Granskning av detalj- och översiktsplaner. Foto: SGI

Geoteknik i kommunal planering

Kursen arrangeras två gånger om året, en gång under våren på varierande orter i Sverige och en gång i november i Linköping.

SGI erbjuder en kurs för personal på kommunala förvaltningar och bolag men även byggherrar, konsulter och entreprenörer. Kursen vänder sig främst till tjänstemän och beslutsfattare, som jobbar med plan- och exploateringsfrågor inom kommuner och länsstyrelser.

Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper så att geotekniska frågor blir rätt behandlade i den kommunala verksamheten och att skapa förståelse för hur förhållanden i mark och vatten påverkar olika aktiviteter i kommunens arbete.

Kursinnehåll:

  • Allmänt om geoteknik, stablilitet, sättning, grundvatten etc.
  • Så fungerar jord, geologisk bakgrund, jordartslära
  • Grundläggning, förstärkning, schakt, översikt av metoder och åtgärder
  • Geotekniska undersökningar och handlingar, undersökningsmetoder, redovisningar, ritningar
  • Att använda geotekniska beslutsunderlag, geoteknik i planprocessen, tillgängliga underlag
  • Att handla upp geotekniska utredningar, några tips och goda exempel
Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej