i anläggningsarbeten. Kursen tar även upp vilka lagkrav som gäller för laktester och ger exempel på hur testernas resultat kan jämföras med rådande gräns- och riktvärden.

Föreläsare

Föreläsarna har mångårig erfarenhet av laktester i teori och praktik samt miljöbedömning av avfall, restprodukter och förorenad jord. De har också varit medförfattare till de rapporter om laktester som ligger till grund för kursen.

Anja Enell
har arbetat på SGI sedan 2006. Anja arbetar med metodutveckling, tillämpning och tolkning av laktester för både förorenad jord och avfall. Anja har medverkat till flera rapporter om hur laktester kan användas för miljökaraktärisering och har skrivit en avhandling om utlakning av organiska ämnen. Sedan 2011 leder Anja det svenska standardiseringsarbetet kring laktester genom SGI:s ordförandeskap i SIS/TK535 Karaktärisering av avfall, jord och slam.

Cecilia Toomväli
har arbetat på SGI sedan 1990. Cecilia arbetar som teknisk ledare på SGI:s miljölaboratorium. Cecilia har mer än 20 års erfarenhet av laktester, miljötekniska analyser, bedömning av materials egenskaper och metodutveckling.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-10-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej